PROTI KORONAVIRU: BOROVICOVÝ ČAJ!


Náš Pán nás nenechává na holičkách, a tak už minulý rok, zajímavé, že právě přesně před rokem před vypuknutím epidemie koronaviru (!, vzpomeňte, podobné to bylo před abdikací svatého otce Benedikta XVI., také právě před rokem náš Pán ve Varování nám to řekl, než se to stalo, na den přesně) dostali jsme v poselství zbytku, jak léčit dýchací cesty před útoky epidemií: čajem z borovice!

Jistě to platí také právě i na tuto epidemii v začátcích, epidemii způsobenou koronavirem!

HLAVNĚ: NENECHÁVEJTE SE OČKOVAT!

Čaj se připravuje následovně: Uvařte tři polévkové lžíce sušených borovicových jehliček v 1 litru vody (4, 22 šálků), vypijte 1 šálek dvakrát denně. Děti a těhotné ženy nemají tuto léčbu používat.

A celé poselství, připomeňme si, zní takto:

MÁ CÍRKEV BUDE TRPĚT AŽ NA DŘEŇ

Poselství Ježíše Krista ze dne 3. ledna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Moji milovaní lidé:

Držím vás v dlani Mých rukou, v útočišti Mé Lásky, kam se můžete uchýlit.
Vaše cesty nejsou Mými cestami [Iz 55, 8-9], nechápete základní důvod Mého volání, protože si neuvědomujete realitu, ve které žije lidstvo.
Sobectví si přivlastnilo člověka a způsobilo, že jeho schopnost úsudku, myšlení a srdce zakrněly, a tak se už nedívá za vlastní zájmy.
Moji milovaní lidé:
Má církev bude trpět až na dřeň kvůli bagatelizování účinku hříchu na lidské stvoření. Rozdělení se zvětšuje, moderní trendy – ovoce tolerance hříchu – nastolily nevázanost, která vede Mé děti daleko od Mé vůle, k zatracení.
Svatokrádeže, které se páchají v některých Mých chrámech, kde se přechovávají relikvie svatých a mučedníků, kteří dali svůj život za stejnou církev, Mi působí velkou bolest, a vy Mě bičujete a znovu Mě korunujete trním, když se dívám na rockové skupiny a mladé, kteří proměňují Mé chrámy na místa zatracení. Cítím velký smutek a ohromení z povolení těchto činů Mými posvěcenými syny.
Má církev bude očištěna samotným člověkem, který se snaží vyvyšovat lidskou moc nad Mé božství.
Rozdělení v Mé církvi bude vzrůstat, dokud tíha omylů nezastaví zlo, které se v ní rozvíjí. Lidstvo bude toho svědkem a s údivem bude pozorovat, že Moji lidé to ignorují.
Má skutečná přítomnost v Eucharistii bude popřena těmi, kdo nevěří v zázrak proměnění [Mt 26, 26-27; 1Kor 11, 24] a Mým dětem bude zabráněno, aby Mě přijímaly. To se stane, až Moji vlastní se setkají v Mém jménu, shromáždění těmi, kdo budou plnit své kněžské sliby a budou je volat, aby Mě přijali.
Čekání bylo dlouhé kvůli prosbám Mé Matky a Mých dětí, které se modlí za celé lidstvo.
Obloha bude krátce ztemnělá, nebojte se, Mé děti, nebojte se.
Moji lidé, Satan se vás dotýká, abyste ztratili váš pokoj, musíte se modlit, abyste zůstali pevní v tom, o co jsem vás žádal, a to je: sloužit Mé vůli a ne úzkoprsým zájmům těch, kteří si někdy chtějí koupit svědomí penězi.
V této chvíli lidstvo vyniká pýchou, která popírá, že jste Božím stvořením. Člověk na svých bedrech nese „ego“, jímž se sám vyvyšuje a rád pošlapává své bratry, zejména pokorné a ty, kdo jsou Mé pravé a věrné nástroje, které ďábel s potěšením ničí skrze člověka. Proto vy, děti, se musíte chovat k těm, kdo Mi slouží, spravedlivě a ohleduplně, abyste modlitbami a bratrstvím podpořily ty, kdo mají velkou zodpovědnost před naší Nejsvětější Trojicí a jsou přenašeči naší vůle.
Mějte na paměti, že nástroj je nástrojem, pokud je věrný Mně, jinak není nic víc, je to lidské stvoření jako každé jiné. Já jsem Majitelem všeho, co vám dávají, oni nejsou vlastníci Pravdy, ale JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].
Moji milovaní lidé, vody některých oceánů odhalují to, co bylo ponořeno do hlubin moří. Když se země třese, otevírají se další praskliny a spolu s jinými tektonickými zlomy spouštějí další pohyby velké mohutnosti, které jsou vážným nebezpečím a nechají člověka krutě trpět.
Modlete se, Mé děti, potrava se stane vzácnou kvůli drastické změně klimatu.

Modlete se, Mé děti, modlete se, chlad se dostane do tropů.

Moji lidé, neprocházejte životem, aniž byste přinášeli plody, nebuďte jako fíkový strom. Obrácení je naléhavé, když si ďábel přivlastňuje, co je Moje.
Zůstaňte bdělí: vážné epidemie se blíží k lidstvu a napadnou dýchací ústrojí. Pro jejich léčbu vás vyzývám, abyste použili jehličí borovice (*) s mimořádnou opatrností, ve formě čaje a v dávkách ne větších než dvakrát denně jeden šálek.
Moji milovaní lidé, zůstaňte bdělí, ekonomika je křehká a bez boha peněz člověk zapomene, že je člověk a stává se jako zvíře. Proto nebuďte mezi těmi, kteří se tím trápí a těmi, jejichž chamtivost je při zprávách ze světa o ekonomice přivede k šílenství a beznaději. Všechno se může zhroutit, kromě víry Mého lidu.
Nepouštějte ze zřetele světové mocnosti. Nejmenší jiskra může vyvolat začátek války, protože před očima světa se žádná mocnost neukáže, jaká opravdu je.
Musíte se připravit duchovně, být oddaní, modlit se a jednat tak, aby vaši bratři byli vykonavateli Božího Zákona, byli misionáři Mé lásky.
Žehnám vám a pokrývám vás Mou drahou Krví.
Váš Ježíš

(*) Pinus: Kristus se mi zmínil o tom, že Pinus je strom, známý jako Skotská borovice (sosna), rudá borovice, bílá borovice. Borovice existují téměř po celém světě. Přírodopisné jméno je Pinus sylvestris, z čeledi Pinaceae. Uvařte tři polévkové lžíce sušených borovicových jehliček v 1 litru vody (4, 22 šálků), vypijte 1 šálek dvakrát denně. Děti a těhotné ženy nemají tuto léčbu používat.

Zdroj: https://gloria.tv/post/JBUKKeB8hQkR2kKN9PFobV87Q