Růženec osvobození a Tísňové volání ke sv. Andělům. Modlitby, které rozhodně doporučuji.


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

 

nyní pro vás zveřejňuji další dvě silné modlitby, které jistě oceníte…

 

Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď.

 

 

RŮŽENEC OSVOBOZENÍ (modlí se na „obyčejném“ růženci)

ÚVOD: Apoštolské vyznání víry
/Zní: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“!
NA VELKÝCH ZRNKÁCH RŮŽENCE: „Až když mě Ježíš vysvobodí, budu opravdu svobodný! Amen“
NA MALÝCH ZRNKÁCH RŮŽENCE (- všechny 4 invokace se modlí najednou, na jednom zrnku)
„Ježíši, smiluj se nade mnou!
 Ježíši, uzdrav mě!
 Ježíši, zachraň mě!
 Ježíši, vysvoboď mě! Amen“
ZÁVĚR:  Zdrávas Královno…
/Zní: „Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!“/

 

Nejdříve se se Růženec osvobození modlíme za sebe, abychom se očistili.
Na jeden růženec patří jeden úmysl.
„Proto vám pravím: Věřte, že vše, o co v modlitbě prosíte, jste již dostali, a budete to mít.“ (Písmo Svaté, Evangelium podle Marka, 11. kapitola, 24.verš)

 

Naléhavá modlitba ke svatým Andělům (- tísňové volání)

 

„Všemohoucí Věčný Trojjediný Bože! Dříve než budeme vzývat svaté Anděly, padáme na kolena a klaníme se Tobě Otče, Syna a Duchu Svatý! Buď chválen a Veleben navěky a vše co jsi stvořil, ať se Ti klaní, miluje Tě a slouží Tobě, Bože svatý silný a nesmrtelný!

Také Ty, Maria, Královno všech Andělů, přijmi naši úpěnlivou prosbu k Tvým služebníkům a předej ji dále, Ty prosící Všemohoucnosti a Prostřednice milostí, k trůnu Nejvyššího, abychom tak nalezli milost, záchranu a pomoc! Amen.

Velicí Svatí Andělé, vy jste nám Bohem daní k naší ochraně a pomoci!

Dovoláváme se vás ve jménu Trojjediného Boha – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu drahocenné Krve našeho Pána Ježíše Krista – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás v nejmocnějším Jménu Ježíš – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás skrze rány našeho Pána Ježíše Krista – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás skrze utrpení našeho Pána Ježíše Krista – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás skrze svaté Slovo Boží – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás skrze Srdce našeho Pána Ježíše Krista – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu Boží lásky k nám ubohým – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu Boží věrnosti k nám ubohým – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu Milosrdenství k nám ubohým – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu Marie – Královny nebe a země – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu Marie, vaši Královny a paní – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás ve jménu Marie Matky Boží a Matky naší – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás při vaši vlastní blaženosti – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás při vaši vlastní věrnosti – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás při vašem bojování pro království Boží – pospěšte a pomozte nám!

Dovoláváme se vás – přikryjte nás svým štítem!

Dovoláváme se vás – braňte nás svým mečem!

Dovoláváme se vás – sviťte nám svým světlem!

Dovoláváme se vás – zachraňte nás pod ochranným pláštěm Mariiným!

Dovoláváme se vás – skryjte nás v Srdci Mariině!

Dovoláváme se vás – vložte nás do rukou Mariiných

Dovoláváme se vás – ukažte nám cestu k bráně života: k otevřenému Srdci našeho Pána !

Dovoláváme se vás – doveďte nás bezpečně do nebeského Domova!

Devatero kůrů svatých Andělů – pospěšte a pomozte nám!

Svatí Andělé Žití – pospěšte a pomozte nám!

Svatí Andělé Síly Slova Božího – pospěšte a pomozte nám!

Svatí Andělé naši osobní  – nám Bohem darovaní průvodci  – pospěšte a pomozte nám!

Drahocenná Krev našeho Pána a Krále volá k Vám o pomoc pro nás ubohé – pospěšte a pomozte nám!

Neposkvrněné Srdce Marie, Nejčistší Vaši Královny volá k Vám o pomoc pro nás ubohé – pospěšte a pomozte nám!

 

Svatý Archanděli Michaeli, braň nás Y boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Pokorně prosíme, Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

 

Svatý Archanděli Gabrieli, Anděli Vtěleni, věrný vyslanče Boží, otevři náš sluch tichému napomínání a volání Milujícího Srdce našeho Pána! Dovoláváme se Tě, ať‘ máme vždy na mysli, abychom napomínání a správně rozuměli, řídili se jím, Boha poslouchali a činili, co od ,nás žádá! Dopomoz  nám k bdělé připravenosti, aby nás Pán, jakmile přijde, nenalezl spící!

 

Svatá Archanděli Rafaeli, šípe lásky a léku Boží lásky! Dovoláváme se Tě, zraň naše srdce planoucí láskou  a nenechej nikdy zacelit tuto ránu, abychom po všechny dny stále zůstali na cestě lásky a abychom láskou nade vším zvítězily!

                Pomozte nám velcí svatí Bratři, spoluslužebníci před Bohem!

 

Chraňte nás před námi samými, před naší zbabělostí a vlažností, před naším sobectvím a lakotou, před naší závistí a nedůvěrou, před touhou po sytosti, majetku a uznání! Osvoboďte nás  z pout hříchu a závislosti na pozemských věcech. Sejměte nám z očí pásku, kterou jsme si sami uvázali, abychom neviděli potřebné kolem sebe a sami se mohli shovívavě posuzovat a litovat. Vložte do našeho srdce osten svatého neklidu po Bohu, abychom nepřestali Boha hledat s touhou lítostí a láskou! Hledejte Krev našeho Pána v nás, která byla kvůli nám prolita!

Hledejte slzy vaší Královny v nás, které kvůli nám vyplakala!

Hledejte ubohý vybledlý rozbitý Boží obraz v nás, který kdysi Bůh s láskou vtiskl do našich duší!

Pomozte nám v boji s mocnostmi temnoty, které se skrytě plíží kolem nás a utlačují nás.

Pomozte nám v, aby nikdo z nás nebyl zatracen a abychom jednou jásajíce ve věčné blaženosti byli spojeni. Amen.“