RŮŽENEC BOHA OTCE! EXISTUJE JEŠTĚ SILNĚJŠÍ MODLITBA? DOST TĚŽKO! MODLEME SE JEJ, PROSÍM, KAŽDÝ DEN


Naši milí modlitebníci,

nyní vám zde zveřejňuji RŮŽENEC BOHA OTCE! Tato modlitba je taková síla! Modleme se jej, prosím, určitě každý den!

 

Zde je:

 

Otče, dobrý Otče,

Tobě se obětuji a daruji.

 

OTCŮV RŮŽENEC

 

Tento růženec je znamením doby, naší doby, která očekává nový příchod Ježíšův na zemi s velikou mocí a slávou” (Mat. 24,30). „Moc je vynikající vlastnost Otce. „Věřím v Boha, Otce Všemohoucího: Otec přichází v Ježíši a my Ho máme prosit, aby urychlil to vytoužené uskutečnění nového stvoření (Řím. 8,19).

Pět myšlenek Otcova růžence nám pomáhá vniknout do tajemství Jeho milosrdenství, které je „mocnější než zlo, mocnější než hřích a smrt” (Bohatý v milosrdenství, VIII, 15).

Připomínají nám, že člověk se má a může stát nástrojem a triumfem Otcovy lásky, když mu řekne své naprosté „Ano” a vstupuje do kruhu trojnásobné lásky, stává se „slávou živého Boha”.

Otcův růženec nás učí prožívat tajemství utrpení jako velký dar, neboť nám umožňuje osvědčit svou lásku k Otci, a my Mu umožňujeme, aby se v nás zjevil.

 

Za každý Otčenáš slibuje Otec, že budou tucty duší uchráněny věčného zavrženi a tucty duší budou vysvobozeny z očistcového trápení.

Otec dá rodinám, které se modlí tento růženec, mimořádné milosti, které budou působit po celé generace.

Všechny, kdo se jej s vírou a láskou modlí, bude provázet tak velkými divy, jež historie Církve ještě neviděla.

 

Úvod:

 

MODLITBA K OTCI

 

Otče, svět Tě potřebuje,

člověk, každý člověk Tě potřebuje,

těžký a zamořený vzduch Tě potřebuje.

Prosíme Tě, Otče:

chod‘ opět po cestách světa,
žij opět mezi svými dětmi,
řiď opět národy,
přines opět mír a s ním spravedlnost,
dej znovu zářit ohni své lásky,
abychom my, osvobozeni od bolesti,
mohli se stát novým stvořením.

„Ó Bože, přijď‘ nám na pomoc”

„Pane, pospěš nám pomáhat”

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků Amen.“

 

  1. modlitba: „Otče, můj dobrý Otče, Tobě se obětuji a daruji.“

„Otče, miluji Tě, uctívám a vyvyšuji Tě,

buď slavné Tvé Jméno ve světě.“

 

2. modlitba: „Anděle Boží, strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj:

mě vždycky veď a napravuj,

ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,

ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,

na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení

ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

Amen.“


(Text Tajemství čteme mezi jednotlivými Desátky. Modlí se na běžném růženci.)

 

V 1. tajemství pozorujeme Otcův triumf v ráji, když po hříchu Adama a Evy slibuje příchod zachránce.

Tu řekl Pán Bůh k hadovi: „Poněvadž jsi to učinil, zlořečen budeš mezi všemi zvířaty a vší polní zvěří. Po břiše se budeš plazit a prach žrát po všechny dny svého života. Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi potomstvo tvé a její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty zasáhneš jeho patu.“ (Gen. 3, 14-15).

Následuje: 1x Zdrávas a 10x Otčenáš. Sláva Otci… (text viz výše), Otče, dobrý Otče…(text viz výše), Anděle Boží, strážce můj…(text viz výše)

/pozn. text Zdrávasu: „Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Text Otčenáše: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se Jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“/

 

Ve 2. tajemství pozorujeme Otcův triumf v okamžiku Mariina „FIAT” („staň se“), při andělském zvěstování.

Anděl jí řekl: „Neboj se Maria, došla jsi milosti u Boha, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazýván Syn Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce.“

Maria řekla „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.“ (Luk. 1,30-33,38).

Následuje: 1x Zdrávas, 10x Otčenáš a vše ostatní jako v předchozím, viz výše (po 1. tajemství).

 

Ve 3. tajemství pozorujeme Otcův triumf v zahradě Getsemanské, když dává celou svou moc Synovi.

Ježíš se modlil: „Otče, chceš-li, odejmi ode Mne tento kalich, ale ať se stane ne Má vůle, nýbrž Tvá.” Tu se Mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji: jeho pot stékal na zemi jako krůpěje krve. (Luk. 22,42-44). Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: „Ještě pořád spíte a odpočíváte? Už je tady ta hodina, Syn člověka bude vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, půjdeme. Hle, už je tu můj zrádce.” (Mat. 26,45-46). Vstoupil tedy a zeptal se jich: „Koho hledáte?!“ Odpověděli mu: Ježíše z Nazareta.“ Řekl jim: „Já jsem to.“ Sotva jim řekl „Já jsem to”, couvli a padli na zemi. (Jan 18,4-6).

Následuje: 1x Zdrávas, 10x Otčenáš a vše ostatní jako v předchozím, viz výše (po 1. tajemství).

 

Ve 4. tajemství pozorujeme Otcův triumf v okamžiku jednotlivého soudu.

Otec ho viděl už z dálky přicházet a byl jat soucitem. Přiběhl, objal ho a políbil. A nařídil honem nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obujte ho. Hodujme a veselme se, protože tento

můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen.” (Luk. 15,20-24).

Následuje: 1x Zdrávas, 10x Otčenáš a vše ostatní jako v předchozím, viz výše (po 1. tajemství).

 

V 5. tajemství pozorujeme Otcův triumf při Posledním soudu

Potom jsem spatřil nová nebesa a novou zemi, dřívější nebesa a dřívější země zmizely a ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha: bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle, Boží přebývání s lidmi. Bůh bude s nimi přebývat a oni budou jeho lid. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul.” (Zjevení 21,1-4)

Následuje: 1x Zdrávas a 10x Otčenáš. Sláva Otci… (text viz výše), Otče, dobrý Otče…(text viz výše), Anděle Boží, strážce můj…(text viz výše) a Zdrávas Královno.

/pozn. text Zdrávas Královno: „Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života Tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!“/

 

A následuje Litanie k Bohu Otci:

 

LITANIE K OTCI.

Ó Bože, nebeský Otče, …                smiluj se nad námi

Otče, stvořiteli světa,… smiluj se nad námi

Otče, smiřiteli světa,… smiluj se nad námi

Otče, věčná moudrosti,….

Otče, nekonečná dobroto,…

Otče, nevyslovitelná Prozřetelnosti,

Nejsvětější Otče,

Otče nekonečného milosrdenství,

Otče, naše radosti a naše slávo,

Otče, bohatý pro všechna stvoření,

Otče, slávo církve,

Otče, naděje křesťanů,

Otče, moudrosti mocných,

Otče, slávo králů,

Otče, útěcho národů,

Otče, příteli kněží,

Otče, pomoci ubohým,

Otče, průvodce mládeže,

Otče, příteli maličkých,

Otče, osvobození porobených,

Otče, světlo těch, kdo jsou v temnotách, ….smiluj se nad námi

Otče, zhoubce pyšných,…

Otče, moudrosti spravedlivých,

Otče, pokoji v nesnázích,

Otče, naděje při pohromách,

Otče, útočiště zoufajících,

Otče, útěcho chudých,

Otče, útočiště zarmoucených,

Otče, útočiště sirotků,

Otče, útočiště umírajících,

Otče, živote zemřelých,

Otče, slávo svatých,…smiluj se nad námi (- následuje po každé invokaci)

 

Otče, za Tvé děti, za každé dítě Tě prosíme: daruj jim pokoj a spásu ve jménu drahocenné krve Tvého Syna Ježíše Krista a ve jménu bolestného Srdce Jeho Matky Marie. Amen.

Následuje: 1x Otčenáš, 1x Zdrávas a 1x Sláva Otci (texty, viz výše) za papeže (pozn. tedy v našem případě za Benedikta XVI.)

 

A závěrečná modlitba:

 

Můj Otče, odevzdávám se Ti:

Čiň se mnou, co se Ti zlíbí.

Ať se mnou chceš udělat cokoliv, děkuji Ti.
Jsem ochoten ke všemu, přijmu všechno,
jen když se naplní Tvá vůle na mně
a na všech Tvých tvorech.

Nepřeji si nic jiného, můj Bože.

Kladu svou duši do Tvých rukou,
Daruji Ti ji, můj Bože,
s celou silou své lásky, protože Tě miluji.

Má láska žádá, abych se odevzdal,
abych se vložil do Tvých rukou,
bez míry, s nekonečnou důvěrou,
protože Ty jsi můj Otec.

(Charles de Foucauld)

 

S církevním schválením 23. 11. 1988, Quiseppe Casale, Arcibiskup Z Foggia.

 

 

 

MODLEME SE TENTO RŮŽENEC K BOHU OTCI KAŽDÝ DEN, PROSÍM. SOUČASNÁ TĚŽKÁ DOBA SI TO ŽÁDÁ

 

Pán vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová