Naše poutní cesta svatého Vojtěcha


Sv. Vojtěch :: SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA

Včera, v sobotu, 24. dubna, na popud Ducha svatého, jsme byli vyzváni vykonat Pouť svatého Vojtěcha.

Jistě na přímluvy a za doprovodu také svatého Jiří, neboť to byl den jeho svátku. (Svatého Vojtěcha bylo den předešlý.)

Byli jsme rozděleni do tří skupin. Dostali jsme přesně zadáno, kam která skupina se vypraví, co požehná a na jaký úmysl jejich pouť bude vykonána.

První skupina byla vyzvána vykonat pouť do kraje jednoho z našich útulků ve Středních Čechách a vyhnat odtamtud zlo. Dále měli pokračovat na jedno poutní místo a tam zakončit pouť společnou modlitbou.. Přitom měla zadáno žehnat zemi české. Nadto ještě: bývalé Svaté říši římské národa německého.

Druhá skupina, to jsme byli my na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny, jsme prací a modlitbou měli žehnat zemi moravskou a vytvořit nad ní, aktuální prací na štítu, symbolický ochranný štít nad Moravou. Nadto jsme měli požehnat rakouským zemím.

Třetí poutní skupina žehnala zemi slezské poutní cestou do jednoho konkrétního místa a odtud požehnali Slezsku. Nadto měla požehnat Polsku, Litvě a Královci.

Vše toto jsme se snažili vykonat, jak nejlépe jsme uměli.

Když si promyslíte místa, kam vedly naše cesty a jaká místa jsme měli požehnat, s aktuální geografickou polohou těch míst a co se v nich dnes děje a připravuje (aspoň to málo z toho, co přinášejí média), je na bíledni, že tato poutní cesta měla nejspíš co do činění s válečnými přípravami současných válečných štváčů. 😦 Překazit válku? Požehnat místním lidem. Zmenšit válečné dopady, umenšit sílu válečného útoku?

Modleme se.

Mariánské společentví