Boží Ruka zasahuje

Poznámka k (zatím) poslednímu Vidění Panny Marie


Moji milí čtenáři,

po zveřejnění posledního Slova Panny Marie, které jsem zveřejnila: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/20/videni-panny-marie-o-lasce/ , někteří z vás mě kontaktujete s pochybami, zda se jedná, vzhledem ke slovu o rozdělení Církve na katolickou a pravoslavnou, skutečně o autentické slovo Panny Marie.

Musím vás uklidnit: jedná se o zmínku, která zde konkrétně není Pannou Marií dále rozvedena, která si však v ničem neodporuje, ani s poselstvím našeho Pána Vassule Ryden, jehož znění mi pro srovnání posíláte:

 

 

„Petro,
   já mám přesto velmi vážné obavy, že poslední poselství o lásce – není od Panny Marie,
   prosím Vás ještě jednou, pročtěte toto poselství…….:

http://www.tlig.org/cs/messages/991/

„…Mé Srdce neustále truchlí, když sleduji ty, kteří v Mém Domě postrádají upřímnost a kteří nepracují pro sjednocení data Velikonoc v Mém Duchu. Prosím tě o modlitbu za ně, aby jim Můj Otec mohl udělit dar proměny mysli, aby až se jejich oči otevřou Mému Svatému Duchu, se obrátili a uznali svůj omyl, který jim bránil vidět Pravdu.

Modli se za ně, aby je opustil duch pýchy, který je drží daleko od Pravdy, aby byli opět při smyslech. Modli se za ně, abych mohl říci: „Podle jejich lásky teď všichni lidé poznají, že oni jsou opravdu Mými učedníky.“ Ještě i dnes je však Satan a jeho démoni drží spoutané v jejich nedostatku lásky, neboť láska je rozlišujícím znamením víry. Jak by mohli říci jeden druhému: „Hlásal jsem Radostnou Zvěst po celém světě, pracoval jsem pro jednotu Církve a nyní všechno, co má přijít, je korunou spravedlnosti, kterou mi Pán, můj Bůh, připravil od věčnosti ….“ když až dodnes neplní své závazky?

Všichni kněží Mne musí následovat ve svém životě. Nemluvím o těch, kteří Mne již následují a jsou jako Můj Abel, který se Nám líbil pro své oběti a svou upřímnost. Hovořím o těch, kteří jsou jako Kain, Ezau, Jidáš a zákoníci nebo farizeové. To o nich mluvím, neboť jejich chování je v rozporu s Mými Svatými Pravidly. To kvůli nim musím nadále pít kalich vašeho rozdělení, ten kalich, k jehož pití Mne oni nutí?

Až dosud jsem na vás1 nenaléhal.2 Prosím vás o sjednocení data Velikonoc, ale vy Mého Ducha neposloucháte. Vyčerpali jste trpělivost Mého Otce. Tentokrát vás ještě jednou prosím o spojení velikonočních dat, aby nad vámi zazářil milostí Můj Duch a přivedl Můj Dům k jednotě. Dnes k vám promlouvám, ale vy si nevážíte Mých slov v těchto Poselstvích. Až tak jednoho dne učiníte, bude pozdě …. ach! Kdyby jen jeden z těchto lidí, kteří pracují pro jednotu, ano, kdyby jen jeden mezi nimi nepodléhal emocím a obavám a vystoupil se sjednocením data Velikonoc, Já, Bůh, ho vyvýším.

– Ale v Domě Východu vidím vzbuzování nálad, odporu a obav. Bratři, a přece protivníci. Dome Východu, dobře jsi udělal, že jsi uchoval Tradici, jakou jsem vám předal a jakou zachovávala Moje prvotní Církev. Nedovoluješ však Mému Svatému Duchu, aby tě dostatečně živil ke tvé spáse a ke spáse těch, kteří ji naléhavě potřebují …. trýzníte Mé první-plody3 i Moje vyslance tím, že je odmítáte spolu s Mým Svatým Duchem milosti, která je přivedla k tomu, aby vykročili Jeho cestou. Vykazujete je i nadále z Mých Svatyní, tak jako Já jsem byl ve Svém čase vykazován velekněžími ….

Mezitím je Moje stádo rozptýlené a každým dnem narůstá počet ztracených duší. Proto vám pravím, přijďte, buďte lační darů Mého Ducha a nezanechávejte Můj Dům neplodný. Můj Dům bude mít zisk z darů Ducha Svatého, když otevřete dveře vašich srdcí ….

A ty, Dome Západní, prostřednictvím Světla Mého Ducha již víš, že tělo potřebuje dvě plíce, aby mohlo svobodně dýchat, a že Moje Tělo je nedokonalé, když má jen jednu plíci. Modli se, aby Můj oživující Duch vás spojil v jedno, ale co musíme předtím vytrpět!4

Svět přestupuje a odmítá Má Přikázání a Satan chce zničit to, co jsem ustanovil. Chce zničit to, co jsem vám Já, Beránek, zanechal: Mou Církev. Uvádí ji ve zmatek a nepořádek a Mé Tělo je trháno na kousky duchem odboje. V Mém Těle se zabydlel duch racionalismu a naturalismu a zavrhuje Mne a Mé Tělo v Nejsvětější Svátosti. Z nich jen málokteří mají na zřeteli Mé Zájmy, a tolik lidí pošlapává Mé Zákony, jako by nebyly dány Bohem! Nad Mou Církví se vznáší duch nepřátelství, ale teď již ne na dlouho ….

Prosím tě proto, Dome Západní, vykroč první a odhal Zlo, sjednoť datum Velikonoc tak, jak to bylo v prvotní Církvi.

Kdo chce být mezi vámi veliký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, musí být otrokem všech. Moje prvotní Církev byla jako dítě, nevinné a plné lásky, neboť ho ve Svém Náručí choval Můj Svatý Duch. Později jsem uslyšel: „Již nejsem dítětem, teď už mohu chodit sám.“ Od té doby se pak vymanil z objetí Mého Svatého Ducha a navykl si chodit svou vlastní cestou ….“

„Hospodin Bůh by přece nikdy nechtěl, aby byly dvě církve – abychom byli „v temnotě“, jak to Ježíš nazval!

http://www.tlig.org/cs/messages/748/

„…Nemůžete se přede Mnou schovat, ani nemůžete říci, že jsem vám odepřel Pravdu. Vysvětlete Mi tedy, když tvrdíte, že jste v Pravdě, své rozdělení …. otevři oči, příteli! Otevři své srdce, ne svou mysl!…“

„…Pravím vám, dokud zůstáváte rozdělení, jste pořád v temnotě, Dokud si libujete ve svém rozdělení, stále ještě nevíte, kam jdete, protože je příliš tma, než abyste mohli vidět…“

 

 

Dovolte mi tak několik slov theologa. Předesílám, že se jedná o můj vlastní theologický výklad a výklad ze zkušenosti, tak, jak nás Panna Maria vede.

 

Již velmi záhy v prvních staletích křesťanského věku, datováno jistě už od od 2., 3. -4. století, západní část Církve a její východní část se vyvíjejí po dvou pro ně typických liniích, které v 11. století vyústily až v odtržení Západní (katolické s papežem) a Východní (orthodoxní, pravoslavné) církve. To tehdy, kdy theologický (christologický) rozpor mezi oběma nabyl až tak zásadní podoby, kdy řešení tehdy asi opravdu nebylo k nalezení.

Od té doby jdou vedle sebe obě tyto větvě, Západní a Východní Dům, KTERÉ VŠAK TVOŘÍ CÍRKEV JEDINOU!

 

TO ROZDĚLENÍ TOTIŽ NESMÍ BÝT V SRDCI! Je-li, pak je to špatně.

 

Panna Maria, když nás vede na poutě, ať do albánské Dhermi, ať po celém Balkáně, nám poskytuje duchovní zázemí převážně a hlavně v místní pravoslavné církvi, a to navzdory tomu, že na mnohých místech se nacházejí i katolické kostely. Proč to? Vysvětlujeme si to tak, že, 1. fungujeme jako spojovač Jedné Církve o dvou plicích (tak jako krev proudí do obou), 2. v současné době, kdy na Petrův Stolec dosedl falešný prorok František (a veřejné vystoupení Antikrista je na spadnutí, který, jak víme, převezme velení) a katolická církev je tak již nyní, kousek po kousku, rozebírána od její viditelné pozemské hlavy, je to právě pravoslavná církev, s jejím zachováním prvokřesťanské Tradice, která tak, nezávislá na Římu, funguje jako velice důležitá nositelka Církve Kristovy a její uchovávatelka, do doby, než Pán příjde ve vší Jeho Slávě při Jeho Druhém příchodu a bude moci, spolu s Církví Zbytku (katolické) předat Jemu Žezlo.+

(+ pozn. srovnej, že poselství Varování také o Církvi Zbytku bylo dáno Pánem právě katoličce)

 

Může být právě toto důvodem o Hospodinově záměru, o kterém se nám Panna Maria v dotyčném zjevení zmínila?

 

Pokoj vám všem

a s přáním v srdci spojené Jedné Kristovy Církve v Lásce a s Láskou

 

Petra Bostlová

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: