Modlitba, kterou nám sama Panna Maria předepsala: Litanie k Matce ustavičné pomoci


obrazMatkyUstavicnepomoci
Není mnoho modliteb, které by nám sama Panna Maria při svých zjeveních předepisovala. Vlastně se nám to stalo jen jedinkrát v případě nám do té doby pro nás téměř neznámé modlitby, litanie (Přesně: do té doby jsme se Litanii k Matce ustavičné pomoci, v rámci našich nočních modlitebních kampaní, modlili tu a tam, jak nám modlitby „pod ruku přišly“.)
Při jednom ze zjeveních jsme však byli upozorněni na právě tuto modlitbu, litanii, kterou jsme se tehdy měli pomodlit na jeden velmi vážný a těžký úmysl.
Od té doby se Litanii k Matce ustavičné pomoci modlíme každý den. I několikrát denně. To vždy když prosíme Pannu Marii o zásah.
Vřele vám můžeme jen doporučit.
Ještě se nestalo, abychom, po obětování této litanie na určitý úmysl, milostivý zásah naší Matičky Boží nezaznamenali, a to dokonce do velmi krátké doby. AVE MARIA!
Nechť vás Panna Maria, i skrze tuto modlitbu, slyší a, budou-li v Boží Vůli, vyslyší vaše prosby, k ještě větší cti a chvále Nejsvětější Boží Trojice, Boha Otce, Syna a Ducha Svatého Amen.
Litanie k Matce ustavičné pomoci
Pane, smiluj se! (2x)
Kriste, smiluj se! (2x)
Pane, smiluj se! (2x)
Bože, náš nebeský Otče… Smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa…Smiluj se nad námi!
Bože Duchu Svatý…Smiluj se nad námi!
Bože v Trojici jediný…Smiluj se nad námi!
Svatá Maria…Oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko…Oroduj za nás
Svatá Panno, bez poskvrny prvotního hříchu počatá…Oroduj za nás
My ubozí hříšníci voláme k tobě…Ó Maria pomoz nám!
Abychom Boha, nejvyšší Dobro, z celého srdce milovali..Ó Maria pomoz nám!
Abychom se Pánu Ježíši, božskému Tvému Synu ve všem podobali…Ó Maria pomoz nám!
Abychom k tobě, blahoslavená Panno něžnou a vroucí úctu chovali…Ó Maria pomoz nám!
Abychom těžký hřích považovali za nejvyšší zlo…Ó Maria pomoz nám!
Abychom často pamatovali na poslední věci člověka…Ó Maria pomoz nám!
Abychom často a zbožně přijímali svaté svátosti…Ó Maria pomoz nám!
Abychom se rozhodně varovali příležitostí ke hříchu… Ó Maria pomoz nám!
Abychom ani jeden den v životě neopomenuli modlitbu…Ó Maria pomoz nám!
Abychom se modlili zvláště v pokušeních…Ó Maria pomoz nám!
Abychom nepřátelům ze srdce odpustili a všem lidem přáli jen dobro…Ó Maria pomoz nám!
Abychom neodkládali pokání…Ó Maria pomoz nám!
Abychom se horlivě snažili o nápravu zlých návyků…Ó Maria pomoz nám!
Abychom v milosti Boží a v přátelství s Bohem žili i zemřeli…Ó Maria pomoz nám!
Ve všech strastech duše i těla…Ó Maria pomoz nám!
V nemoci a bolestech…Ó Maria pomoz nám!
V chudobě a nouzi…Ó Maria pomoz nám!
V pronásledování a opuštěnosti…Ó Maria pomoz nám!
V soužení a strastech…Ó Maria pomoz nám!
V dobách války a v nebezpečí zhoubných nemocí…Ó Maria pomoz nám!
V pokušení ďábelských…Ó Maria pomoz nám!
V pokušení od zlého světa…Ó Maria pomoz nám!
V boji proti zlým náklonnostem…Ó Maria pomoz nám!
V pokušení proti svaté čistotě…Ó Maria pomoz nám!
V každém nebezpečenství hříchu…Ó Maria pomoz nám!
Až na konec pozemského života dospějeme…Ó Maria pomoz nám!
Až v bolestech budeme sténat…Ó Maria pomoz nám!
Až myšlenka na blížící se smrt nás bude naplňovat bázní a strachem…Ó Maria pomoz nám!
Až nás v hodině vše rozhodující zlí duchové budou pokoušet k zoufalství…Ó Maria pomoz nám!
Až nám kněz bude udělovat svátost nemocných…Ó Maria pomoz nám!
Až příbuzní a přátelé u našeho lože se za nás v zármutku budou modlit…Ó Maria pomoz nám!
Až náš zrak uhasne a srdce přestane tlouci…Ó Maria pomoz nám!
Až svou duši budeme odevzdávat do rukou Stvořitelových…Ó Maria pomoz nám!
Až se ubohá naše duše objeví před Božským Soudcem…Ó Maria pomoz nám!
Až věčný rozsudek nad námi vynášen bude…Ó Maria pomoz nám!
Když v plamenech očistcových budeme trpět a po patření na Boha toužit…Ó Maria pomoz nám!
Beránku Boží, Tys na sebe vzal hříchy světa…Smiluj se nad námi (3x)

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, Tys nám dal svou Rodičku,
Pannu Marii, Jejíž slavný obraz uctíváme, za
matku ochotnou ustavičně nám pomáhat. Dej, prosíme,
abychom na Její mateřskou přímluvu stále
pociťovali účinky Tvého vykoupení, neboť
Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.“
obrazMatkyUstavicnepomoci

Obraz Panny Marie, Matky ustavičné pomoci