MODLITBY ZA ZNIČENÍ SATANA


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

od nyní se, prosím, modleme každý den také tuto Modlitbu za zničení Satana, kterou, na popud poselství našeho Pána Ježíše Krista č. 42, Ježíšova poselství pro ČR 1 až 104 ,  z Ducha svatého složil jeden z nás.

 

Zde je:

 

„Drahý nebeský Otče, prosím ve jménu Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele, na mocnou přímluvu naší Matičky Boží, Panny Marie, Matky Spásy, Spoluvykupitelky světa a Prostřednice všech milostí, postarej se co nejdříve, aby se stalo skutečností tvrzení našeho protivníka, kterým oklamal mnoho lidí dnešní doby, že on, ten dávný had a král lhářů a otec lži, neexistuje. Prosím, znič Satana i se všemi jeho démony, aby již dále nemohli krást, zabíjet a ničit duše Tebou stvořené. Prosím, ať nemohou svými jedy zamořovat myšlení ani činy lidí, klamat svými falešnými skliby, svádět k hříchu a kazit Tvé úžasné stvořitelské dílo. Ať je již nyní odkrytý a zmařený každý jejich úskok už v zárodku.

Prosím, ať se jejich existence stane navěky minulostí a pohádkou, které nebude chtít žádné dítě uvěřit. Otče náš, prosím, vyslyš nyní prosby všech modlitebníků, kteří po staletí volají k Tobě v modlitbě, kterou své Církvi předal Tvůj milovaný Syn a ať se naplní Tvá vůle, přijde Tvé království a Tvé jméno je navěky posvěcené zde na Zemi, stejně jako v Nebi. Skrze Krista našeho Pána, Amen.“

 

 

Děkuji.

 

 

Již dříve jsem také zveřejnila úpravu Úkonů lásky ke cti Boha Otce: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/13/poselstvi-naseho-pana-jezise-krista-c-46-modlete-se-za-zniceni-satana-a-jeho-demonu/ , kterou se od té doby také každý den modlíme. Velmi doporučuji (je to silná modlitba) .

(Její úžasný originál zní: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/11/modleme-se-ukony-lasky-ke-cti-boha-otce-krasne/ )

 

Pokřižujeme se: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého:

Otče, miluji Tě srdečně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě něžně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě jemně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě jako Tvé dítě, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě vroucně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nadšeně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě neobyčejně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě neomezeně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nadevšecko, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě mnoho, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nevýslovně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nadmíru,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, miluji Tě nekonečně, znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, oslavuji Tě, miluji Tě, děkuji Ti,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě milují všichni Andělé a Svatí,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat jak Tě miloval na zemi sv. Josef a jak Tě teď miluje v Nebi,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě milovala na zemi Maria a jak Tě teď miluje v nebi,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Otče, chtěl bych Tě milovat, jak Tě miluje Tvůj Syn a Duch Svatý,  znič Satana, Antikrista a jejich démony a zachraň duše! Amen.

Modleme se:

Otče, skrze Neposkvrněné Srdce Mariino, pro záchranu všech těch duší, které jsou v nebezpečí věčného zavržení, obětuji Ti poslední kapky Krve, které Tvůj Božský Syn prolil z posledních sil Své Lásky a chci je obětovat tak často, jak Tvá všemohoucnost to může spočítat.

Ať nás žehná Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

Se Svým milovaným Dítětem rač nás, Panno Maria, žehnati. Amen.“

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/27/modlitby-a-obrazy-predstavivosti-k-pokoreni-satana/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/20/modlitby-k-pokoreni-satana-ii/

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/04/modlitby-k-pokoreni-satana-iii/