Sedm hlavních hříchů a jak se jich zbavit. Předně: Chtějte se jich zbavit! A každý den se k tomu modlete tyto modlitby


arch

Existuje sedm hlavních hříchů, kterými jsou: pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost. Každý tento hřích má svého speciálního démona, který člověka pokouší těmito hříchy, aby je přijal za své a tak jimi zhřešil. Člověk hřeší, když hřích přime za svý. Kupř: mám nutkání nic nedělat, lehnout si a čučet na bednu. Když nezůstane jen při tom nutkání, ale lehnu si a čučím na bednu, v tom případě jsem zhřešila hříchem lenosti. Nechala jsem se napálit tímto démonem a přijala jeho pokoušení za své a tak zhřešila. Co proti tomu? Mám takové nutkání? Tedy vyskočím – a udělám pravý opak! Jdu něco poctivého a smysluplného dělat! Třeba naštípu dříví, umyju nádobí, poklidím. Zkrátka se pustím do nějaké bohulibé práce. Nebo je na talíři poslední buchta a já mám na ni velkou chuť? Co udělám? Jestli si ji schovám do tašky, aby mi ji nikdo nesnědl, pak jsem se nechala opět nachytat démonem a mám hřích lakoty. Co proti tomu udělám? Nabídnu buchtu ostatním! A v případě, že ji nikdo nechce, buď ji sním nebo si ji dám do tašky na svačinu. Zkrátka: mám-li ponoukání udělat něco špatného, udělám pravý opak! Udělám dobré!!

Jenže, řeknete, ono to není tak lehké. Ano, není. Jenže, to by nebyl náš Nebeský Otec,  milosrdný a shovívavý, On nám totiž poslal naše silné pomocníky! Jako, jak jsem řekla výše, každý tento hřích má svého speciálního démona, který tím hříchem pokouší, abychom ho přijali za svý a tím zhřešili, náš milosrdený a milostivý Otec, který ví, že jsme slabí, nám, kromě Anděla Strážného, který nám pomáhá v boji proti silám zla zde na zemi, když jej do tohoto boje zainteresujeme, to jest: když jej o pomoc prosíme (!), nabízí pomoc přímo ARCHANDĚLŮ (!), tedy vůdců andělských, kdy každý Archanděl, je jich také sedm, je určen pro boj proti určitému ze sedmi hlavních hříchů, a tedy i démonů, kteří za těmito hříchy stojí. Opět platí: aby tito Archandělé nám v tom boji mohli pomoci, nejprve je o pomoc musíme požádat! A jak? No přece: Modlitbou!

Zde vám napíši sedm krátkých modlitbiček ke každému z Archandělů zvlášť. Modlete se tyto modlitby každý den, hned ráno! Uvidíte tu změnu na sobě! (Platí ale samozřejmě, že musíme chtít se těchto hříchů zbavit. Jestliže nebudeme chtít, ani archandělé nám nepomohou.)

Sedm hlavních Archandělů jsou: svatý Michael, sv. Gabriel, sv. Rafael, sv. Uriel, sv. Jehudiel, sv. Sealtiel a sv. Barachiel.

 

A ZDE JSOU SLÍBENÉ MODLITBY K NIM O POMOC:

 

Svatý Michaeli, archanděli,

Přijď nám na pomoc se svými anděly.

Nauč nás věřit v temnoty zla.

Nauč nás bojovat s tvou pokorou.

Nauč nás bojovat v mlčení a být poslušni Bohu.

Nauč nás milovat a být věrní jako Panna Maria. Amen

 

Svatý Gabrieli, archanděli,

Přijď se svými zástupy.

Nauč nás být pokornými služebníky.

Pomáhej nám, abychom byli čistí a připravení

stát se místem odpočinku pro Pána a Pannu Marii. Amen

 

Svatý Rafaeli, archanděli,

přijď a povázej nás svou pomocí.

Rozmnož v nás svou sílu a svou lásku.

Dej, ať láska k Bohu a k Neposkvrněné

vítězí v našich srdcích proti nenávisti a nečistotě světa. Amen

 

Svatý archanděli Urieli,

obklop nás svým plamenným ochranným pásem.

Přijď nám na pomoc se svými nebeskými zástupy.

Nauč nás jednat tak, jak jednal Ježíš, když byl na zemi. Amen

 

Svatý archanděli Jehudieli,

mocný protivníku zlých duchů,

Přijď nám na pomoc s celým svým andělským šikem.

Buď s námi v našem boji proti hrozným útokům pekla,

které hrozí, že zničí Církev.

Odstraň z našich srdcí veškerou závist a učiň,

aby se božský úradek stal pro nás věčnou chválou v Bohu. Amen

 

Svatý archanděli Sealtieli,

pomáhej nám se svými anděly.

Nauč nás modlit se tak, jak se modlil Pán

a jak nás učil se modlit. Amen

 

Svatý archanděli Barachieli,

Vyburcuj nás spolu se svými anděly z lenosti,

pomáhej nám, abychom rostli v dobrých skutcích

a v lásce k Bohu a Panně Marii. Amen

 

TO JE SÍLA, CO?!

 

A kdykoli přes den můžete ještě přidat tuto úžasnou silnou modlitbu:

Otčenáš…Zdrávas Maria…Sláva Bohu Otci…a k tomu tuto invokaci:

Svatí andělé, příjďte se svými zástupy a ukažte všem lidem svou pomoc a svou sílu, aby se naše srdce zapálila láskou k slávě Boha a Panny Marie, naší Královny. Amen

….to celé sedmkrát!

 

CO DODAT? SNAD UŽ FAKT NIC! 🙂

 

Tak se tyto modlitby modleme, ať lepšími se stáváme 🙂

 

A k tomu nám žehnej Bůh Otec + i Syn + i Duch Svatý + Amen

 

Petra Bostlová