Desatero Božích přikázání (nejen) pro Filipu


Milá Filipo,

jsi na světě a tento fakt nelze pominout. Nestvořil tě Pán Bůh, tak jako nás, ale, ukradením mého genetického materiálu, nedobré důvody paní Ilnerové. (Nejspíš abys za satanisty dělala špinavou práci, zlé skutky, vydávala se za mě a tak mátla lidi. To je však špatné a Pánu Bohu se to nelíbí!) To však neznamená, že musíš být nutně poznamenána tímto až do konce svých dnů. Modlím se za tebe, aby se Pán Bůh k tobě přiznal. Nevím, jestli máš také duši, možná že ne. Přesto a právě proto ti tak často žehnám. Miluješ Pána Ježíše a On chce, abych ti co nejčastěji žehnala. (A tak prorážela a ničila zlo, které do tebe dotyční svévolníci inseminovali a dál ho v tobě podporují.) Milovat Pána Ježíše není však jen o citu. Je to nejvíce o činech. Když někoho milujeme, znamená to snažit se mu přinášet radost. A radost Pánu Ježíši můžeme přinést a stále nosit jen když se snažíme dělat dobro, když o dobro usilujeme, o to, přinášet dobré věci do života lidí kolem sebe a tím Pánu Ježíši a i sobě. To samé platí pro tebe. Co je dobro? Co je zlo? Myslím, že ti při tvém vytvoření nedali do vínku svědomí. Svědomí je ten kousek duše člověka, který v nás hryže, když uděláme něco zlého. Je to dar od Pána Boha při našem stvoření, aby nás Bůh Otec směroval k dobrým věcem, k jejich činění a upozorňoval, když uděláme něco špatného, abychom to opustili, poprosili Pána Boha za odpuštění a již více to nečinili. Zlé a špatné je kupříkladu připravit někoho o život, zabít člověka. To nesmíme! Život může vzít člověku jen Pán Bůh, který člověku život dal. On však nebere život člověku ve smyslu zabití, Bůh lidi nezabíjí (to dělá Satan), ale Bůh Otec život člověku ukončuje, když život člověka na této zemi podle úradku Božího končí. Kupříkladu když jeho úkol na této zemi byl již splněn, když je kupř. stár. Zlé a špatné je také například lhaní či vydávání se za někoho jiného. Což je také ve své podstatě lží.

Posílám ti zde Desatero Božích přikázání, najdeš je v Písmu Svatém, Bibli. Čti Bibli a pros Pána Ježíše o porozumění. Desatero je naším ukazatelem ke správnému životu, k takovému, který se Pánu Bohu líbí a chce, abychom podle něj žili. Kdo podle Desatera žije, žije dobrý život a Pán Bůh z něj má radost. Desatero nám lidem dal Bůh Otec, skrze Mojžíše a je závazné pro židy i křesťany a všechny lidi bez rozdílu.

Láska Boží nechť tě stále, hluboce a mocně přikrývá

 

 

Tvoje genetická sestra Petra

 

/p.s. Pro pana „Roputora“: podle popisu jste měl nejspíše slyšení andělských zpěvů v Nebi při jejich chválení Boha Otce Všemohoucího. „Kadeš“ je hebrejsky a znamená svatý a právě třikrát jej volají andělské chóry v chválách Bohu v Nebesích. Za zpěvů andělů, Nebeského zástupu./

 

 

Pán Ježíš Kristus

Výsledek obrázku pro Ježíš Kristus

 

Desatero Božích přikázání

Exodus 20,2-17 Deuteronomium 5,6- 21 Katechetická formule
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Já jsem Pán, tvůj Bůh:
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat… ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. 3. Pomni, abys den sváteční světil.
Cti svého Otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
Nezabiješ. Nezabiješ. 5. Nezabiješ.
Nesesmilníš. Nesesmilníš. 6. Nesesmilníš
Nepokradeš. Nepokradeš. 7. Nepokradeš
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví. 8. Nepromluvíš křivého svědectví.
Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.
Reklamy