OPEN LETTER TO ARCHBISHOP CARLO MARIA VIGANÓ / OTEVŘENÝ DOPIS OTCI ARCIBISKUPU CARLO MARIA VIGANÓ


Víte, na co a k čemu také přispíváte…

Prosíme naše čtenáře, příznivce, modlitebníky, podporovatele, zveřejňujte tento otevřený dopis (český překlad, viz níže), prosím, na svém facebooku a dalších kanálech a sociálních sítích a modlete se, aby se tento dopis dostal do rukou otce arcibiskupa Viganó. Modlete se, prosím, za jeho bezpečnost a za nás. Můžeme z toho důvodu očekávat zvýšení útoků Božích nepřátel proti nám. Děkujeme vám!

Mariánské společenství

To: Dear Father Archbishop Carlo Maria Viganó, open letter  

Dear Eminence, Father Archbishop Viganó,  

We are a Marian community, a laic group of Catholics who has been active in Catholic mission and evangelization in the Czech Republic for several years, especially the lost souls, Freemasons, Satanists and all occultists and we help them back to the Lord.

Our public information activities, here: https: //petrabostlova.wordpress.com/  

In addition to this activity and other activities related to this, we reconstruct and manage the so-called shelters for the end times. We greatly appreciate your work for our Lord Jesus Christ, for which we wholeheartedly thank you for your courage, in this difficult time for the Church that led you to abandon your previous stay and the necessity to dwell in secret at that time.
For this reason, we wholeheartedly offer you the opportunity to go to one of our shelters, according to your choice, where you find your asylum and the necessary facilities. We can also get you anywhere by car, if it is within Europe and to transport and move you to the shelter by car. You could also get a house keeper from us to meet your needs. Our shelters, which are in most farms/country houses in the Czech countryside, but also apartments in towns, for example in Prague, they are precisely fit for such purposes. They are fully equipped, including sanitary facilities and internet of course.

We are worried about your safety. We do not know where you are at this time, but especially your good and so necessary initiative regarding the Satanic Amazon Synod in Rome and its implications for the present Catholic Church, as well as your other initiatives for the Lord, the present but also the future, they will increasingly irritate the enemies of the Church, who will therefore make every effort to track you and kill you or otherwise silence you. However, we Catholics, and all mankind, need you alive to guide the Church, as her shepherd, faithful to the Lord Jesus and to your mission which you have received from the Lord. And this is the kind
of asylum our community is able to offer you. We have all necessary preparations and experience for it for several years.  

If you are interested, please do not hesitate to contact us, it will be a great honor to provide you with the necessary and safe asylum.  

Contact us: matkapredstavena@centrum.cz , Tel. 00420-774 088 244 

The Lord Jesus Christ bless you powerfully, protect and guide you  

In Christ  

Mother Superior of the Marian Community

Česky:

Pro: Váženého otce arcibiskupa Carlo Maria Viganó, otevřený dopis
 
Vážená Eminence, otče arcibiskupe Viganó,
 
jsme Mariánské společenství, laické uskupení katolíků, které několik let je činné v katolické misii a evangelizaci v České republice, především duším ztraceným, zednářům, satanistům a všem okultistům a pomáháme jim zpátky k Pánu Bohu. Naše veřejná informační činnost, zde: https://petrabostlova.wordpress.com/
 
Kromě této činnosti a dalších činností s touto spřízněných rekonstruujeme a spravujeme tzv. útulky posledního času. Velmi si vážíme Vaší práce pro našeho Pána Ježíše Krista, za kterou Vám z celého srdce děkujeme i za Vaši odvahu, v této pro Církev tak těžké době, která Vás vedla až k opuštění dosavadního pobytu a nutnosti přebývat toho času ve skrytosti. Z tohoto důvodu Vám z celého srdce nabízíme možnost jít bydlet do některého z našich útulků, podle Vašeho výběru, kde by Vám byl poskytnut azyl a potřebné zázemí. Můžeme pro Vás také kamkoli autem dojet, bude-li to v rámci Evropy a do útulku Vás autem převézt a přestěhovat. Mohl byste také od nás dostat hospodyni, která by zajišťovala Vaše potřeby. Naše útulky, což jsou ve většině zemědělské usedlosti na českém venkově, ale i byty ve městech, kupř. v Praze, jsou právě k takovým účelům uzpůsobeny. Jsou kompletně vybaveny, samozřejmě včetně hygienického zázemí a internetu.


Máme totiž obavu o Vaši bezpečnost. Sice nevíme, kde se toho času nalézáte, ale zvláště Vaše dobrá a tak potřebná a nezbytná iniciativa ohledně oné satanské Amazonské synody konané v Římě a její dopady na současnou katolickou církev, jako i další Vaše iniciativy pro Pána, ty nynější, ale i ty budoucí, budou stále více dráždit nepřátele Církve, kteří vynaloží proto veškerou svou aktivitu, aby Vás dohledali a zprovodili ze světa nebo lstí jinak umlčeli. My, katolíci, a všechno lidstvo, Vás však potřebujeme živého, abyste Církev vedl, jako Její pastýř, věren Pánu Ježíši a Vašemu poslání, které jste od Pána přijal. A právě takový azyl naše laické společenství je Vám schopno nabídnout a zajistit. Máme k tomu totiž několikaleté důkladné a všechny potřebné přípravy i zkušenosti.

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat, bude nám převelikou ctí poskytnout Vám potřebný a bezpečný azyl.
 
Kontakt na nás: matkapredstavena@centrum.cz, 00420-774 088 244

 
Pán Ježíš Vás mocně žehnej, ochraňuj a veď
 
V Kristu
 
matka představená Mariánského společenství

Víte, na co a k čemu také přispíváte…

Prosíme naše čtenáře, příznivce, modlitebníky, podporovatele, zveřejňujte tento otevřený dopis, prosím, na svém facebooku a dalších kanálech a sociálních sítích a modlete se, aby se tento dopis dostal do rukou otce arcibiskupa Viganó. Modlete se, prosím, za jeho bezpečnost a za nás. Můžeme z toho důvodu očekávat zvýšení útoků Božích nepřátel proti nám. Děkujeme vám!

Mariánské společenství