MODLITBY A RADY PRO KAŽDÉHO IV (tedy i bývalé zednáře) : JAK SE UCHRÁNIT PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM

Panna Maria v soukromém zjevení nám řekla: „Mé milované děti, nezapomeňte, vše záleží v modlitbě…“

MODLITBY A RADY PRO KAŽDÉHO IV (tedy i bývalé zednáře) : JAK SE UCHRÁNIT PŘED SATANEM A ANTIKRISTEM

růž

Předně: CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ, CELOU SVOU MYSLÍ A SILOU SE OBRAŤTE K PÁNU BOHU, SKRZE KRISTA JEŽÍŠE. ZAČNĚTE SE PRAVIDELNĚ ÚČASTNIT MŠÍ SVATÝCH, kde ovšem nevysluhují knězi-zednáři!!. NECHTE SE CO NEJDŘÍVE POKŘTÍT DO KATOLICKÉ CÍRKVE (nejste-li pokřtěni) A CHOĎTE POTÉ PRAVIDELNĚ KE SVATÉ ZPOVĚDI, jednou za týden A SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ co nejčastěji. ČTĚTE PÍSMO SVATÉ, BIBLI SVATOU, KAŽDÝ DEN. KAŽDÝ DEN SE MODLETE K BOHU, V A SKRZE KRISTA JEŽÍŠE. PROSTE PANNU MARII O PŘÍMLUVY A POMOC.

 

PROTI ANTIKRISTU (a samozřejmě Satanovi) : PŘIJMĚTE BOŽÍ PEČEŤ: http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Czech.pdf

Podrobné instrukce, zde:

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/pecat-ziveho-boha/

(krátce shrnuto: Boží pečeť si vytiskněte, nechte posvětit katolickým knězem – nezednářem! – a vyvěste na viditelné místo ve Vašem domově a modlete se jí každý den, hned ráno, spolu s modlitbou svatého růžence a Korunky k Božímu Milosrdenství)

 

Dále si pořiďte medailky spásy a škapulíř Boží pečetě, k objednání na: http://christogifts.com , nechte si je katolickým knězem požehnat a rozdejte je všem členům Vaší rodiny. Požehnanou medailku spásy a škapulíř noste na krku. Každý den se, ve spojitosti s medailkou, modlete modlitbu modlitební kampaně Ježíš lidstvu číslo 115, která zní (- najdete ji na: http://www.varovani.org):

Z poselství Panny Marie ze dne 18. července 2013 v 19:14.
MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 115
O DAR OBRÁCENÍ
„Ó, Matko Spásy, pokryj mou duši svými slzami spásy.
Zbav mě pochybností.
Pozdvihni mé srdce, abych vnímal přítomnost Tvého Syna.
Přines mi pokoj a útěchu.
Oroduj za mě, abych byl opravdu obrácen.
Pomoz mi přijmout Pravdu a otevři mé srdce k přijetí milosrdenství Tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.“

 

mod

PRAVIDELNĚ, KAŽDÝ DEN, SE MODLETE, jak již řečeno, MODLITBU Č.33, modlitbu Boží pečeti, z: www.varovani.org, která zní:

MODLITBA BOŽÍ PEČETI

Z poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012 v 12:20 (z www.varovani.org )

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ č. 33

PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA

„Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností Tvou Božskou pečeť ochrany.

Tvé Božství obklopuje mé tělo a duši navěky.

Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.

Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou Pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím Tvé službě navěky věků.

Miluji Tě, drahý Otče.

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.

Obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech Tvých dětí. Amen.“ Váš milující Otec v Nebi, Bůh Nejvyšší

POZOR! Nejedná se o jakoukoli magii, ale pravý opak. Boží ochrana, pečeť, se tak nedá vynutit, ale je dávána Darem Boha Otce, Jeho Vůlí, je protikladem ke službě Satanovi! Tzn. : sloužím-li Satanovi, nemohu mít zároveň Boží pečeť ochrany.

Modlitba Boží pečeti, jak nám Panna Maria pověděla, je nejsilnější Boží ochranou, která kdy lidstvu byla dána.

 

Zde zveřejňuji tak 3 základní a zároveň nejvýznamnější ochranné modlitby, zvláště v této a přicházející době. /S uchovanou myslí všech zveřejněných modliteb a rad předcházejících, viz rubrika: Modlitby a rady (nejen) pro zednáře, zvláště modlitba k Svatému Archanděli Michaelovi, která zní: Modlitba ke Svatému Archanděli Michaelovi (nejdůležitěšímu anděli v boji proti Zlému/Satanovi a jeho démonům):

„Svatý Michaeli, Archanděli, opatruj nás v boji

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou!

Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme!

A ty, kníže nebeského vojska, uvrhni Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

Božskou mocí do propasti pekelné Amen./

 

Jsou to tedy: modlitba Boží pečeti z Poselství Varování našeho Pána z www.varovani.org, tj. modlitba č. 33., viz výše, modlitba svatého růžence a Korunka (růženec) k Božímu Milosrdenství. Všechny tyto 3/4 modlitby – protože přidáváme ještě modlitbu ke Svatému Archanděli Michaelovi, viz výše, se modlíme hned ráno.

Tyto tři/čtyři modlitby je zapotřebí se modlit DENNĚ. (viz níže, za poznámkou v závorce)

 

/pozn. Nezapomeňte, každý den, hned ráno, sebe a svou rodinu (a koho chceme a potřebujeme chránit) zasvěcovat Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Existuje více zasvěcovacích modliteb, k zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše se můžete modlit kupř. modlitbu z Akity:

Modlitba z Akity

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo skutečně přítomné v Nejsvětější Svátosti, zasvěcuji Ti své tělo a duši, aby byly úplně spojené s Tvým Srdcem, obětovaným v každém okamžiku na všech oltářích světa a vzdávajícím chválu Otci a prosícím o příchod Jeho Království. Prosím, přijmi mě jako pokornou oběť. Používej mě podle své vůle ke slávě Otcově a ke spáse duší. Nejsvětější Matko Boží, nikdy nedovol, abych byla oddělena od Tvého Božského Syna. Prosím Tě, braň mě a ochraňuj mě jako své dítě. Amen.“

K zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se můžete modlit kupř. fatimskou zasvěcovací modlitbu, která zní:

(Panna Maria ve Fatimě slíbila vítězství Jejího Neposkvrněného Srdce. K tomuto vítězství přispějeme, když se všichni zasvětíme Jejímu Srdci. Modlitba zastavení:) „Panno Marie, Matko moje, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci v životě i ve smrti, aby mě chránilo od každé záhuby duše i těla. Vím, Matičko, že ti, které ochraňuješ, jsou v bezpečí a proto se odevzdávám Tvému Srdci s úplnou důvěrou pro tento čas pro věčnost. Amen“

Nebo: Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: „Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod Svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s Tebou žila v dokonalé oddanosti Bohu a Jeho Vůli. Amen“ /

 

mod3

MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE

V poselství Marii Božího Milosrdenství 5. února 2012, Naše Paní, Panna Maria, naléhavě vyzývala k modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ. Říká nám:

„Nikdy nezapomeňte na důležitost Mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ.

Když se modlíte Můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou denně.“

A jak se modlitba svatého růžence modlí? Kupte si růženec a nechte si jej u katolického kněze posvětit. A začněte takto:

MODLITBY RŮŽENCE

Nejdříve se pomodlíte modlitbu před růžencem:

„Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe prosím v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost]. Žádám to pro větší slávu Boha, pro Tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. Amen.

A začnete:

Na křížku: Apoštolské krédo:

„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na Nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“

Poté: Na velkém (samostatném) zrnku: Otče náš:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se Jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v Nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Amen.“

Následují 3 malá zrnka: Zdrávas Maria: (tedy 3krát)

„Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Za každou sérií Zdrávasů následuje: Sláva Otci:

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

Zakončená Fatimskou vložkou:

„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do Nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen.“

Takže: na malých zrnkách – Zdrávas Maria (10x) a na velkých zrnkách Otče náš (tj. Modlitba Páně, 1x.)

Takto se modlí celý kruh a pokračuje se modlitbou: Zdrávas královno:

„Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života Tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!“

A pokračuje se: „Oroduj za nás, ó svatá Matko Boží, abychom směli být hodni zaslíbením Kristovým.“

Zakončí se modlitbou :Modlitba po růženci:

„Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

(pozn. Není-li úplně jasné, v závěru vysvětlím ještě jednou, z jiné strany, s obměnou. Tak se jí modlí většina Církve, mě nevyjímaje.)

Modlitba svatého růžence trvá cca 20 minut.

 

KORUNKA (RŮŽENEC) K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (opět se modlí na růženci)

Na začátku:

Otče náš….

Zdrávas Maria….

Věřím v Boha….(Apoštolské krédo), viz příslušné obsahy, viz výše

Na zrnkách Otčenáše (tj. na velkých zrnkách, 1x):

„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa!“

Na zrnkách Zdrávasu (tj. na malých zrnkách, tedy 10x):

„Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!“

Takto se modlíme po celý růženec a na růženci zakončíme, na křížku (3x):

„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!“

Na závěr:

„Ó Krvi a Vodo, které jste vytryskly z otevřené rány Srdce Ježíšova jako pramen Milosrdenství pro nás, pro vás důvěřuji:

3x: Ježíši, Tobě důvěřuji. Amen.

Milosrdenství Boží je nade všemi jeho díly!

Věčně budu chválit Milosrdenství Pánovo!

Modleme se:

Všemohoucí Trojjediný Bože, prosíme tě, dej, ať Tvé dílo vykoupení lidí z věčné smrti všichni poznají a s důvěrou příjmou Tvé nekonečné Milosrdenství skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko a vroucně Tě prosíme: prosbami našimi nepohrdej v potřebách našich, ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky, ó slavná, požehnaná Panno Maria, Paní naše, Prostřednice naše, Orodovnice naše, se Synem svým nás sjednoť, Synu svému nás doporučuj, Synu svému nás obětuj, abychom sjednoceni s Ježíšem našli zalíbení u Otce a pomohli Mu změnit svět. Milosrdný Bože, tobě buď vláda, chvála a sláva nyní i vždycky. Amen.“

Korunka (růženec) k Božímu Milosrdenství se modlí ve 3 hodiny odpoledne (správného času, tedy letního v 16 hodin), samozřejmě když nelze, pak kdykoli během dne, i několikrát denně. Délka cca 10 minut.

 

Panna Maria nám řekla v poselství Varování, že každodenní modlitbou svatého růžence a růžence (Korunky) k Božímu Milosrdenství dostaneme Boží ochranu, ochranný kruh, který Satan nepřekročí. (Služba Kristu, ne opak, je opět předpokládanou samozřejmostí.)

Prosím, vezměme tyto Boží dary a s díky jich všech tří/čtyř užívejme v modlitbách každý den + zasvěcovací modlitby výše. Pro naši ochranu a ochranu našich blízkých, v nadcházejícím období, které je před námi.

Pán vám všem žehnej

Petra Bostlová

Vymodlete si pro sebe, vaši rodinu, přátele a známé také Deviatnik, přesilnou Boží ochranu: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

V tomto období vedoucím ke Druhému Kristovu příchodu (tedy apokalyptické době, jíž už nyní žijeme) jsou, kromě výše a níže uvedeného, zásadní modlitby z: www.varovani.org . Jedná se o modlitby z Nebes psané pro nás, abychom se je pravidelně modlili. Panna Maria nás prosí, abychom se je modlili alespoň 15 minut každý den, aby se dosáhlo patřičné silné jejich účinnosti. Říká nám, že modlením se nich rozvírá se samé Nebe. My, co se je již nějakou dobu modlíme, sami máme tu zkušenost s jejich silou a účinností. Je převeliká!! Kromě toho:

http://bostlova.blog.idnes.cz/c/321401/Zakladejme-modlitebni-skupiny-modlitebni-kampane-Jezis-lidstvu.html

 

Pravidelně čtěme Písmo Svaté – Bibli Svatou, modleme se biblické Žalmy a čtěme Poselství Nejsvětější Boží Trojice a Panny Marie, Poselství Varování na: www.varovani.org , jsou to tato poselství:

Poselství Varování 1 až 600

Poselství Varování 601-1334

a modleme se tamější modlitby, jak už řečeno, alespoň 15 minut denně. Jsou to tyto modlitby:

Modlitby Varování komplet A4(1)

Modlitby Varování komplet formát 13×18(1)

Čtěme poselství zbytku: http://www.poselstvi-zbytku.org/

RADY: Kromě každodenních modliteb:

/pozn. nejedná se o mé vlastní rady, ale o naléhavé žádosti a prosby přímo Pána Ježíše. Stejně jako modlitby výše, spolu s Pannou Marií./

1. Katolickým knězem posvěcenou Boží pečeť (posvěcený výtisk, viz výše) si vyvěste na viditelné místo ve Vašem domově a modlete se jí každý den, hned ráno, než začnete den, spolu s modlitbou svatého růžence a modlitby Korunky k Božímu Milosrdenství + zasvěcovací modlitby

2. Pořiďte si medailky Matky spásy a škapulíř Boží pečetě, k objednání na: http://christogifts.com , nechte si je katolickým knězem požehnat a rozdejte je všem členům vaší rodiny. Požehnanou medailku Matky spásy a škapulíř Boží pečetě noste na krku. Každý den se, majíce medailku,  modlete modlitbu modlitební kampaně Ježíš lidstvu číslo 115, text modlitby – viz zde na blogu výše (jinak ji najdete na: http://www.varovani.org)

3. Pořidte si domů svěcenou nebo exorcizovanou vodu (měl by vám ji dát katolický farář, pozor: nezednář) a pokropte si jí rohy Vašeho domova. Každý den se jí pokřižujte, zvláště před modlitbami.

4. Pořiďte si domů posvěcené svíce již nyní. Velmi doporučuji se modlit se zapálenou posvěcenou svící. Zvláště v modlitebních kampaních, jestliže se jich s námi zúčastňujete.

5. Pořiďte si benediktínský kříž, nechte si ho katolickým farářem-nezednářem posvětit a noste jej na krku. (Benediktínský kříž dostanete ke koupi kupř. v náboženském obchodě Pro Ecclesia, je nad kostelem Sv. Ignáce nad Karlovým náměstím v Praze.)

6. Doma mějte vystavené posvěcené sošky a svaté obrázky, zvláště: Pána Ježíše, Panny Marie, Svatého Michaela Archanděla, Svatého Jiří a další, samozřejme posvěcené křížky.

7. Vytvořte si také ochranný balíček, který noste s sebou, když jdete ven (kupř. v příruční tašce jej mějte stále), sestávající se z: vytištěné posvěcené Boží pečeti, medailky Matky spásy, škapulíře sv. Antonína. V lahvičce s sebou můžete nosit trochu svěcené vody.

Moje rada: V kuchyni k solení jídla běžně používejte exorcizovanou sůl (bude vás tak čistit od vnitřního znesvěcení): https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/04/predejte-svemu-katolickemu-knezi-formule-na-exorcizovani-soli-vody-oleje-a-benediktinske-medailky/

Pán Ježíš vás všechny veď a ochraňuj

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

Přesilná rychlá ochrana a pomoc Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/03/presilna-ochrana-panny-marie-pro-vsechny-kdo-o-jeji-pomoc-prosi-nejen-zednari-kteri-jste-utekli-ke-kristu-a-vsichni-satanem-a-jeho-otroky-pronasledovani-naucte-se-kratkou-nastrelnou-modlitbu-a-pro/

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/17/presilne-modlitby-na-ochranu-od-svateho-lva-iii-papeze/

Poznámka: Prosím, do tohoto textu pravidelně nahlížejte, budu jej průběžně upravovat a přidávat další rady a variace. Zveřejňuji proto, abyste se mohli modlitby začít modlit a podle všeho se zařídit. Děkuji.