HOSPODIN K NÁM JIŽ BRZY PŘÍJDE


BŮH K VÁM PŘIJDE, ALE NEVÍTE JAK

Vassula Ryden, 24. listopadu 1991

„Mé dítě, jsem jediná Matka lidstva – každičký z vás je Mým dítětem.“

Vassula: Svatá Matko, přijde den, kdy každý přijme tuto Pravdu?

„Nakonec každá duše přijme tuto pravdu. Ti, kdo teď upřímně milují Boha, ji přijmou.

Nikdy, Mé dítě, se nepřestávej modlit za obrácení světa; chápej, čím víc modliteb získám, tím méně pokročí zlo.

Modlitby nejsou nikdy marné – obětuji je Otci, jehož Spravedlnost už je velmi blízko.               Modlete se o Slitování Boží. 

Nevíte, co Bůh vyhradil pro toto zlé pokolení, ale mějte na paměti, jak ve vzpurných dobách dopadla Jeho Ruka na hříšníky,

 a to byl tehdy jen zlomek toho, co má teď pro vás.

Jeho Spravedlnost odplatí z Jeho Svatého Příbytku podle vin této generace. Přijde s Ohněm, bouří, hurikánem a stravujícím plamenem, aby spálil zločiny tohoto světa.

 Ne, nevíte, co vám Všemohoucí vyhradil, aby pročistil lidstvo.

 

 

Znamení jsou všude kolem vás, ale málokdo je vidí nebo si jich všímá.

Nevinná krev Mých synů a dcer je prolévána pro Satana, tato nevinná krev je obětována jako holocaust Zlému.

Satanovým plánem je zbavit tento svět tvorstva, všechny vás zničit a pohltit ve svých plamenech.

Chce jeden velký holocaust vás všech.

Křičím, pláču, prolévám Krvavé Slzy,                            ale sotva kdo si všimne.           

Bůh k vám přijde, ale nevíte jak.“

Vassula: Svatá Matko, modlíme se, ale jak říkáš, je nás velice málo. Co dělat?

„Vaše modlitby mohou změnit svět.

Vaše modlitby mohou získat Boží Milosti pro obrácení hříšníků, a čím víc bude konverzí,

 tím víc bude modliteb vyslyšených pro další konverze, chápeš?

 Modlitby jsou mocné – proto na vás naléhám, abyste nepřestávali se svými modlitbami a svými oběťmi, je jich dnes potřeba víc než kdy jindy.

Bůh bude pamatovat na všechny vaše oběti, Mé nejdražší děti, milujte Ho a oslavujte Ho http://www.tlig.cz/msg/heart.gifEkklesia oživne v celé své slávě“ http://www.tlig.cz/msg/heart.gif

 

 

Později: Vassula: Pane?

Já Jsem. 

Potěš Mě a nebuď potichu, když hlásáš Pravdu. Požehnal jsem tvému poslání. Jsem tvá Skála a Útočiště.

Když se ponížíte, budete vidět Mou Přítomnost v celé její nádheře. Vy se budete modlit,

Já naslouchám.“

 

Pane, odpusť nám naši vinu, 
naši zkaženost, naše selhání,
naši nesnášenlivost, naši nelaskavost,
odpusť nám nedostatek lásky
a vnímavosti. 

Obrať hříšné, nepřístupné, lhostejné, ateisty,

 a proměň je v nádoby světla,

 aby Tě oslavovali.
Pokoř pyšné, poniž povýšené,
ohni zatvrzelé.

 

Proměň nás všechny jako při Svém Proměnění.
Amen.

 

„Až vás ovládne Můj Svatý Duch, budete všichni proměněni – jsem vždycky ochoten vám odpustit.

Miluji tě, maličká, vy, nás?“

Ano, Pane.

Reklamy