Slovo k českému národu dané 28.10. : Český národe, navrať se k Bohu!


Slovo k českému národu dané 28.10.

Český národe, navrať se k Bohu!

Já jsem váš Bůh, ale vy jste mě odmítli. Odmítli jste Lásku a přijali jste své bohy.
Můj lide, tolik toužím, abych znovu mohl být vaším Bohem.
Bohem, kterým se necháte milovat, a kterého budete
milovat.
Nepřítel zastřel vaše oči, váš sluch i vaši mysl. A vy
nevidíte, neslyšíte a neuvažujete.
Přicházím s novou nabídkou své lásky, pomoci, ochrany a
svého požehnání. Postavili jste Matku Boha na sloup
náměstí, ale ne ve svých životech. Posílám Ji. Znovu a
znovu k vám promlouvá a vybízí k tomu, co vám přinese
záchranu a spásu. Ale jste tak hluší, můj lide.
Znovu vám nabízím svou pomoc. Ukažte svou ochotu a
touhu, tím že budete uctívat tuto Matku a Jejího
malinkého Syna.

Již před časem jsem přislíbil milostivé léto pro český národ, pokud bude uctívat
Dětství Božího Syna, do kterého byla vložena všechna Láska Boha.
Každý, kdo k této Lásce, ukryté v malinkém Dítěti, bude volat, bude se Jí
zasvěcovat, vystavovat ve svých domovech malý Betlém a přicházet, aby se
tomuto Dítěti v Betlémě poklonil, každý bude pod Mou zvláštní ochranou.
Konejte zástupně tato klanění a projevování úcty a vděčnosti i za ty, kteří tak
nekonají. Skrze tuto úctu se povalí vaším národem Moje moc a bude vyhánět
moc Zlého.
Já jsem Bůh slitovný. Nebudu se již dívat na vaše viny, nebudu chtít trestat a
neponechám vás samotné. Já jsem váš Bůh, i když vy jste se odklonili. Já jsem
zůstal věrný, i když vy jste svoji věrnost zadupali.
Znovu stavím před váš zrak malinké Dítě v Betlémě, které přináší do vašeho
národa, skrze Pražské Jezulátko, svornost a lásku.
Milujte Ho a vaše láska změní nenávist mocných.
Český národe, přichází vaše chvíle, abyste se vrátili zpět ke své první Lásce,
k Bohu. Amen.
(dostala jedna sestra od jedné paní se zrakovou poruchou, zřejmě z jejich modlitební skupiny.)

ZASVĚCENÍ ČESKÉHO NÁRODA DÍTĚTI JEŽÍŠ
Ježíši, Božské Dítě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe, milujeme Tě a klaníme se Ti jako
svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa Tě
takto uctívá. I my Tě uctíváme ve Tvém Dětství,
jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který
všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes
začít nový život. Prosíme Tě, smiluj se nad
námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám
srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme
schopni bez Tvé pomoci vykonat žádný dobrý
skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli
schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se Ti. Dívej se našima očima,
usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A
kdybychom na Tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem Tobě vlastním –
Milosrdenstvím a něžnou Láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce
jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou Láskou. Amen.

Modlitba papeže Benedikta XVI.
kterou pronesl při své návštěvě v kostele Panny Marie Vítězné 26. září 2009
Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a
věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem
skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a
Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a
vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses
chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby;
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty,
kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem
dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne
láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život
šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby
porozuměli poselství Božího narození, aby
pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské
rodině světlo, radost a pokoj. Neboť Ty jsi Bůh a
žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha
svatého po všechny věky věků. Amen.

Modlitba svatého papeže Jana Pavla II.
Ježíši, náš spasiteli, zbav nás všeho zlého, co tíží
lidstvo na počátku třetího tisíciletí. Zbav nás válek a
ozbrojených konfliktů, které devastují celé oblasti
světa, zbav nás rány terorismu a krutovlády jiných
forem násilí, jimž padají za oběť lidé slabí a
bezbranní. Zbav nás rezignace na cestách vedoucí
k míru, kterého je tak těžké dosáhnout, ale který je
možný, a proto je naší povinností o něj usilovat – na
cestách, na které je třeba vykročit bez váhání, vždycky
a kdekoli, a především v zemi, kde ses narodil ty,
Kníže pokoje.

A ty, Maria, Panno očekávání a naplnění, která chráníš tajemství zrození, dej,
abychom dokázali rozeznávat v Děťátku, které chováš v náručí, zaslíbeného
Zachránce přinášejícího všem lidem naději a pokoj. Spolu s tebou se mu klaníme a
plni naděje vyznáváme: Potřebujeme tě, Vykupiteli člověka, který znáš touhy a
očekávání našich srdcí. Přijď, Pane, a zůstaň s námi! Ať se radost z tvého narození
rozšíří do všech končin světa! (Vatikán 25. prosince 2003)
Korunka – 12 tajemství Ježíšova dětství
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
A Slovo se stalo tělem. Otče náš… (třikrát)
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria…
(dvanáctkrát, postupně se vkládají následující tajemství Ježíšova dětství)
1. … který byl od věků očekáván jako Mesiáš
2. … který byl zvěstován Panně Marii
3. … se kterým Maria navštívila Alžbětu
4. … který byl ohlášen ve snu Josefovi
5. … který se narodil v Betlémě
6. … kterému se poklonili pastýři i mudrci z východu
7. … který byl obřezán osmého dne
8. … který byl uveden do chrámu
9. … který musel se svou rodinou utéct do Egypta
10. … který žil skrytým životem v Nazaretě
11. … který byl znovu nalezen v chrámě
12. … který prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu
i lidem
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…

Novéna k Pražskému Jezulátku

V devíti dnech si chceme připomenout Ježíšovo dětství, nechat ho
působit na náš vlastní život a dát se jím proměňovat. Vždyť je to něco,
co se nás týká. Ježíš přišel na tento svět a stal se dítětem kvůli každému
z nás a všechny nás zná jménem. Na každý den nám novéna nabízí
jednu z vlastností dítěte, které mohou na první pohled vypadat jako
omezení, ale možná je to přesně naopak…
1. den – Maličkost

Ježíši, stal ses dítětem, stal ses maličkým, přestože jsi
nekonečně veliký Bůh. A tak jsi nám ukázal, v čem spočívá
pravá velikost. Učíš nás, že se nepotřebujeme vyvyšovat,
aby sis nás všimnul a zajímal se o nás. Chceme přijmout svá
omezení a využít svých obdarování. Kéž dokážeme docenit
malé věci, které tvoří náš život, a zahlédnout svoji
nekonečnou cenu.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
2. den – Křehkost

Ježíši, přijal jsi křehkost dítěte. My všichni máme zkušenost s tím, že i náš život je
velmi křehký. Stačí málo a mohou se rozbít naše vztahy, naše zdraví, naše sny, náš
obraz o sobě samých. Ty naši křehkost znáš, počítáš s ní a nepřestáváš si nás vážit.
Nauč nás žít s vědomím vlastní křehkosti a nezapomínat na důstojnost, kterou máme
v tvých očích.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.

3. den – Chudoba

Ježíši, přišel jsi na tento svět jako chudé dítě. Neměl jsi ani střechu nad hlavou, ty,
kterému patří celý vesmír. Tvým bohatstvím bylo vědomí, že jsi milovaným Božím
Synem. I my zažíváme chudobu, hmotnou či duchovní – bezradnost, osamělost,
bezútěšnost. Kéž je to pro nás vždy příležitostí objevovat pravé bohatství: vědomí, že
máme tebe.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
4. den – Zranitelnost

Ježíši, nebál ses stát se zranitelným dítětem. I my jsme byli různým způsobem
zraňováni – nešikovností, nedorozuměním, lhostejností, nebo dokonce úmyslně.
Mnohá svá zranění si neseme životem dál, nevíme si s nimi rady a sami tak zraňujeme
druhé. Posílej nám do cesty ty, kdo nás povedou k uzdravení. Máme naději, že i naše
zranění mohou být zahojena.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
5. den – Odkázanost na druhé

Ježíši, jako každé dítě, i ty jsi byl odkázán na druhé, na jejich péči, blízkost a
starostlivost. Ani my nemůžeme být jeden bez druhého. Potřebujeme tebe i sebe
navzájem. Zjišťujeme, že nám není dobře, když jsme osamělí. Uzdravuj naše vztahy,
abychom tak mohli vystupovat z naší izolovanosti a s radostí se vydávat druhým.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci

Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
6. den – Hravost

Ježíši, hravost a fantazie jistě patřily i k tvému dětství. Stačí pozorovat chvíli děti,
abychom pochopili, že hra je mnohdy důležitější, než „vážná“ činnost. Kéž bychom
uměli být tak plně v přítomném okamžiku, jako je dítě zabrané do hry. Kéž bychom se
inspirovali pravdivostí a nasazením hrajícího si dítěte. Kéž bychom si občas dovolili
nebrat sebe sama příliš vážně a dokázali snít.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
7. den – Slabost
Ježíši, všemohoucí Bože, jenom láska tě mohla přimět k tomu, abys přijal bezmocnost
a stal se slabým dítětem. Nikdy jsi nechtěl používat násilí, protože srdce člověka nelze
získat silou. Kéž nad svou slabostí nezoufáme, vždyť víme, že k životu patří. Učí nás
trpělivosti, modlitbě, pokoře a moudrosti. A teprve jako slabí se můžeme skutečně
setkat s druhým člověkem a navázat přátelství a důvěru.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
8. den – Důvěra
Ježíši, jako dítě ses zcela svěřil do rukou Marie a Josefa a stejnou důvěru máš ke všem
lidem, i k nám. Někdy zapomínáme, že náš život je v dobrých rukou, ať se děje
cokoliv. Jsme přemáháni bezdůvodným strachem a obavami, které nás svazují. Když

hledíme na tebe, malého Krále, nemůžeme se tě bát. Dej, ať je náš život nesen
důvěrou a ne strachem.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
9. den – Růst
Ježíši, jako dítě jsi rostl a sílil na těle i na duchu. I my jsme pozváni, abychom dorůstali
do plnosti, ke které jsi nás stvořil. Dej, ať se nezastavujeme u minulých chyb a křivd,
ale hledíme k tomu, co je před námi. Ať objevujeme příležitosti, které nám do života
posíláš, a dokážeme jich tvořivě využít. Ať náš život může rozkvést do své plné krásy.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
Pane Ježíši, stal ses člověkem a prožil jsi lidský život od začátku do konce. Ty nám
dokonale rozumíš, aniž bychom museli něco říkat. Ty nás přijímáš, i když nejsme
dokonalí. Ty se k nám skláníš, abys nás pozvedal a činil nás silnými a odvážnými.
Prosíme tě, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojem, radostí a nadějí. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.

Zdroj: https://gloria.tv/post/pYBFrecD2taL3QgG3dAUp9TwZ (níže v komentářích)