Zjevení Panny Marie, svatého Augustina a svaté Kateřiny Sienské! HALELUJAH!


 

Zjevení Panny Marie, včera, v neděli, 30.4.2017, krátce před třetí hodinou odpolední:

„Mé milované děti,

v časech, kdy Řád maltézských rytířů jest podroben Satanovu zlu, modlete se za jich spásu duší. Modlete se by následovali papeže Benedikta a opustili lžipapeže Františka. Hospodin nedopustil by po volbě lžipapeže zůstala Církev bez papeže, proto zachovati musil Mého milovaného syna Benedikta. 
Maltéžští rytíři jsou pronásledováni by již nerozdávali střívek proti strašlivé nákaze, kterou Satan šíří. Kážu vám nyní od Hospodina, byste nebojovali proti střívkům používaným ke smilstvu by zachráněny životy smilníků byly. Strašlivá nemoc HIV nepochází od Boha, byla stvořena Satanem v amerických laboratořích by zkosila Boží lid. Avšak Hospodin Boží lid uchránil od vakcín s HIV a Satanův hněv dopadl na hříšníky. 
Jednejte s láskou a buďte k hříšníkům milosrdní. A k tomu vám žehnám. +++
Panna Maria“
AVE MARIA! DĚKUJEME, MAMINKO!
p.s. Petro je to strašlivé http://zpravy.idnes.cz/maltezsti-rytiri-papez-vatikan-spor-dv9-/zahranicni.aspx?c=A170429_211522_zahranicni_och
Zjevení svatého Augustina, včera, v neděli, 30.4.2017, krátce po třetí hodině odpolední:
„Mé milované děti,

zničen jest Horní chrám, pobořeno zdivo a upadl do rukou služebníkům Ďábla. Vy však (máte) Dolní chrám a kapli a učiňte v Opatově hráz zlu.
A k tomu vám s převelikou láskou a důvěrou žehnám. +++
Aurelius Augustinus“
HALELUJAH! DĚKUJEME, SVATÝ AUGUSTINE!
Zjevení Kateřiny Sienské, včera, v neděli, 30.4.2017, po třetí hodině odpolední:
„Můj milovaný synu Honzíku,

rozprostírám nad tebou a tvým srdcem svou ochranu. Provázím tě na všech tvých krocích bys byl šťasten a sloužil Pánu. Slyš, že nemusíš přinášeti toliko utrpení, neb jsem veškeré již přinesla za tebe a přenesla své skutky na tebe. Jsi velmi důležitý pro spásu lidstva a musíš míti sílu bojovat s ďáblem. Bys přitahoval lásku lidu veškerého, tobě já daruji úsměv, kterého mně dopřáno nebylo. Povedeš lid duchovně, budeš jeho pastýřem, oblékni si vždy slavnostní roucho, choď oblékán slavnostně a buď vždy radosten z Boha, neb pastýř, jenž bez úsměvu, zarmoucen nepřinášeje radost z Hospodina, uvrhává své ovečky do ďabelských tenat. Pozvedni svou mysl a utrpení svěř jiným, ty již budeš veselým pastýřem a povedeš Boží lid jako jeho biskup.
A k tomu ti s převelikou mateřskou láskou žehnám jako svému synovi Raimundovi de Capua. +++
Kateřina ze Sieny“
HALELUJAH! DĚKUJEME, SVATÁ KATEŘINO!
(svatá Kateřina mluví ve zjevení o Honzíkovi z našeho týmu)
Reklamy