Jak se ochránit a vyvázat se, když vás okultista černě zaříkává? Modlitbou. Třeba touto:


Zvláště v současné době není žel žádnou vyjímkou, že proti vám či vašim blízkým někdo třeba i z vašeho okolí „jede“ černé modlitby, tedy pomocí magie vás zaříkává. Proti tomu nelze jinak než se vyvázat modlitbou. Z vlastní zkušenosti doporučuji tuto. Je velmi účinná.

Doporučuji do ruky vzít si benediktínský kříž a nahlas pravit:

 

Modlitba za osvobození a ochranu:
“ Postavme se do přítomnosti Ježíše Krista a odevzdejme se Jeho panování. Oblékněme se do Boží výzbroje, abychom byli schopni odporovat ďáblovým nástrahám. Stůjme pevně, opásaní kolem beder Pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti. Nesme štít víry, abychom uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměme od Boha také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Slovo Boží. (Srov. Ef. 6,10-17).

   Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného, zemřelého a vzkříšeného, spoutáváme všechny duchy povětří, vody, ohně, větru, země, podzemí a podsvětí. Také spoutáváme vlivy jakékoliv ztracené nebo padlé duše, která by mohla být přítomná, a všechny posly satanského ústředí, čarodějnického sabatu, černokněžníků nebo vyznavačů Satana, kteří by mohli být přítomní nějakým nadpřirozeným způsobem. Uplatňujeme nárok a vliv Ježíšovy Krve nad ovzduším a atmosférou, vodou, ohněm, větrem, zemí a jejími plody kolem nás, nad podzemím a podsvětím.

   Ve jménu Ježíše Krista zakazujeme všem jmenovaným nepřátelům, aby komunikovali mezi sebou nebo s námi, aby si navzájem pomáhali nebo dělali cokoli jiného než jen to, co jim v Ježíšově jménu přikážeme.

——————————————————————————————————————————————————————————————–
Ve jménu Ježíše Krista pečetíme toto místo, všechny přítomné a jejich rodiny a blízké, jejich místa, vlastnictví a zdroje obživy Ježíšovou Krví. (Opakuj 3x).

 —————————————————————————————————————————————————————————————–

Ve jménu Ježíše Krista zakazujeme jakýmkoliv ztraceným duchům, čarodějnickým shromážděním, satanským skupinám nebo jejich poslům a společníkům, podřízeným nebo nadřízeným, aby škodili a mstili se nám, našim rodinám nebo blízkým, nebo škodili a ničili náš majetek.

——————————————————————————————————————————————————————————————-
Ve jménu Ježíše Krista a skrze zásluhy jeho drahocenné Krve lámeme a rušíme každou kletbu, kouzlo, pečeť, očarování, magii, pouto, léčku, past, záměr, lež, úskalí, překážku, podvod, odchylku nebo zmatek, duchovní spoutanost nebo vliv nebo pověření, každou nemoc těla, duše, mysli nebo ducha, které byly namířeny proti nám, proti tomuto místu nebo proti jakékoliv osobě, místu a věci, s námi spojenými, nějakou zprostředkující osobou, nebo byly způsobeny našimi vlastními chybami a hříchy. (Opakuj 7 krát).
——————————————————————————————————————————————————————————————–
Klademe Kříž Ježíše Krista mezi sebe a všechny generace našeho rodokmenu, a mezi ty, za které se modlíme, a všechny generace

v jejich rodokmenu. Ve jménu Ježíše Krista prohlašujeme: ať neexistuje žádná přímá komunikace mezi generacemi. Veškerá komunikace ať je pročištěna drahocennou Krví Pána Ježíše Krista.

   Neposkvrněná Panno Maria, přikryj nás světlem, silou a mocí své víry. Otče, přikaž andělům a svatým, aby nám pomáhali. Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi naší moudrostí, spravedlností, posvěcením, vykoupením, uzdravením a osvobozením. Odevzdáváme se pod vládu Tvého Ducha Svatého a přijímáme Tvou Pravdu ve službě uzdravování.
   
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová