Čtyři modlitby, které doporučuji se modlit denně


Moji milí čtenáři,

jistě si pamatujete naše červnové modlitební zapojení do modlitebního řetězu:

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/11/ano-pridavame-se-do-modlitebniho-retezu/

 

 

Od té doby se nepřetržitě tyto čtyři modlitby modlíme denně. Jsou tak účinné a silné, že na ně chci tímto ještě jednou upozornit a velmi vám je doporučit ke každodenním modlitbám. Doporučuji i v tomto sledu:

 

/pozn. tím samozřejmě platí i nadále, že každý den se máme modlit Boží pečeť, svatý růženec a Korunku k Božímu milosrdenství a modlitby Varování, samozřejmě ke Svatému Archanděli Michaelovi rovněž:

viz: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

další modlitby: https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

 

1. modlitba:

Litanie ke svatému Michaelu Archandělovi

Pane, smiluj se.       Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se.     Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.       Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče.       Smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                               Oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

 

Svatý Michaeli.                           Oroduj za nás.

Archanděle jména hlubokého smyslu,

Kníže andělských kůrů,

Vůdce nebeských zástupů,

Hlavo prvorozenců Božích,

Horliteli pro čest a slávu Boží,

Hrdinný bojovníku s plamenným mečem,

Statečný přemožiteli odbojného šiku,

Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,

Zářící hvězdo před trůnem Božím,

Anděli pokoje,

Anděli zaslíbené země,

Ochránce národa vyvoleného,

Obránce svaté Církve,

Zvěstovateli rozkazů Božích,

Obraze božské velebnosti,

Bedlivý sluho Páně,

Ochránce lidu před útoky zlého ducha,

Opatrovníku umírajících,

Průvodce duší před stolicí soudnou,

Vykonavateli soudů Božích,

Trojím zjevením proslavený,

Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný,

Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména,

Vyvolený ochránce národů slovanských, oroduj za nás.

 

 

Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili, oroduj za nás.

Abychom se osvěty bezbožné chránili,

Abychom bezbožnému duchu nové doby nehověli,

Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali,

Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,

Abychom se světlem Božího Zjevení řídili,

Abychom Bohu v dobrých i zlých časech věrnou lásku prokazovali,

Abychom přikázání Boží i církevní ochotně plnili,

Abychom ke zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,

Abychom křestní závazek svědomitě plnili,

Abychom satana i všech jeho skutků a pýchy se odříkali,

Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,

Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,

Abychom v tvé společnosti Boha věčně chválili, oroduj za nás!

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

 

Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Přeslavný kníže nebeských vojsk, Svatý Archanděli Michaeli, ochraňuj nás v boji a hrozném zápasu, který musíme podstupovat s temnými mocnostmi a správci světa, se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh nesmrtelné stvořil, k Svému obrazu a podobě učinil a svou drahou Krví z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi ve své podivuhodné dobrotě a milosrdenství vyvolil slavného Archanděla Michaela za knížete Církve svaté; prosíme Tě, učiň nás schopnými, abychom s jeho dobročinnou ochranou byli osvobozeni ode všech svých nepřátel, aby se nás neodvážili nás v hodině naší smrti znepokojovat, nýbrž abychom od něho samého byli přivedeni k Tvé vznešené Božské Velebnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.             Otčenáš…

 

 

2. modlitba:

Existuje Společnost satanistů, jejíž členové se zavazují vyslovit denně 50 rouhání proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Za odčinění tohoto zla je třeba denně se modlit Růženec chvály (Odprošující růženec) k přesvaté Panně Marii. Kdo se ho modlí o 21. hodině, dostává požehnání od kněze, který tuto pobožnost rozšiřuje. Je však možné se ho modlit kdykoliv. Trvá to asi 7-10 min. Růženec je nejsilnější zbraní proti satanovi, který se snaží získat pro peklo všechny duše. Růženec nás před ním zachraňuje.

 

Odprošující růženec k Panně Marii

Ó, Maria, naše Neposkvrněná Matko, abychom odčinili urážky, které se dostávají Tvému Neposkvrněnému Srdci, zvláště za rouhání proti Tobě a Tvým přednostem, obětujeme Ti tuto chválu s úmyslem potěšit zároveň Nejsvětější Srdce Tvého Syna, kterého velmi uráží tupení Tvé vznešené čistoty. Přijmi, nejsladší naše Matko, toto nepatrné zadostiučinění, abychom Tě vždy více a více milovali. Shlédni svýma milosrdnýma očima na tyto nešťastníky, aby i oni se co nejdříve vrátili do Tvého mateřského náručí. Dovol nám oslavovat Tě, přesvatá Panno a uděl nám sílu proti Tvým nepřátelům. Amen.

(Následuje „Desátek“, který zakončíme modlitbou „Zdrávas Maria…“ a toto celé se modlíme 5x)

 

 1. Velebené buď jméno Panny a Matky Boží, Marie !
 2. Velebené buď Tvoje svaté a Neposkvrněné početí !
 3. Velebené buď Tvoje nanebevzetí !
 4. Velebené buď Tvoje Neposkvrněné Srdce !
 5. Velebená buď Tvoje panenská čistota !
 6. Velebeno buď Tvoje božské mateřství !
 7. Velebená buď jako Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelka !
 8. Velebená buď, Matko Boží, Maria nejsvětější !
 9. Velebené buďte Tvoje bolesti a slzy !
 10. Velebené buďte milosti, kterými Tě korunoval Pán za Královnu nebe i země !

 

Sláva Marii, Dceři Boha Otce!

Sláva Marii, Matce Boha Syna!

Sláva Marii, Nevěstě Ducha Svatého.

Přesvatá Matko naše, milujeme Tě za ty, kdo Tě nemilují, chválíme Tě za ty,

kteří se Ti rouhají, obětujeme se za ty, kteří Tě nechtějí uznat. Zdrávas Maria…

 

 

3. modlitba:

NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Panno Maria, naše milovaná Matko!

Tvé Neposkvrněné Srdce nás zahrnuje nesmírnou láskou, ochranou a milostí!

Přicházíme k Tobě jako děti při­cházejí ke své matce a odevzdáváme Ti všechny naše bolesti, slabosti a vše, co nás oddaluje od Tvého Neposkvrněného Srdce a Tvého Syna Ježíše Krista.

A prosíme, sestup mezi nás a obejmi nás láskou Neposkvrněného Srdce!

 

Neposkvrněné Srdce Mariino, věříme ve Tvoji pomoc!
Neposkvrněné Srdce Mariino, důvěřujeme ve Tvoji lásku!
Neposkvrněné Srdce Mariino, odevzdáváme Ti svoji lásku!
Neposkvrněné Srdce Mariino, přijď a zachraň nás!
Neposkvrněné Srdce Mariino, přived nás blíže ke svému Synu!
Neposkvrněné Srdce Mariino, naplň nás svojí láskou!
Neposkvrněné Srdce Mariino, nauč nás milovat!
Neposkvrněné Srdce Mariino, skryj nás pod svůj plášť!

 

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

 

„Moje milované děti!

Nedokážete si představit, jak velmi vás všechny a každého zvlášť miluji.

Jste Moje děti, které den co den, a každý okamžik vašeho života, ukrývám pod Svůj plášť!

Ale jak mnoho z vás Mne od sebe odstrkuje a odmítá Moji pomoc.

Chtěla bych vás všechny Moje děti ukrýt v zahradě Svého

Neposkvrněného Srdce, a tím vás také předat Svému Synu!

Ale jak málo z vás se modlí k Mému Neposkvrněnému Srdci!

Kdybyste věděli, o kolik milostí se tím ochuzujete a

kolik milostí můžete získat skrze Mé Neposkvrněné Srdce,

neváhali byste všechny minuty svého života odevzdat se Mému Srdci!

 

Jak velmi vás miluji a jak velmi po vás toužím!

Prosím, odevzdejte se Mému Srdci, odevzdávejte se Mně denně!

Jedině tak vás budu moci více ochraňovat a vést!

Přeji si, abyste se k Mému Srdci utíkali ve všech vašich slabostech i bolestech a všechno,

ale opravdu úplně všechno, co vás tíží, abyste odložili k Mým nohám!

Já potom vše odevzdám Svému Synu a vy zůstanete čistí, klidní, připraveni přijmout Mého Syna Ježíše Krista! Přeji si, abyste se modlili novénu k Mému Neposkvrněnému Srdci,

kterou vám dávám a skrze kterou všichni obdržíte velké milosti!

Prosím! Pojďte ke Mně blíž a svěřte se Mému Srdci!

Nebojte se! Já vás nikdy neopustím! Všechny vás ukrývám pod Svůj plášť a žehnám vám: ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svátého! Amen.

 1. 05. 2007

 

 

4. modlitba:               

 1. MODLITBA K PANNĚ MARII LURDSKÉ

Matko Boží, která divy tvoříš, lidem velikými zázraky zdraví navracíš a

prosby tisíců Tě vzývajících vyplňuješ,

vypros mi u Božského Syna Svého vyslyšení mé prosby,

kterou Ti zde předkládám.

V plné důvěře v Tvou mocnou přímluvu volám k Tobě,

Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných,

slyš mě, dobrá Matko a neodpírej mi pomoci v mém utrpení!

Maria, oroduj za mne u Svého Syna, jemuž budiž čest a chvála na věky. Amen.

 

 

Nechť náš Pán vyslyší podle Boží Vůle vaše prosby.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová