Antikrist v Praze, Boží Ruka zasahuje, Satan v Bruselu, Satan v Praze

Kdy příjde (nechá se veřejně poznat) Antikrist? Až mu to dovolí náš Pán!…A co vy? Jste na tu dobu dost připraveni?


Předně: Musím se vám všem omluvit: Tohle jsem tehdy nepochopila, z poselství Panny Marie, správně!

A sice: Je třeba rozlišovat: světem uznanou světovládu Antikrista – od jeho příchodu, respektive (- protože ten už dávno přišel, už v květnu 2013, do této doby však vraždí skrytě, většinou v podzemních satanistických templech – ) od jeho veřejného vystoupení. Na jehož prahu se nejspíše, žel, v těchto týdnech nacházíme!

(p.s. To by i vysvětlovalo, proč tempo naší práce pro naši Nebeskou Rodinu, v přípravách na poslední časy, od 5. července 2016 nemělo být a nebylo zmírněno, ba právě naopak…)

 

Znovu se zamysleme nad poselstvím Panny Marie ze 6. července 2016:

 

Zjevení Panny Marie, krátce po půlnoci, 6.7.2016:

 

„Mé milované děti,

Pán nás ochránil. Náš Nebeský Otec zasáhl, aby zachránil miliardy lidských duší. Dal novou příležitost lidstvu v jeho nápravě. Dal pocítit svým milovaným dětem, že skutečným účelem lidských dějin je náprava celého lidského pokolení. Od vyhnání z ráje po příchod Antikrista je lidská existence o duchovní nápravě. Staňte se lepšími lidmi, modlete se usilovně za sebe i za druhé, za rodinu, bližní i celý svět. Nezapomínejte jeden na druhého. Střežte se satanistů. Jejich úklady nikdy nepřestanou až do Posledního soudu. Teprve tehdy odejdou jejich duše do pekla, pakliže nepřijmou Mého milovaného Syna. Pusťte se nyní do ještě většího díla, budujte komunity plné lásky a zbožnosti, napravujte zlé skutky sebe i druhých. Dokončete útulky tak, aby vydržely 25 let připravené na konec tohoto světa. Připravte komunitu v Sopotnici a budujte další komunity podle potřeby bližních. Náhradou za zneuctěnou sochu v Lysolajích budujte napříště sochy tam, kam na ně satanisté nedosáhnou. Vaše zbožnost vás povede tímto životem a je příslibem věčného života v Ráji u našeho Otce.
Žehnám vám.+++
Panna Maria“

Tady je to mé nepochopení, kterého jsem se tehdy dopustila: Panna Maria mluví o 25 letech prodloužení našeho času, nikoli však o posunutí času zveřejnění Antikrista! Plus minus 25 let, za stávajících okolností, máme tedy do konce světa, ale nikoli do zveřejnění-vystoupení Antikrista! Znovu tak opakuji: nacházíme se nejspíš na jeho prahu!

/TOU POZITIVNÍ ZPRÁVOU VŠAK JE, ŽE SE NACHÁZÍME I NA SAMOTNÉM PRAHU VAROVÁNÍ! HALELUJAH! Které by mělo krátce zveřejnění Antikrista předcházet./
Proč o tom nyní píši: Abychom se připravili. Je to celé na spadnutí! Ještě v tomto měsíci, lednu, je možné očekávat i v poselství Varování ohlášené schizma katolické Církve! (Které má také krátce předcházet Varování.) Nezapomeňme, že hned nato, kdo z kněží se novou přísahou nezaváže falešnému proroku Františkovi, bude z kněžské služby propuštěn, vyhoštěn ze dne na den na dlažbu! MUSÍME PŘECE NAŠIM VĚRNÝM KNĚŽÍM POSKYTNOUT AZYL! PŘÍSTŘEŠÍ, NOVÝ DOMOV! Oni tak, očekáváme, mohou být prvními obyvateli našich útulků – tak v Sopotnici, Brtničce, Čikově. Které jsou připraveny a vhodné k dlouhodobému bydlení. PROSÍM, POMOZTE NÁM TAK NABÝT POSLEDNÍ DVA JMENOVANÉ DOMY, V BRTNIČCE A ČIKOVĚ, abychom také pronásledovaným a vyhoštěným, protože Kristu věrným (!)  kněžím poskytli nový domov! Za koupi domu v Čikově musíme doplatit ještě 130 000 korun, za koupi domu v Brtničce dokonce 320 000! Nenechávejte nás v tom přece, prosím! Co děláme, neděláme přece pro sebe. Sami nevíte, kdy nás a naši pomoc můžete potřebovat.
Dům naší komunity Mariánské společenství v Brtničce u Jihlavy:
brtnicka01
Dům naší komunity Mariánské společenství v Čikově u Třebíče:
cikov1
(p.s. Apropós…https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/05/panna-maria-cikovska-opredena-tajemstvim/… už víme: NA TOMTO MÍSTĚ PŮVODNĚ STÁL STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTĚR! Zatím o něm víc nevíme… Jeho zbytky mají být cca 5 metrů pod úrovní současné zeminy.)
POMOZTE NÁM, PROSÍM, PRONÁSLEDOVÁNÍ NÁS KŘESŤANŮ SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY, CO VÁS MÁ JEŠTĚ VYBURCOVAT? I mnozí z vás se bez naší pomoci, za času pronásledování, od kterého nás dělí už snad jen poslední týdny, neobejdete.
Nebo myslíte, že jste sami dost na tu dobu připraveni a zajištěni?
Petra Bostlová/za Mariánské společenství

 

p.s. Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat váš finanční příspěvek na dokončení koupě domů pro útulky v Brtničce a Čikově, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím, děkujeme.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

 Srovnej: Pán u Johna Learyho (znovu) o Varování, z 20.12.2016:

Ježíš řekl:“ Mí lidé,

dnešní čtení jsou plná zázraků a tajemství, protože člověk nerozumí Mým způsobům a zázrakům. Je dokonce těžko představitelné, jak jsem mohl Já, jako Druhá Osoba Největější Trojice, na sebe vzít bytí Boha-muže. Mé vtělení musí být bráno s vírou, protože je nad vaše chápání. Pak jsem dovolil, aby Má blahoslavené Matka neměla žádný dědičný hřích, a svou svobodnou vůlí byla bez hříchu a svolila být Mou matkou. Mé zázračné početí mocí Docha Svatého je dalším zázrakem, protože Má blahoslavená matka se stala „Pannou čekající dítě“, jak předpověděl král Ahaz. Jsem naplněním Písem, protože jsem se stal slíbeným Vykupitelem, který mohl přijít jako Beránek a obětovat svůj život za všechny hříchy lidstva. Po Mé smrti byly brány Nebe otevřeny a duše, které toho byly hodny, mohly vejít. To vše se zdá člověku nemožné, ale pro Boha jsou všechny věci možné.“

 

„Mí lídé,

dvě slunce na obloze bude kometa v den Varování a to bude další událostí, která by by mohla nastat přibližně během roku. Tato kometa spustí po světě velká zemětřesení  a  ta by mohla usmrtit lidi a způsobit mnoho škody. Při Varování a po šest týdnů po něm, bude čas na obrácení,  kdy zlí nebudou moci převzít vládu. Po této době se bude třeba zbavit všech vašich elektronických zažízení, abyste neviděli ani neslyšeli Antikrista. Nepřijímejte žádné čipy do těla, za žádných okolností. Mé útulky budou chráněny před jakýbkoli poškozením od zemětřesení. Po šesti týdnech vyhlášeno stanné právo, takže Mí lidé budou zavoláni do Mých útulků. V Mých útulcích vám rozmnožím jídlo, vodu a paliva, abyste mohli zůstat v zimě zahřátí. Mí andělé vás v Mých útulcích ochrání neviditelnými štíty. Toto soužení bude zkráceno kvůli mým vyvoleným, a nedojde vám ani jídlo ani voda ani paliva pro vaše přežití. Je potřeba, aby ve Mně vaši lidé důvěřovali a bude třeba, abyste si ve všech svých potřebách navzájem pomohli. Je třeba, aby Mí stavitelé útulků byli brzy připraveni přivítat Mé věrné s kříži na jejich čelech.“

/Originál:

Tuesday, December 20, 2016:
Jesus said: „My people, the readings of today are full of wonder and mystery, because man does not understand My ways and miracles. It is even hard to imagine how I, as the Second Person of the Blessed Trinity, could take on being a God-man. My Incarnation has to be taken in faith, because it is beyond your understanding. Then I allowed My Blessed Mother to not have any original sin, and by her free will, she had no sin and accepted being My mother. My miraculous conception by the power of the Holy Spirit, is another miracle as My Blessed Mother became the ‚virgin with child‘ as foretold by King Ahaz. I am fulfilling the Scriptures, because I became the promised Redeemer, who would come as a Lamb to sacrifice My life for all the sins of mankind. After My death, the gates of heaven were opened, and the worthy souls could enter. This all seems impossible for man, but for God, all things are possible.“
Jesus said: „My people, the two suns in the sky will be a comet on the day of the Warning, and this will be the other event that could happen within a year or so. This comet will trigger major earthquakes around the world, and they could kill people and cause much damage. During the Warning and for six weeks, this will be a time for conversions, and the evil ones will not be able to take over. After this time, you will need to get rid of all of your electronic devices so you do not see or hear the Antichrist. Do not take any chips in the body for any reason. My refuges will be protected from any damage of the earthquakes. You will have martial law declared after the six weeks, so My people will be called to My refuges. At My refuges, I will multiply your food, water, and fuels so you can stay warm in the winter. My angels will protect you at My refuges with invisible shields. The tribulation time will be shortened for the sake of My elect, and you will not run out of food, water, or fuels for your survival. Your people need to trust in Me, and you will need to help each other in all of your needs. My refuge builders need to be prepared soon to receive My faithful with the crosses on their foreheads.“ /

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: