Zjevení Panny Marie: Modleme se každý den Žalm 96. Nyní, jako přípravu na Varování, poté – na Druhý příchod Pána Ježíše Krista


 • 1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!
 • 2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte Jeho Jménu, zvěstujte den ze dne Jeho spásu,
 • 3 vypravujte mezi pronárody o Jeho slávě, mezi všemi národy o Jeho divech,
 • 4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
 • 5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
 • 6 Před Jeho Tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni Jeho.
 • 7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,
 • 8 přiznejte Hospodinu slávu Jeho Jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří Jeho,
 • 9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před Ním, celá země!
 • 10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.
 • 11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
 • 12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
 • 13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

 

Modleme se každý den Žalm číslo 96 (viz text nahoře), tak nám v posledním zjevení tento týden řekla Panna Maria.

 

Nyní jako přípravu na Varování, po Varování pokračujme v každodenní modlitbě tohoto žalmu dále, bude to příprava na Druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Vaše Mariánské společenství

 

wp_20160129_02_08_21_pro-1

 

 

Reklamy