Boží Ruka zasahuje

Duch zla je bezmocný proti dětem Boha, které v Pána Boha vkládají všechnu svou důvěru. SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K NÁM::


1328. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 8. února 2015 v 20:31.

 

DUCH ZLA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ VŮLE ČLOVĚKA

„Má vroucně milovaná dcero,

protože Duch Svatý prostupuje tato poselství, mé Slovo, podobně jako tomu bylo v mém čase na zemi, se šíří jako blesk. Rychlost, s jakou se Duch Svatý šíří, je mimo chápání smrtelného člověka. Stejně jako Duch Utěšitel skrze Boží moc zaplavuje duše těch, kteří jsou pokorní ve svých srdcích, duch zla Ho bude následovat všude, kde je přítomen.

Duch zla je mocnější než vůle člověka, ale je bezmocný proti dětem Boha, které v Něho vkládají všechnu svou důvěru. Duch zla bude mít vždy jeden cíl, a to je klamat. Satan, velký podvodník, použije pýchu v duši, aby člověka přesvědčil, že jeho chybné uvažování může diktovat, co je správné, nebo špatné. Oběť uvěří, že má kontrolu nad svým vlastním osudem, a proto její víra, jakkoliv slabá, je druhořadá.

Svoboda svědomí může přivést slabé duše k odmítnutí existence Boha. Jiné duše, které přijímají Boží existenci, dovolí svým osobním názorům jim diktovat své vlastní výklady toho, kdo Bůh je a jak Bůh odpovídá hříšníkům. V obou případech budou odmítat autoritu Boha ve prospěch toho, v co chtějí věřit. Jejich pýcha je povede k pádu.

Ďábel je velmi mazaný a řekne takovým duším: „Dělejte, co vám říká vaše svědomí“ a přesvědčí je, aby tomu dali přednost před Slovem Božím. Ach, jak snadno je manipulovatelný člověk, jenž kvůli hříchu podlehne takovému klamu. Vpravdě vám říkám, kdo jste, abyste došli k názoru, že o Mně víte víc, než co jsem vás učil? Mé učení je jasné, přesné a nikdy nepodléhá změně. Nemůžete-li důvěřovat v Slovo Boha, pak Ho nemůžete opravdově milovat. Svou vlastní svobodnou vůlí si vybíráte, čemu věřit. Ale člověk, který překrucuje Slovo Boží, aby se šikovně hodilo k jeho vlastním názorům a vyhovovalo jeho potřebám, je člověk, jenž podlehne pokušení Zlého.

Všude, kde se dodržuje mé Slovo, Ďábel postává a čeká, aby pohltil duše, které si cení svých vlastních názorů víc, než Božího Slova. Každý člověk, jenž zůstává pevně věrný Pravdě, bude čelit strašným zkouškám podvodníka, který nikdy neustane ve svém úsilí ho svést z pravé cesty. A tak všude, kde Duch Svatý roztahuje svá křídla, duch zla Ho sleduje krok za krokem. Neúnavný, frustrovaný a rozhodný, bude mučit duše, které byly požehnány mocí Ducha Svatého.

Ducha zla nenajdete, že by se pokoušel ovlivnit duše, které již získal na svou stranu, protože už je nepotřebuje. Člověk, který Mě miluje a následuje Slovo Boží, je zranitelný, proto o takového usiluje za každou cenu. Avšak nesmíte se nikdy domnívat, že jste dost silní, abyste odolali takovým útokům na svou víru, protože každý z vás je hříšník. A jako hříšníci, pokud nebudete pravidelně očišťovat svou duši skrze smíření, tak Mě také zradíte, neboť jinak nebudete sami dostatečně silní snášet nátlak na vás, abyste Mě zapřeli.

Nikdy nezapomeňte, před čím jsem vás varoval. Jste uprostřed největší bitvy všeho času. Jen nejschopnější, nejsilnější a nejčistší duše ji přežijí.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: