Jak /- nechat -/ zdokonalovat sám sebe. MODLITBOU! Pro všechny členy Mariánského společenství je tento Andělský růženec nezbytnou povinností


Dnes ráno po Anděl Páně, když přišla Panna Maria, mi řekla, že tento Andělský růženec každý člen Mariánského společenství musí se modlit každý den. To proto, pokračovala Matička, že Zlý zneužívá naše lidské slabosti a hříchy proti nám. A tímto Andělským růžencem, jeho pravidelnou každodenní modlitbou, pokračuji já, se našich nectností a slabin milostí Boží zbavujeme!

My v Mariánském společenství se jej modlíme pravidelně všichni každodenně již několik dní a tímto zvu vás všechny: nechejme své slabiny a hříchy, pravidelnou každodenní modlitbou Andělského růžence, daleko za námi a uvidíme (na sobě a našem okolí) ten rozdíl v našich životech!

A k tomu nám žehnej náš Pán +++

 

ANDĚLSKÝ RŮŽENEC

Zbožně políbíš medailku a řekneš: Bože, shlédni a pomoz. Pane, pospěš mi na pomoc.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku i nyní i vždycky a navěky věků amen.

Začíná se modlit u prostřední kuličky nad malým přívěskem, kde se růženec rozdvojuje. U této kuličky, jakož i ostatních, jež jsou samotné, se modlíme Otčenáš /„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“/,

kdežto u zrnek, které jsou seskupeny po třech, se modlíme Zdrávas /„Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“/

a připojíme níže uvedené vzývaní, jež je vždy jedno, pro jednu zrnkovou skupinu:

  1. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru Serafínů, učiň mě, Pane, hodnou, abych ohněm dokonalé lásky roznícena byla. Amen.
  2. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru Cherubínů, uděl mi, Pane, milost, abych opustila cestu hříšnou a po cestě křesťanské dokonalosti horlivě kráčela. Amen.
  3. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru Trůnů, uděl, Pane, mému srdci ducha pravé a upřímné pokory. Amen.
  4. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru Panstev, uděl mi, Pane, milost, abych ovládala své smysly a nezřízené vášně krotila. Amen.
  5. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru Mocností, prosím, Pane, abys mou duši chránil proti úkladům a pokušením zlého nepřítele. Amen.
  6. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru zázračných Sil, nedopusť, Pane, nikdy, abych do pokušení klesla, ale zbav mě všeho zlého. Amen.
  7. Na přímluvu Michaela archanděla a nebeského kůru Knížat, prosím, Pane, abys naplnil mou duši duchem pravé a upřímné poslušnosti. Amen.
  8. Na přímluvu Michaela archanděla a všech Archandělů, prosím, Pane, abys mi udělil milost setrvání ve víře a dobrých skutcích, abych se dostala do nebeské slávy. Amen.
  9. Na přímluvu Michaela archanděla a všech Andělů, prosím, Pane, abys mi udělil milost, abych byla jimi v pozemském životě chráněna a jednou jimi do nebeské slávy uvedena byla. Amen.

Ke konci 4krát Otčenáš: 1krát ke cti sv. Michaela, 1krát ke cti sv. Rafaela, 1krát ke cti sv. Gabriela, 1krát ke cti svého Anděla Strážného.

Modlitba na závěr :

Svatý Michaeli, kníže a vůdce vojska nebeského, přijímateli duší, přemožiteli vzbouřených duchů, po Ježíši předivný vůdce náš, obdařený nadlidskou silou a dokonalostí, vysvoboď nás všechny, kdož se k tobě utíkáme, ode všeho zlého a vypros nám té milosti, abychom věrně ve službě Boží pokračovali. Oroduj za nás sv. Michaeli, abychom byli hodni zaslíbení Kristova. Amen.

Všemohoucí Bože, jenž si ve své dobrotě a milosrdenství pro blaho lidské archanděla Michaela za knížete Církve své vyvolil, učiň nás hodné, prosíme, abychom skrze jeho ochranu ode všech nepřátel byli vysvobozeni. Abychom od něho byli chráněni i

v hodině smrti a jednou jím k Tvé božské velebnosti byli uvedeni. Amen.

 

Pozn: Popis andělského růžence: začíná medailkou sv. Archanděla Michaela a Panny Marie ze Zázračné medailky. Následují 4 malá zrnka, po nich medailka, které řetěz rozdvojuje. Každý díl řetězu, kterých je devět, sestává se ze třech malých zrnek (Zdrávasu) a jednoho velkého zrnka (Otčenáše). Takový růženec si můžete k modlitbě Andělského růžence sami vyrobit či můžete používat k modlitbě běžného růžence, ale se sledem těchto výše řečených modliteb a ve výše řečeném pořadí. Pán vás žehnej