ZÁSADNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE K NÁM: O SOUČASNÉM STAVU CÍRKVE A CO DĚLAT


 

Poselství Panny Marie, k ránu 10.března 2016:

  1. Poselství Panny Marie:

„Mé děti,

Satan se velmi snaží rozdělit duchovenstvo a ovečky Boží. Nedovolte jim to. I přes nesouhlas s kroky falešného papeže ctěte kněze svého, nevěda oni, že pravým zástupcem Mého milovaného syna Ježíše na Zemi je Můj milovaný Boží syn Benedikt.

Nastal čas, kdy již nebude bezpečné hovořit proti falešnému papeži. Mlčte proto ve chvílích nebezpečenství a ochraňte životy sebe a svých blízkých a modlete se za spásu duší Mých kněží, kteří tolik zkouší vírou ve falešného papeže.

Modlete se za svého kněze, biskupa, arcibiskupa. Buďte jim vždy nápomocni v dobrých věcech a přes zlou dobu přijímejte od nich dobré věci a těch zlých se střežte a hojně se modlete za jich nápravu.
A k tomu vám žehnám.

Panna Maria“

 

 

2. Poselství Panny Marie:

„Mé děti,

v mnoha kostelech jsou již oltáře znesvěceny, Písmo pošpiněno a vybavení rituálně rozestavěno, aby sloužilo modlám. Mnohdy jsou nečisté hostie podávány a kněz kalicha nezdravého požívati bude, kde Krev Kristova obsažena není.

Nastal čas, abyste co nejvíce strhávali věřící z duchovního spánku a vedli je k pravé víře. Nastal čas, abyste přes osobní pochybnosti navštěvovali hojně svého kněze na mších a vedli jeho v modlitbách k dodržování všeho, co svatí Petr a Pavel vystavěli.

Osobním příkladem a účastí na mších nečistých prostřednictvím vaší účasti budu přítomna a očistím zcela Tělo i Krev Kristovu a prozářím svatostánek Boží láskou a moudrostí. Tváří v tvář Satanově vládě musíme nyní bojovat o záchranu každé duše před Peklem.

Vaše účast nezachrání Můj chrám před znesvěcením, povede ale k záchraně lidských duší a k jejich úplné spáse a odpuštění všech hříchů.

A k tomu vám žehnám

Panna Maria“

Reklamy