Preparations and Remedies, PŘÍPRAVA A PROSTŘEDKY NA KONEC ČASŮ….uložte si, vytiskněte a – šiřte šiřte šiřte…


 

Prostředky na dobu Trestů

 

Bůh nikdy neudeří bez varování. Poslal k nám Jeho svatou Matku, která přišla a plakala v La Salette, ani ji neposlouchali, ani jí nevěřili.

Bůh proto bezprecedentně potrestá celý vesmír. Již dříve oznámil Marii Julii Jahenny, stigmatičce, která se těšila velkému uznání některých biskupů z Nantes, přirozené a nadpřirozené prostředky pro naši vlastní ochranu. A abychom měli požehnané svíčky na dny temnoty.

Podle doktríny víry 5. lateránského koncilu a Papeže Lva X. (1512) „Když se jedná o prorocké zjevení, jedině Papež je soudcem.“

Dekret kongregace na propagaci víry A.A.S.58 1186 (schválený papežem Pavlem VI. 14. října 1966) říká, že Nihil Obstat a Imprimatur už nejsou vyžadovány pro uveřejňování soukromých zjevení, pokud neobsahují nic proti víře a morálce. Uznáváme a přijímáme rozhodující autoritu učitelského úřadu Církve svaté ohledně těchto vizí.

Papež Urban VIII. říká v takových to případech – je lepší věřit, než nevěřit, protože pokud jste uvěřili a pravda se potvrdí, budete šťastní, protože jste uvěřili, protože vás Svatá Matka požádala. Pokud uvěříte, a bude to prokázáno za falešné, stejně obdržíte veškerá požehnání, jako by to byla pravda, protože jste tomu tak uvěřili.

„Marylike crusader“ IV. edice, březen-duben, 1961. Tanquerey, uznávaný teolog a jeden z nejvýznamnějších, cituje následující v jeho příručce pro seminaristi, ne jako názor, ale jako učení Církve: „Soukromá zjevení, která jsou přesvědčivá, musí být uvěřena těmi, kterým jsou zjevena nebo těmi, pro jejichž prospěch jsou zjevena a dokonce nejpravděpodobněji těmi, kterým nejsou směřována, jsou-li uskutečněna, a dokonce nejpravděpodobněji těmi, ke kterým nejsou směřována, pokud jsou doprovázena dostatečnými argumenty. Protože my musíme věřit, že to, co pokládáme za jisté, nám bylo zjeveno Bohem. Kvůli respektu k Boží autoritě; ale je-li nám soukromé zjevení prezentováno s dostatečnými argumenty, např. zázraky, víme s jistotou, že bylo zjeveno Bohem,“

 

1 Tesalonickým 5:19-22: “Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.“

Skutečnosti pro zapamatování

Růženec, Hnědý škapulíř, Zelený škapulíř, Naše Paní Slitování a Zázračná medailka nám byly dány skrze soukromá zjevení, stejně jako úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně a k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

 

 

Prostředky a příprava na konec časů

od našeho Pána Ježíše Krista a naší Matky, Panny Marie

 

Toto jsou prostředky a duchovní pomůcky, kterými nás štědře obdaroval náš Pán a požehnaná Panna Maria prostřednictvím několika vizionářů od roku 1850. Tyto prostředky nás budou chránit od morů, nemocí, trestů atp. Možná ještě jinde existují další prostředky a některé mají být ještě zjeveny, prosím, poznamenejte si je na konec knížky, abyste je mohli použít v čase potřeby a podělte se o ně se svými bližními.

/poznámka Petry Bostlové: viz prostředky zjevené nám Pánem Ježíšem v Poselství Varování, shrnuty v textu: Jak se chránit před Satanem a Antikristem, viz odkaz na text na konci této brožurky/

Většina těchto prostředků byla zjevena Marii Julii Jahenny naším Pánem a požehnanou Pannou Marií

(Marie Julie Jahenny žila ve Francii v letech 1850 až 1941)

 

Než začnete číst tuto brožurku, prosím, recitujte následující modlitby za vedení:

+Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky.

V: Sešli svého Ducha a budou stvořeni;

R: a obnovíš tvář země.

Modleme se:

Bože, jenž jsi srdce svých věřících osvítil a poučil, dej, ať v Tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho Pána.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.
O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.
O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.

 

Tato knížka je neprodejná

 

Náš Pán

mí milovaní, existují tři místa útěchy (pro čas soužení)

Mé Božské Srdce

Můj Božský Kříž

a Má milovaná Neposkvrněná Matka

 

 

Z deníku M. Jahenny, 1874 – 1877

„Oznámil jsem Marii-Margaretě, že až se zaslíbení mého Božského Srdce rozšíří po celé oblasti Francie a dál, tehdy nebudou mít křesťané žádný respekt jeden k druhému; láska bude vypuzena ze země; zlo bude činit naprostá většina mužů pod námi. Slíbil jsem, že tehdy sestoupím na zemi se svou láskou a se svou Spravedlností; pak oddělím hříšníky pryč od Mých přátel: první obdrží spravedlnost, druzí lásku. Ať je toto tajemství známo.“ řekl Ježíš

„Nebyla jsi vybrána pro stejné dílo, odpoví Božský Ježíš, „ Marie-Margareta byla vybrána, aby hlásala slávu Mého Nejsvětějšího Srdce, a ty budeš hlásat slávu Mého Kříže. Veliké je dílo Mého Kříže. Povstane ve slávě, bude mocné, nezměrné.“

„Uvědom si, že v době, kdy zachráním své lidi, to nebude skrze jakoukoliv lidskou sílu. Mé Božské Srdce samotné přinese spásu království, které bude ponecháno v ostudném nepořádku, kde zkaženost bude převládat v naprostém vítězství“

 

Zvířata

 1. března, 1881, Naše požehnaná Panna, M. Jahenny

„V průběhu těch tří dnů, poskytnu ochranu jejich hladovějícímu dobytku. Ochráním je, protože nebude možné pootevřít jediné dveře. Hlad zvířat bude mnou uspokojen, bez jakéhokoliv jídla.“

 1. června, 1882, Naše Paní, M. Jahenny

„Vrátím se do Lurd. Potrestám ty nevděčné lidi, kteří budou rozdávat zvířatům vodu, kterou jsem nechala vytrysknout. Tam budou lidé nejvíce nešťastní. Budou muset trpět, protože jsem se na tomto místě zjevila. Zvířata přijdou o své životy, ty ve službě ošklivých znesvětitelů[1]

Medaile sv. Benedikta

Přikládání medaile sv. Benedikta na domácí zvířata viditelně pomáhá v případě nakažení nemocí. Může být pověšena nebo připevněna ve stájích a stodolách k přivolání Boží ochrany a požehnání.

 

Katastrofy

 1. ledna 1922 Náš Pán, M. Jahenny

Modlitba k recitaci při trestech, zemětřeseních, válkách, povstáních, povodních apod.:

„Oslavuji, uctívám a objímám tě, rozkošný Kříži mého Spasitele. Chraň nás, braň nás, zachraň nás. Ježíš tě tolik miloval. Dle Jeho příkladu, já tě miluji. Ať tvůj svatý obraz zmírní mé obavy! Ať nepocítím nic jiného než pokoj a důvěru!“

„Pocítíte mnoho milostí, tak mnoho síly, že přes vás přejdou tak velké přívaly, jako byste je ani nevnímali.“

 1. Jahenny
  Pro rozptýlení veškerých obav a strachu dotýkejte se čely obrázků nebo jemné medaile Neposkvrněné Panny Marie.
 2. března, 1882, Plamen Ducha Svatého, M. Jahenny

„Přátelé Boha, nečekejte jakoukoli útěchu… Den po dni bude zlo nadále postupovat až do takové míry, že jeho vítezství pokryje zemi po celé ploše. Posilujte svou víru vzpomínkami na Spasitelovo utrpení.“

Bouře

Modlitba[2] či požehnání proti bouřím:

Ježíš Kristus, Král Slávy přišel v pokoji, +
Bůh se stal člověkem+
a Slovo se stalo tělem. +
Kristus se narodil z Panny. +
Kristus trpěl. +
Kristus byl ukřižován. +
Kristus zemřel. +
Kristus vstal z mrtvých. +
Kristus vstoupil na nebe. +
Kristus vítězí. +
Kristus kraluje. +
Kristus přikazuje. +

Ať nás Kristus chrání ode všech bouřek a blesků. +

Kristus přišel mezi ně v pokoji. +
a Slovo se stalo tělem. +
Kristus je s Marií s námi. +
Prchejte vy nepřátelští duchové, protože Lev kmene Judova, kořene Davidova, zvítězil! +

Svatý Bože, +
Svatý mocný Bože, +
Svatý nesmrtelný Bože, +

Smiluj se nad námi. Amen.

 

 

 

Moc a účinky medaile sv. Benedikta[3]

Nepřikládáme medaili žádné neznámé nebo skryté síly, síly, které pověrčiví přikládají svým amuletům. My víme, kde se nachází síla, milosti a laskavosti pramení z naší víry v zásluhy Krista ukřižovaného, účinné modlitby sv. Benedikta, požehnání Církve zvláště s ohledem na víru a svaté dispozice osoby používající medaili.

Medaile sv. Benedikta je mocnou ochranou před všemi nebezpečími těla a duše pocházejícími od ducha zla. Misionáři používají tuto medaili v pohanských zemích s takovým úspěchem, že dostala pozoruhodnou přezdívku „ďábla pronásledující medaile“. Následuje list mnoha zbožných způsobů užití medaile sv. Benedikta:

 1. ke zničení všeho čarodějnictví a dalších ďábelských vlivů
 2. k odpuzení kouzel čarodějů, špatných a zle smýšlejících lidí
 3. k poskytnutí ochrany osobám pokoušeným, pomýleným či mučeným zlými duchy
 4. mocná při získání milosti obrácení pro hříšníky
 5. obstará asistenci v hodině smrti.
 6. obstará ochranu a pomoc pro osoby mučené zlým duchem a pokušeními proti svaté čistotě
 7. ke zničení všech účinků jedu
 8. k zajištění zdravého a dobře načasovaného porodu
 9. v dobách bouří, blesků, nečasů a dalších nebezpečích na zemi i na moři přináší ochranu
 10. slouží jako účinný lék na útrapy těla a jako prostředek ochrany proti nakažlivým chorobám. Nemocným může být pokládána na rány, namočena do léku nebo vody, která je jim dána k pití
 11. dokonce viditelně pomohla i domácím zvířatům nakaženým různými chorobami
 12. k zakopání na polích při invazích škodlivého hmyzu
 13. umístěné na zdi nebo do základů domů či budov, stejně jako zavěšené přes dveře a okna
 14. připevněné k automobilům

Ve stručnosti k přivolávání Božího požehnání a ochrany sv. Benedikta. Není předepsána žádná zvláštní modlitba, protože uctivé nošení medaile samotné je samo o sobě neustálá tichá modlitba. Svátek sv. Benedikta se slaví 21. března. Medaile sv. Benedikta musí mít exorcistní požehnání od libovolného katolického kněze, které se provádí v latině.

(latinský text požehnání medaile sv. Benedikta, pouze pro kněze)

 1. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
 2. Qui fecit caelum et terram.

Exorcizo vos, numismata, per Deum + Patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare et omnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma satanae, eradicare et effugare, ab his numismatibus: ut fiant omnibus, qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis: in nomine Patris + omnipotentis, et Jesu + Christi Filii ejus, Domini nostri, et Spiritus + Sancti Paracliti, et in caritate ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.

 1. Domine exaudi orationem meam.
 2. Et clamor meus ad te veniat.
 3. Dominus vobiscum.
 4. Et cum spiritu tuo.

Oremus: Deus omnipotens, bonorum omnium largitor, supplices te rogamus, ut per intercessionem sancti Benedicti his sacris numismatibus tuam beneditionem + infundas, ut omnes qui ea gestaverint ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis, et gratiam sanctificationis, atque indulgentias (nobis) concessas consequi mereantur, omnesque diaboli insidias et fraudes, per auxilium misericordiae tuae, studeant devitare et in conspectu tuo sancti et immaculati valeant apparere. Per Christum Dominum nostrum.   R. Amen.

 

Pozemské a nebeské ohně

 1. února 1928, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, M. Jahenny

„… horko bude strašné… znamení kříže učiněné se svěcenou vodou zmírní horko a odpudí jiskry… Políbíte 5x malé, odpustkové křížky… Malé křížky přiložené k 5 ranám Ježíšovým na požehaném obrázku. Takovou ochranu mohou využít duše a ubozí hříšníci tím, že budou vzývat moji Neposkvrněnou Matku, Matku Spásy, Útočiště a Usmíření hříšníků

Svatá Panna:
„Mějte své ochranné předměty vždy připraveny a při ruce; vaše požehnané voskové svíčky, vaše medaile, vaše svaté obrázky a předměty, z kterých plynou všechna požehnání!“

 1. dubna 1900 M. Jahenny
  Svatá Panna: „Mé děti, je to víra, je to důvěra, nekrásnější ze všech modliteb, která získá nejvíce!“

 

Ochrana domovů

dle instrukcí naší Požehnané Matky

 1. umístit požehnanou (exorcistní požehnání v latině) medaili sv. Benedikta, Zázračnou medailku a malý dřevěný křížek (s tělem) na každé okno. Tyto mají být umístěny na levou i pravou stranu každého okenního rámu (na horní vnitřní stranu). A na vnější stranu předních a zadních dveří. Nemusí to být zřetelně viditelné.
 2. jako za Mojžíše, vyvolený lid musel potřít krví beránka vně svých domovů, aby je anděl smrti minul, i my máme použít požehnaný olej či vosk a potřít jím vnitřky okenních rámů (např. malým štětečkem). Když přijde silné zemětřesení, bude to vypadat následovně: Domy ostatních se zřítí, protože nebyly chráněny posvěceným olejem či malými křížky a medailemi rozmístěnými všude s vírou. Venku, na místě zjevení, nebude vůbec žádné zemětřesení. Čím více je místo hříšné, čím více je nemocná duše, tím silněji přijde Boží znamení na dané místo nebo lidi. Umístěte malý křížek nebo svatý obrázek na vnější stranu svých předních i zadních dveří jako světelný maják, aby Boží andělé věděli, že tento dům patří věřícím. Nemusí to být zřetelně viditelné.
 3. Byli jsme později poučeni umístit požehnané medaile sv. Benedikta a Zázračnou medailku do čtyř rohů základů našich domovů. Stačí vykopat přibližně 10cm hned u základů, umístit medailky a zakrýt.

 

Znečištěná voda

Očišťujte znečištěnou vodu před pitím:
„Kvůli jadernému spadu (dokonce spadu z Evropy) nastane doba, kdy nejvíce potřebujete očištěnou vodu, která byla 15 minut povařena s medailí Mé Matky… „Zázračnou medailkou“ po 15 minut (dešťová voda může být též použita). Připravte si velké zásobníky a pokropte s ní vaše jídla a vaši pitnou vodu.“

 

Znečištěný vzduch

Ochrání vás medaile sv. Benedikta a další svátostiny, které nosíte. Bůh chce vidět vaši dětskou víru, která říká „Ano Otče, jak si přeješ“, váš vědomý život ve víře, protože víra není jen nějaký úžasný pocit, ale čin vůle a inteligence. Roste v srdci a lidé, kteří mají malou inteligenci nebo nemocné duše, mohou také věřit, protože BŮH JE MŮŽE UČIT jako malé děti, skrze jejich srdce a jejich pozemská inteligence jim nebude překážkou. Všichni myslící lidé, i když se zabývají pozemskými pomíjivými věcmi, BY TAKÉ MĚLI UŽÍVAT INTELIGENCI VE VÍŘE.

 

Ochrana před jaderným znečištěním a mrazem

Jedna z následujících nebo všechny: svěcená voda z pramene sv. Josefa, svatý olej sv. Šarbela či olej plačícího krucifixu Gena Martini, tříkrálová svěcená voda

Měli byste mít zásobu po ruce. Tři kapky do jídla při vaření, do pitné vody nebo omyjte vlhkým hadříkem ovoce a zeleninu pro ochranu před jaderným znečištěním.

 

Mráz

Musíme se připravit na období velké zimy. Potrvá 7 týdnů (necelé 2 měsíce) a mráz bude schopen lámat skály. Bude to celosvětová událost a nastane teplota až -90°C. Toto bude jedno z varování (jedno ze tří), potrestání a akt spravedlnosti a milosrdenství Věčného Otce. Musíte si připravit zásoby jídla a deky. Nezapomeňte, nebude k dispozici ani benzín ani elektrická energie ani voda. Použijte petrolejové ohřívače nebo krbová kamna.

Náš Pán a požehnaná Matka nám říkají, že o ty, kteří recitují Růženec, snaží se žít, jak by měli a mají víru, bude postaráno. (Čím více se modlíme, tím kratší toto období mrazu bude, mráz by mohl být delší než 7 týdnů) Musíme se nicméně připravit na pomoc sobě, našim rodinám a ostatním. Připravte se v maximální možné míře, abyste se mohli podělit, pro lásku Boží a lásku k duším.

Tři kapky požehané vody z pramene sv. Josefa uchrání zásoby vaší vody a ostatní kapaliny od zamrznutí. Na to vše je potřeba víra.

Sežeňte si také obrázky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (do každého pokoje jeden) a sochy Ježíše a Marie.

/poznámka editora: snažte se mít zásoby jídla s vysokou výživovou hodnotou a vody na 7 týdnů až 6 měsíců, které není potřeba uvařit. Snažte se mít příslušnou zásobu všech potřebných léků, toaletních potřeb atd./

 

Tři dny temnoty

Mylo mi 8 let, když moje babička vyprávěla mé mamince a své sestře o třech dnech temnoty a moje prababička jí řekla: „Ujistěte se, že všichni máte požehnané voskové svíce (alespoň 51% vosku), materiál na zakrytí oken, zvuky budou tak strašné, modlit se, modlit se, modlit se. Neotevírat dveře, mohl by to být Zlý, který předstírá, že je někdo z rodiny.“
Spočítala jsem si, že to nastane, když mi bude 34 až 36 let a pak jsem nemohla přijít na to, proč se tak nestalo. Později jsem si uvědomila, díky naší požehnané Matce, že zadržovala Ruku svého Syna. Říkala: “Nejsou připraveni, dej jim více času“. Věřte mi, tehdy jsem nebyla připravena.

 1. ledna, 1878, Náš Pán, M. Jahenny
  „Mé děti, během velmi krátkého času – Já jsem hlas Pravdy, Já jsem rozkošný Syn Věčného Otce – ano, během velmi krátké doby bude obloha pokryta krvavým mrakem. Mé děti, obloha bude pokryta krvavým mrakem a sluneční paprsky budou jím ztmaveny.
  Bude tma jako v pytli a nikdy nebude temnota tak hustá, jako v těch třech dnech dešťů, lítosti, agonie a smrti.“

Mé děti, Já jsem hlas Pravdy a života

„V těch třech dnech zůstanete zamknutí ve svých domech. Slzy a sténání bude slyšet ze všech stran. Nejošklivější částí bude, že malé děti, i když nevinné, budou křičet nejžalostnějším způsobem.
V takové temnotě se spustí děsivá bouře; nejhlouběji zakořeněné stromy se budou kymácet. Až vyjdete z těchto tří dnů, najdete mrtvoly.
Toto proroctví vám dávám Já samotný, který jsem hlas Pravdy a života. Věnujte pozornost mým slovům.
Mé děti, přicházím po těch třech dnech teroru. V těch třech dnech, bezbožní, znesvětitelé, rouhači a také všichni mohamedáni budou pobíhat po zemi v temnotě. Budou běhat v celé své síle jako monstra, vyvyšovat svoji duši. Budou poháněni Luciferovým hněvem. Budou běhat v celé své síle, jako monstra, zvyšovat své děsivé vytí. Budou slyšet i v těch nejvzdálenějších částech venkova
Vy se postaráte, Mé děti, abyste zavřeli své oči a zacpali své uši před vším tím prokletým řvaním. To bude Satan ve svém hněvu: to bude bouře jeho zuřivosti; ale bude to také jeho poslední úsilí.“

 

 1. března 1881 Požehnaná Panna, M. Jahenny

„Dobře si zaznamenejte Má slova… Jakmile Můj Syn vypustí svůj hněv na celý vesmír, od toho dne dále budou kalamity, pohromy, škůdci, neznámá onemocnění, zemětřesení, všechno to nebude mít konce. Nicméně nebudou přecházet z království do království, z farnosti do farnosti: každé místo je vyznačeno Prstem mého Syna, na knize skryté pod Jeho Božským pláštěm.
Jeho milosrdenství by bývalo bylo velmi dobře využito, kdyby jím nechalo pohnout, ale tak málo duší se modlí, tak mnoho duší Jej rozhořčují. Mé děti: dávejte stále pozor:

            Celá země musí být ztrestána

Nejbolestivější část pro vás, ta nejsmutnější, nastane, když slunce spadne na nesvítící místo; když se začnou hvězdy seskupovat, množství k sobě. Na začátku tohoto znamení si budete vážně myslet, že nastává zatmění slunce.
Hněv Mého Syna vystoupí s tak ohromnou hlasitostí Jeho burácení, že dokonce i v tomto Jeho království se vaše domy zřítí.

V těch dnech truchlení nastane nové zemětřesení, menší, než mnoho ostatních, bude to snadno poznat, protože se bude třást všechno kromě toho kusu nábytku, na kterém bude hořet požehnaná svíčka. Shromáždíte se kolem ní a mého posvěceného obrázku. Toto od vás odežene teror, který v těch dnech způsobí mnohým smrt.

Zde je důkaz Mé vlídnosti: Ty, kdo Mi sloužili a řádně Mě vzývali, a kdo si uchovají Můj posvěcený obraz ve svých domovech, uchráním škody, včetně všeho jejich majetku.
         V těch třech dnech poskytnu ochranu hladovějícímu dobytku. Ochráním je, protože nebude možné pootevřít jediné dveře. Hladovějící zvířata budou nasycena Mnou, bez jakéhokoli jídla.

Horko z oblohy bude tak spalující, až skoro nesnesitelné, dokonce i ve vašich domovech. Celá obloha bude hořet plamenem, ale blesky neproniknou do domovů, kde bude světlo. Nebojte se.“

 

 1. ledna 1884, Náš Pán, M. Jahenny

„Udělal jsem vše pro svoje lidi“, říká Pán, „poslal jsem Svou Matku na zem: velmi málo uvěřilo Jejímu slovu. Nechal jsem Svůj hlas slyšet všude; vybral jsem pro sebe oběti, na kterých jsem konal zázraky a divy: těmi bylo opovrhováno a byli pronásledováni.

Zpustošení bude tak veliké a tresty tak strašné pro mnohé, že když si jeden odvykne strachu a bude si myslet, že přichází konec světa.

Nastanou tři dny fyzické temnoty. Po dva dny a tři noci bude neustálá noc. Posvěcené svíčky budou jediné, které budou moci vydávat nějaké světlo skrze strašnou temnotu; jen jedna jediná bude stačit na tři dny, ačkoliv v domovech zlých nebudou vydávat žádné světlo.

V těchto třech dnech temnoty se budou zjevovat démoni v těch nejošklivějších formách. Uslyšíte vzduchem se šířit to nejhorší klení. Blesky proniknou vaše domovy, ale nezhasnou svíčky: ani vítr ani bouřky je nebudou schopné zhasnout.

Mraky rudé jako krev budou plout po obloze. Rachot hromu způsobí, že se zem bude hroutit. Zlověstné blesky budou kreslit brázdy v mracích, v ročním období, kdy nikdy nenastávají. Země bude roztřesena odshora až po své základy. Z moře vystoupí ohromné vlny, které se vylijí na kontinent.

Krev bude prolita v tak velké míře… Že se země změní v pustý hřbitov. Mrtvoly zlých a spravedlivých budou rozházeny po zemi. Hladomor bude veliký. Všichni budou svrženi a tři čtvrtiny lidstva zanikne. Krize vypukne znenadání. Tresty budou běžné po celém světě a budou následovat jeden za druhým bez přerušení.

Když Moji lidé upadli v nezájem, začal jsem jim hrozit. Nyní si zaslouží moji Spravedlnost. Sestoupil jsem na zem. Chtějí Mě vyhnat, chtějí mi vzít Můj Svatostánek, svrhnout Můj Kříž a odmítají uznat Moji moc.“

— Ó Pane, říká Marie-Julie, ty se smiluješ!

„Ano, smiluji se nad dobrými lidmi; ale ty ostatní zachvátím. Země se pootevře a navždy zmizí.

Anděl zkázy zlikviduje životy těch, kteří nadělali paseku v mém království. Anděl smrti odsekne plevel ostrým mečem Mé Spravedlnosti, pak přijde peklo s hněvem a vřavou na spravedlivé a nejvíce na všechny zasvěcené duše, aby se je pokusilo zničit děsivým terorem.

Chci vás ochránit, Mí věrní a dát vám znamení, které bude ukazovat na začátky Soudu: Jednu chladnou zimní noc bude hrom burácet, až se budou hory třást, pak rychle zavřete všechna okna a dveře… Vaše oči nesmí degradovat to strašné dění zvědavými pohledy… Shromážděte se v modlitbě před Krucifixem. Schovejte se pod ochranu Mé Nejvíce Požehnané Matky… Nedovolte žádným pochybám, aby se ve vás zabydlely, ohledně vaší spásy: čím více Mi budete důvěřovat, tím více nezdolatelná bude hradba, kterou vás chci ochránit. Nechte hořet posvěcené voskové svíčky, modlete se Růženec. Vytrvejte! Spoušť bude veliká. Já, váš Bůh, vše očistím. Všichni přeživší musí vzdát díky Nejsvětější Trojici za Její ochranu. Skvostné bude Mé Království míru a Mé Jméno bude vzýváno a chváleno od úsvitu do soumraku.“

Na prvním a nejpřednějším místě je spása vaší duše! Ať je vždy vaše duše ve stavu milosti! Zeptejte se sami sebe, kdybych dnes zemřel, jak bych obstál před Bohem?

Dále, mějte vždy po ruce ochranné předměty: posvěcené voskové svíčky (alespoň 51% vosku), vaše medaile, vaše svaté obrázky a svaté předměty, ze kterých budou proudit všechna požehnání. Mějte vodu, pokrývky a potraviny ve svých domovech. „JEDINĚ POŽEHNANÉ VOSKOVÉ SVÍČKY BUDOU VYDÁVAT SVĚTLO.“ Jedna taková svíčka bude stačit na každou domácnost v třech dnech temnoty. Nebudou vydávat světlo v domovech bezbožných a rouhačů.

/pozn. Nastane okamžik (mikrosekunda), kdy nebude žádná modlitba ve světě. V ten moment dopadne Boží Ruka. 3 dny temnoty nebudou pro věřící překvapením, měli bychom se to dozvědět alespoň týden dopředu, podle znamení na obloze (změny počasí atd.), podle pokynů našich Andělů./

pozn.

– Ti, kdo zůstanou venku, nepřežijí. Budete-li v horách, snažte se nalézt úkryt v jeskyni, andělé vám pomohou, ale odevzdejte se Vůli Boží. Díky Božímu milosrdenství, někteří lidé upadnou do hlubokého spánku a budou přeneseni do úkrytu a vzbudí se až po skončení tří dnů temnoty. Obáváte-li se, že nemůžete přežít tak strašnou povahu tří dnů temnoty, modlete se, abyste, bude-li to Boží Vůle, vy a vaše rodina byli obdařeni takovou milostí.

– musíte být ve stavu milosti

– v pekle nebude ani jediný démon, všichni budou volně na zemi; bude zde ďábelský chlad, protože takový ďábel je.

– všechna jaderná zařízení, bomby, jaderná energie, budou Bohem zničeny

Zavřete svá okna, zatáhněte záclony! Zůstaňte uvnitř. Nevycházejte ze dveří, nebo se už nevrátíte! Nedívejte se ven z oken. Ti, kteří neposlechnou, budou zatraceni! Neberte zvířata do svých domovů. Bude o ně postaráno. MODLETE SE! Padněte tváří na zem, modlete se s rozpaženýma rukama a proste Boha Otce o milosrdenství. Držte 24 hodinovou Vigilii (budou fungovat pouze mechanické hodiny). Naše Paní řekla, že temnota potrvá 72 hodin, ani více, ani méně. Děti budou schopné zapalovat svíčky a jejich modlitby budou zázračné.

 

 

Temnota a krvavý déšť

 1. března 1878, náš Pán sv. Janu Zlatoústému ve vidění M. Jahenny:

Pane, říká sv. Jan Zlatoústý, měj hořící touhu pro smilování nad ubohými hříšníky.

„Nespravedlnost, zločin, rouhání, znesvěcení a tajné spolky nebudou ušetřeny. Jsou tím, co přivádí Můj nejmohutnější hněv. Tvé úpěnlivé prosby jsou marné a zbytečné. Rozsudek byl vyhlášen, Já jej vykonám.“

Pánova tvář nabrala hněvivý pohled. Sv. Jan říká:

Pane, přeji si, abys ušetřil lid, který byl obdařen požehnáním Tvého pokoje.

„Sjednotím celou Británii pod horou pokoje. Nechám přes hory projít bouři, ale bílá záclona bude otevřena. Jane, požehnal jsem tvé žádosti.“

„Mé děti“, pokračuje Pán, „z toho oblaku přijde docela neobvyklý déšť, který svět ještě neviděl a už neuvidí, dokud se nenaplní staletí. Bude to rudý déšť. Který zůstane sražený na zemi po sedm týdnů. Půda samotná se bude tím deštěm srážet, což způsobí otrávený vánek, zápach, který nikdo nebude moci vystát. Můj lid zůstane uzavřený ve svých domovech po sedm týdnů. Bude obtížné vycházet ven, protože země bude tak děsivá. Zde přichází první bouřka, která je ohlášena a brzy se uskuteční.

Bouřku bude následovat hrozné hoření, které nechám vycházet ze země. Křesťané nebudou moci vystát ten zápach a to horko. Mé děti, nesmíte otevírat ani okna, ani dveře. Přetrvávajícímu hříchu musí nastat konec. Nikdy nebude země a svět v takovém stavu. Musí to skončit, jinak by byla každá duše ztracena.“

 

Černá voda a vyhořené stromy

 1. září, 1880, Duch Svatý k M. Jahenny

„Nastanou dva dny temnoty, odlišné od těch, které byly už ohlášeny a doteď nebyly zmíněny. V průběhu těchto dvou dnů bude obloha červená a purpurová, tak nízko, že se bude zdát, jako by se v ní ztrácely vršky stromů. Stromy, které budou mít ještě pár listů, budou spálené, jako kdyby byl na celé zemi zapálen zuřivý oheň. Bude se zdát, že se míza zastavila, a tyto stromy neponesou v následujícím roce žádné ovoce.“

„Z té nízko vznášející se oblohy bude padat déšť s ošklivým zápachem… Bude děsivě černý, ale neuškodí potravinám křesťanů. V průběhu těchto dvou dnů by nikdo neměl strkat tvář do otevřených dveří. Nastane seslání hořícího blesku, ztmavující zornici lidského oka. Temnota zůstane ještě snesitelná.“

 

Cholera a popis Neznámé choroby

 1. srpen, 1800. Marie Neposkvrněná k M. Jahenny

„Vyskytne se závažná choroba, kterou lidská věda nebude schopná zmírnit. Choroba nejdříve zaútočí na srdce, pak na mysl a ve stejnou dobu na jazyk. Bude to strašné. Horkost, která ji bude doprovázet, stravující oheň nesnesitelný a tak intenzivní, že zasažené tělesné končetiny budou rudé, neúnosně ohnivě rudé. Po sedmi dnech se choroba, zasetá jako semínko na poli, všude rychle rozšíří a rychle se rozvine

Mé děti, je tu jediný lék, který vás může zachránit. Znáte hloh, který roste skoro na každé mezi. Listy hlohu, dřevo ne, může zastavit postup této nemoci. Nasbíráte listy, dřevo ne. I suché listy budou fungovat. Dáte je do vařící vody na 14 minut s přiklopenou pokličkou, aby pára zůstala uvnitř. Na začátku nemoci se musí tento lék užívat 3x denně.“

…tato nemoc způsobí neustálá zvracení a nevolnost. Pokud se začne lék užívat příliš pozdě, zasažená část těla zčerná a v té černé bude vidět takový světle žlutý pruh

Naše Paní mluví o dalším trestu, potrestání, které má mnohé přivést zpět. „Udeří tvrdě a náhle zanechá žijící jako bez života na několik dní; budou stále dýchat, bez možnosti mluvit, jejich maso svléknuto za živa, stejně jako při hlubokém popálení. Bude to nakažlivé a bude se to šířit všude, nic tomu nezabrání. “

 

 

 

Rozličné nemoci

Použijete vyluhováním bylinu sv. Jana (popenec obecný) „zvláště na kritické stavy a na bolesti hrudníku a těžké bolesti hlavy; HLOH na léčbu cholery (která bude častá a rozšířená). Na neznámé horečky bude účinkovat skromná fialka, parfém a ctnosti pokory.“

 

Plíce a srdce

Naše požehnaná Matka řekla Josefu Františkovi (Kanada) v říjnu 1986, že náš Pán sešle chřipce podobnou nemoc, která způsobí, mnoho, mnoho smrti. Tato nemoc bude působit na plíce a srdce. Naše milující Matka nám dává následující radu:

Rozdrťte ½ stroužku česneku a několik plátků čerstvého zázvorového kořene v hrníčku. Přidejte čajovou lžičku vymačkané citronové šťávy a čajovou lžičku medu do hrníčku. Zalijte horkou vodou a nechte stát alespoň 5 minut. Nevařte. Tento nápoj máme začít pít každý den, přibližně hodinu před spaním. Pokud už někdo má příznaky, má hrníček tohoto nápoje pít 3x denně.

Nemůžete-li jíst čerstvý česnek, nahraďte jej česnekovými pilulkami či kapslemi ze zdravotních obchodů. Česnekový prášek může být také použit na místo čerstvého česneku. Snězte pak několik snítek petrželky kvůli pachuti a zápachu z úst. Od naší Matky od Božího lékaře: Kéž Vám náš Pán žehná a naše požehnaná Paní, Uzdravení nemocných, chrání.

 

Lék na nemoc

Tento lék je celkem na 12 dní a skládá se ze dvou částí.

Část první: (po prvních 7 dní)

 1. Recitace Růžence
  2. 7x Modlitba Páně, 7x Zdrávas Maria a 7x Sláva Otci… pro Ježíše
  3. Udělejte 3x znamení Kříže a říkejte: „Ježíši a Maria, zbavte mě této nemoci a uzdravte mě.“
  4. vypijte ¼ sklenice svěcené vody

Část druhá: (po zbylých 5 dní)

 1. recitace Růžence
  2. 5x Zdrávas Maria a 5x Zdrávas Královno pro Pannu Marii
  3. Udělejte 3x znamení Kříže a říkejte: „Ježíši a Maria, zbavte mě této nemoci a uzdravte mě.“
  4. vypijte ¼ sklenice svěcené vody

Pamatujte, že všechna uzdravení závisí na víře. Věřte, že budete uzdraveni a budete. Je také doporučena modlitba díkuvzdání po zbytek života na oplátku za uzdravení. Kéž je Bůh s vámi.

 

Mor – prevence a léčba

Jako preventivní opatření se má pít čaj z byliny sv. Jana (popenec obecný), čaj musí být z listů rostliny bez plodů a bez květů. Jeden malý lok čaje v průběhu dne postačí jako prevence moru. Pokud už nastoupila nevolnost a bolest hlavy, musíte pít fialkový čaj, který také pomáhá bolestem na hrudi a večer řebříčkový čaj. Současně se musíte modlit „Otče Milosrdenství“. Tile bacillus bakterie budou ve vzduchu, v jídle a ve vodě.

Nyní popíšu, jak se choroba projevuje, abyste ji mohly rozpoznat v čas. Osoba, která má zřídka teplotu, dostane náhle vysokou horečku, aniž by se někde nachladila. Pak následuje bolest hlavy, břicha, hrudníku, bolesti hlavy nebudou srovnatelné s těmi z nachlazení nebo chladného počasí. Jsou odlišné od bolestí hlavy způsobených nádory, nemocemi ledvin nebo vysokého či nízkého tlaku či cukrovky nebo nemocí, kde se bolest hlavy objevuje jako varovný signál těla. Bolest není ani tahavá ani vrtavá, ale úporná. A neulehčí ji žádné léky na bolest hlavy.

Tato fáze pokračuje přibližně dva týdny, pokud s tím dotyčný nic nedělá, dále se rozvijí. Průjmová onemocnění a podobné infekce jsou doprovázeny vysokou horečkou a návaly slabosti. Pak se objeví první příznaky na těle. Nejprve intenzivní svědění, jako u ostatních nemocí kůže, ale pak se objeví hnisem naplněné pupínky a vše se šíří velice rychle. Po třech týdnech je celé tělo pokryto těmito bolavými místy a horečka utichá. Tělo je tak unaveno použitím horečky pro boj s nemocí, což je obvyklý postup těla proti nemoci. Časem dochází ke ztrátám vědomí střídajícími se s halucinacemi a pocity nevolnosti, takže osoba už nemůže opustit lůžko. Trvá to ještě další 3-4 týdny, než osoba zemře.

Toto je postup nemoci, pokud se proti ní vůbec nic nedělá. Ale protože každý jde k lékaři, jakmile se objeví nejmenší příznaky nemoci, osoba velmi pravděpodobně dostane antibiotika se silným protizánětlivým účinkem a to způsobí „zdánlivé“ zlepšení. To bude podvod. Tato nemoc nemůže být vyléčena antibiotiky. Pouze varovné signály těla zmizí a osoba žije další 3 až 6 měsíců – déle již není možné a žádná bylina doporučovaná z Nebe už nepomůže.

Proto vám doporučuji při prvních příznacích pít výše zmíněné čaje a modlit se, protože pomohou pouze nadpřirozenou cestou, pokud věříte ve zjevení z Nebes. To znamená, že to není čaj z rostliny, který má moc vás uzdravit, což je časté v případě ostatních rostlin a chorob. Je to Bůh, který uzdravuje a dělá to podle vaší víry, kterou dokazujete přijímáním zjevení a jejich následování. Pokud je následujete povrchně, čaj vám nepomůže. Pak bude jasné, kdo je falešný a neupřímný věřící a kdo je opravdový a upřímný. Přikryji Svým pláštěm všechny ty, kteří jsou věrní.

 

Vaše duše

Naše Paní: „Zasvěcujte se denně Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Duchu Svatému a Mně (tj. Neposkvrněnému Srdci Mariinu). Nezapomínejte na modlitby k andělům, nejvíc požehnané bytosti a korunku sv. Archanděla Michaela. To je vaší jedinou ochranou. Jděte vyzbrojeni těmito modlitbami plnit svou práci na cestu, po které jdete – nehledě na to kde.“ Nezapomeňte, že se každé dítě musí modlit jeden Růženec denně. Modlete se a vzdávejte díky před i po jídle. Když jíte v průběhu dne, učiňte alespoň malé znamení kříže před ústy. Ti, kteří si chtějí znatelně zkrátit svůj pobyt v očistci, se musí modlit trochu víc. Měli by se modlit alespoň dva Růžence denně a mezi nimi malé růžencové invokace jako krátké vroucí modlitby na usmíření za mnohé urážky, které jsou Bohu činěny, které lidé Bohu už způsobily skrze své hříchy. Noste Hnědý škapulíř z hory Karmel. Naše Paní slibuje „Kdokoli zemře oděn v tomto (škapulíři), nebude trpět ve věčném ohni.“ Požehnaná Panna Maria svatému Dominikovi: „Jednoho dne zachráním Růžencem a škapulířem svět.“

Ti, kteří nosí medaili sv. Benedikta a/nebo škapulíř sv. Šarbela, budou ochránění zvláště před posednutím démony, protože to jsou exorcizující svátostiny.

 

Modlitba, pokání, posty a oběti, to je cesta ke spáse!

„Neslíbila jsem Vám, Mé sladké děti, že i kdyby se jen jeden člen rodiny modlil Růženec každý den, že zachráním tu rodinu? Držím sliby dané svým dětem, máte-li víru a věříte-li Mým slovům, protože tato slova nepochází jen z Mého Neposkvrněného Srdce, Mé sladké děti, jako Královna Nebe i Země, ale pochází od Trojjediného Boha.

Žehnejte svým nepřátelům, modlete se za ně, pak je odzbrojíte. Když se cítíte ohrožováni ďáblem, pomodlete se krátkou, vroucí modlitbu, dovolávejte se svatých jmen a Archanděla Michaela, snažte se chodit ke zpovědi, jak jen to bude možné, choďte ke svátostem, abyste vyhráli odpustky pro vás a vaše milované, pomozte spasit duše, pak budete v bezpečí Božích Rukou.“

 

Agnus Dei

Je drobná, ale mocná svátostina. Je jednou z nejstarších a nejmocnějších svátostin římsko-katolické církve. Její uctivé používání pěstuje zbožnost a chrání jak od časných, tak duchovních zel. Jméno Agnus Dei (Beránek Boží) bylo dáno určitým voskovým diskům s otiskem figury beránka a požehnaným vládnoucím papežem v prvním roce jeho pontifikátu a každých následujících … let poté v sobotu před první nedělí po Velikonocích. Tyto voskové disky jsou ponořeny do svěcené vody, do které se lije balsám symbolizující sladkého Krista Spasitele a křižmo, které je symbolem čistoty.

Pouhé nošení Agnus Dei vás zbavuje všech lehkých hříchů. Chrání před tresty nebo nemocemi jako například epilepsie a spousty dalších výhod patřících k této milé svátostině.

 

Škapulíř sv. Antonína z Padovy

Toto je exorcistní škapulíř. Při nošení nebo pověšení na dveře domu vás ochrání před útoky ďábla a démonů. Protože ďábel nemůže vstoupit do obydlí, ani nemůže posednout osobu, která nosí škapulíř sv. Antonína.

Také ochraňuje před náhlou a násilnou smrtí. Prudkými bouřkami, vážnými nemocemi a poskytuje ochranu před zemětřeseními a dalšími přírodními katastrofami.

 

40 denní novéna

(modlí se na růženci)

Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Na kuličkách „Zdrávasu“ recitujte Ježíši Nazaretský
Na kuličkách „Otče náš“ recitujte Ó Ježíši Nazaretský

Ó Ježíši Nazaretský

Ó Ježíši Nazaretský, má silná Oporo a Ochránce. Neopouštěj mě v tuto chvíli nebezpečí a soužení. Můj Otče, ochraň a ukryj moji bědující duši. Neodvracej svůj sluch, můj Ježíši, od mých modliteb a od mého smutného trpícího srdce plného lásky k Tobě, který jsi mým jediným Spasitelem. Mé úpěnlivé prosby plné lásky nemohou nepřijít k Tobě, který jsi má síla a který jsi, můžeš učinit všechno. Můj Ježíši, můj Ježíši jediný, můj Ježíši Ukřižovaný, můj Ježíši milosrdný, Zrcadlo světla, můj Ježíši, Králi nebe i země.

Ježíši Nazaretský

Ježíši Nazaretský, všemocný Králi, přicházím k Tobě, vůbec nejštědřejšímu, abys změnil můj smutek v radost. + Božský Vykupiteli, který měníš tmu ve světlo, utěš moji žalostnou duši svými třemi pády pod těžkým břemenem kříže. Přijď ke mně se svou trnovou korunou, svým probodeným bokem, s provazy okolo svého krku a těla. Ó můj Ježíši, kéž Tvé oči potkají mé oči, kéž Tvé uši naslouchají mým modlitbám. Amen

 

Zázračné sytící hrozny posledních časů

Tyto zázračné živící hrozny posledních časů byly dány Naší Paní několika visionářům a mystikům. „The Trumpteter“ ze Spojených států, Alan Rudio z Filipín, Julia Kim z Korey a původně paní „Mama Rosa“ Quantrini z Itálie. Tyto hrozny nasytí věřící v době antikrista, válek, hladomoru, such, kalamit, morů a nemocí. Každý by měl mít pár v zásobě. Jednu hroznovou kuličku na osobu a den a zásoby na alespoň 6 měsíců (přibližně 180 hroznových kuliček na osobu – 6 měsíců = 180 dní). Jediná hroznová kulička udrží osobu po celý den.

Důvod pro 6 měsíční zásobu je, že po dobu vlády antikrista nebude dostupné jídlo pro lidi, pokud nebudou mít vytetovaný čárový kód na čele nebo mikročip pod kůží. COŽ JE ABSOLUTNĚ ZAKÁZANÉ VŠEMOCNÝM BOHEM POD RIZIKEM VĚČNÉHO ZATRACENÍ. Antikrist bude vládnout 3,5 roku. Posledních 6 měsíců bude nejděsivějších a nejmučivějších pro věrné katolíky, kteří nenásledují antikrista. Musíme jít do podzemí, do skrýší a bez jídla. Pamatujte, je lepší zemřít hlady a zachránit vlastní duši, a získat věčnou blaženost, než si užít okamžik a ztratit věčný život. Modlete se k Duchu Svatému, za statečnost, trpělivost, umírněnost, víru, naději a lásku.

Pamatujte, že dokonce i vinná pálenka, použitá k uchování těchto hroznů, má léčivou hodnotu. Když jste nemocní, jedna čajová lžička s vírou vás uzdraví.

Tato specifická formule je od vizionáře a mystika, „the Trumpeter“.

Instrukce: Po obdržení požehnaných hroznů

 1. Než začnete, je silně doporučeno nechat brandy/vínovici požehnat knězem.
  Zakupte čerstvé hrozny- mohou být různé druhy; červené zelené, tmavé se semeny nebo bez.
 2. Nůžkami odstřihněte z hroznu jednotlivé kuličky tak, aby na kuličce zůstal kousek stopky, pozn.: pokud hrozen nemá stopku, stále jej můžete použít.
 3. Je jednodušší je nejprve odstřihnout a pak teprve umýt.
 4. Omyjte odstřižené hrozny v míse, do které přidáte přírodní mýdlo (kapku tekutého nebo nastrouhat pevné), promíchejte a důkladně je omyjte a omyté přesuňte do další mísy.
 5. Vezměte omytou hroznovou kuličku a přímým kontaktem na ní udělejte s UŽ POŽEHANNÝM hroznem znamení kříže (a říkejte „ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.“) Jedna každá hroznová kulička musí být tímto způsobem požehnána.
 6. Dávejte požehnané hrozny do zvláštní misky, aby se nepopletly s ještě nepožehnanými.
 7. Vezměte požehnané hrozny a dávejte je do sklenic a přitom je počítejte. Až sklenici naplníte, napište na víčko počet hroznových kuliček a datum.
 8. Když jsou všechny sklenice plné, nalijte do nich (požehnanou) brandy/vínovici a sklenici zavíčkujte; pozn. brandy/vínovice je použita jako prezervativ, nepoužívejte ani ovocnou pálenku ani pálenku z bobulovitých plodů – hrozny by pak zkvasily.
 9. Pokud vám hrozen žehnáním ostatních změkne, snězte jej, nevyhazujte ho. Můžete pak pokračovat s žehnáním jedním z již požehnaných hroznů.

 

Můžete dát nově požehnané hrozny společně s instrukcemi bližním, aby si také udělali zásoby pro sebe a pro ostatní. Požehnání se přenáší z jednoho z originálních hroznů ze San Damiana. Naše Požehnaná Matka připomíná, že má být použito přírodní ovoce z misijních polí. Tyto hrozny se NESMÍ prodávat. Příspěvek je přijatelný pouze na poštovné a balné. Modlete se a požádejte svého strážného anděla a oblíbené světce o pomoc. Oni chtějí a pomohou!

/pozn. nelze požehnat jedním hroznem celé balení

nelze žehnat sebe sama jednotlivými hrozny

nelze nakoupit naložené hrozny a pak požehnat celé balení – viz výše

pro odhad pracnosti – 4 lidem zabralo cca 13 kg hroznů méně než 3 hodiny/

 

Apostáze a schizma

Raději bych šla do vězení, než abych odhalila všechno, co vím o knězi. Raději bych byla vláčena za krk, než abych to odhalila. Je to záležitost, která způsobuje, že se třese Nebe, ne země, ale Nebe se svou silou a s divy. Náš Pán říká, že kněžská…

 1. září 1878, Požehnaná matka k M. Jahenny

„Když uslyšíš cirkulovat pomluvy, pomluvy o skandálech příšerných ve své ohavnosti; když uslyšíš dokonce dosahování k nějakým druhům otrávených doktrín, nebuď ani překvapená, ani znepokojená. To bude velká záhuba pro duše s malou pevností. Nechme je pracovat podle jejich vrtoch: jiný zákon bude velmi dobře vědět, jak je zkontrolovat. Mé děti, kdybyste věděly, jak malé bude číslo těch, kteří si ještě udrží víru. Kdybyste věděli, do jaké míry budou trpět popíráním, posměšky, urážky, zesměšňování.“

 1. července 1879 Náš Pán k M. Jahenny

„…Nikdy nebude ani mír ani jednota ani láska a radost, dokud na zemi nedolehne má Spravedlnost, vším je všude opovrhováno: Mou láskou, Mou dobrotou, Mým Křížem, Mým Svatostánkem.“

„Moji lidé vypadají, jako by se obrátili v nevíru… To, co trhá mé Božské Srce na kusy, je válka vedená proti Mému chrámu, ve kterém přebývám, abych utěšil a posílil duše.“

„Mé děti, není to pouze válka, je to děsivá zuřivost. Mysl většiny lidstva je shnilá, zkažená do posledního vlákénka.“

Náboženství den ze dne slábne. Brzy bude opuštěné skoro po celém světě, ale bude vládnout v osamocených duších, pronásledovaných, zasažených krutě a bez milosti.

„Brzy nezůstane na velkých úsecích této země žádné posvátné místo… Ó! Brzy země mého stvoření, Ó! Brzy, jak mnoho napočítáš obětí bez života! Velmi brzy země Mého stvoření budeš nosit lesknoucí se ornament, krev apoštolů a křesťanů, kteří vytrvali ve víře!“

„…Na zemi budou mít hříšníci jedinou touhu – těšit se ze zla a krmit se na svatokrádežích. Zápach jejich dechu je zkažený…“

 1. června 1880 Náš Pán k M. Jahenny

„Dostanete zadarmo oddech (slovo je směřováno ke kněžím) Dovolíme vám pokračovat v šíleném zvyku, v který věřící věří a který navštěvují. Necháme vás s tímto svolením, ale pod podmínkou… Ten neslavný způsob, který chce peklo podřídit slavení Svaté Oběti…“

„Vidím, že na dlouhou dobu bude každá Svatá Oběť zakázána, kostely budou proměněny do přístřešků pro dobytek; budou používány jako sály rozkoše, kam přijde peklo tancovat rouhajícím se zpěvem,“

“Mé děti“, říká Pán, „ať vás nic nepřekvapí, ze Svaté Oběti nezůstane vůbec nic, žádná zjevná stopa víry, zmatek převládne všude. Lidé budou roztroušeni kolem jako šílení, z bolesti a vraždy. Věci budou v horším stavu, než v jakémkoliv období předtím. Mnozí si zachovají svou víru, ale nebude dostatečně silná, aby zůstala neochvějná, až uvidí, co si nikdo nedokáže představit.“

 

 1. února, 1881, Požehnaná Matka k M. Jahenny

„Přijde čas, kdy správná doktrína bude zašlapána a pokryta ošklivým blátem. Už se na všechno připravili. Dokonce před velkou krizí se chystají vymyslet nezdravé doktríny a pero pekla, namočené do jedu zatracených duší, je rozšíří ve Francii, ubohé a milované království!“

„Zlodějská doktrína otráví mladá srdce, která něžně miluji, pravá víra bude odhozena stranou. Zajdou ještě dál, budou mít velké množství těch mladších srdcí, která pošlapou Písmo svaté; budou muset popřít pravou víru a vzít si za vlastní tu jejich zkaženou doktrínu, která přitáhne nevyhnutelný hněv Mého Božského Syna.“

„Tato doktrína se projeví v dlouhodobém období svého účinku a na velké množství rodin, které dosáhnou své spásy pouze, až uznají svou hroznou chybu. Mé děti, je v mnohých dětech ve velkém městě Francie, v Lyonu, po celém jihu a daleko až na hranice, že velké množství rodin, otců a matek budou zanedlouho uneseni touto strašlivou slabostí, která by jim nebyla odpuštěna bez veřejného pokání.“

„Velmi mnoho křtů, pro nekonečný počet dětí, se odehraje, velmi mnoho těchto ohavných křtů, které tito bezbožní lidé provedou, oblečeni ve speciální roucha. “

„Mé děti: mnoho budov pro výuku, z kterých budou dobré duše odeslány pryč, se stanou místy, kde se tyto křty budou odehrávat, doprovázeny nemyslitelnými urážkami proti pravé víře a s posměšky, které nebude možné pochopit…“

„Jako trest se země stane na několika místech neplodná… Brzy, Mé děti, už nebudou stáje, už nebudou kolébky, už nebude žijící církev.

Mým nejhlubším smutkem, kvůli kterému jsem k neutěšení, je vidět jistý druh radosti v hloubkách množství křesťanských srdcí, kteří byli křesťané, ale ztratili milost – je vidět radost, když síla smrtelných lidí, poskvrněných, zkorumpovaných a kterým se vyhrožuje strašlivou smrtí, když se taková síla vnutí skrze celé toto království, ohavné náboženství protichůdné tomu, které přináší lidem radost. Jsem k neutěšení. Aby unikli smrti a oddálili se uloženým mukám, vidím velká množství křesťanů pobíhat okolo. Vidím je, jak s radostným srdcem přijímají toto náboženství, aniž by věnovali jedinou myšlenku Mě, Církvi, jejich křtu, a čemukoli, co dělá dobře křesťanské duši.“

„Můj smutek dosahuje extrémních hloubek, které jsou pomyslitelné ve schopnostech Boho-člověka, protože to není jen několik, které vidím se připojovat k náboženství, které rozechvěje celou zemi. Způsobí, že hvězdy na obloze ztmavnou a slunce bude pokryto plátnem a beze světla.“

 

„Tak napomenu svůj lid, než je potrestám, protože je miluji. Stojí tolik, tak vysokou cenu… Stálo Mě to tolik, že se nemohu odhodlat nechat je zatratit. Ó, to mě stojí ještě více, než kdybych se měl vrátit na zem, jako v době Mého prvního ukřižování.“

„Skrze zjevení těch znamení na obloze. Ó! Chci svému lidu ukázat, jak je Můj smutek nevyléčitelný. Skrze tato znamení vyhraji na svou stranu jen tak málo, že má svatá ústa nevysloví jejich počet.“

“Z výšky své slávy vidím připojovat se k tomuto náboženství, podvodnému, svatokrádežnému, a zkaženému, jedním slovem náboženství podobnému tomu Mohamedovu… Vidím BISKUPY připojovat se.“

„Vidím je kráčet dovnitř, s hlavou vysoko zdviženou, jejich srdce bez jakékoli myšlenky na Mě a na ostatní duše, plačící v jejich sklíčenosti. Při pohledu na tyto biskupy, mnoho, mnoho z nich… Ó, Moje Srdce, je raněno k smrti – – a za nimi celé stádo, celé stádo ve své úplnosti a bez jakéhokoli zaváhání, spěchající po hlavě do zatracení a pekla. Mé Srdce, je probodené až k smrti, přesně jako v době Mého ukřižování.“

 

„Můj smutek je ještě větší, protože tehdy jsem umíral za spásu všech lidí, nyní vidím více než polovinu mizet v zatracení. Zbývá tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by byla k neutěšení.“

„Ó! Mí kněží, mnozí z nich nebudou jediní, kteří půjdou ve stopách svých francouzských biskupů. Mladí kněží se připojí k tomuto odpornému uskupení, z větší části a bez jakéhokoliv smutku. Ó, mí lidé, jste u jeho rozbřesku. Toto náboženství se rozšíří všude ve všech směrech.

Kvůli zemi ztratím velké množství kněží; věrní raději zemřou ve víře, než aby se připojili tomu neslavnému náboženství.

To je má poslední stížnosti, Mé děti… Kdybych vám měl říct, že pro založení toho neslavného a prokletého náboženství existují někteří biskupové, existují někteří kněží, kteří neodejdou na druhé zavolání, ale už na to první.“

„… pouze hrstka věrných a trpělivých křesťanů bude kráče v Mých šlépějích! Mějte odvahu a víru v průběhu soužení a vlády pekla!“

„Po mých stížnostech“, říká Nejsvětější Srdce Ježíšovo, „čerpám svou útěchu při pomyšlení na všechny Mé oběti a všechny věrné přátele Mého Kříže. Budou pro Mě příležitostmi útěchy uprostřed těch nejneslavnějších zrad… Vy všichni, Mé oběti, služebníci a služebnice. Zasvěťte se slavnostně Mému Srdci. “

„Všechny věci se jedna na druhou nahromadí, budou následovat těsně za sebou: blesky, děsivá znamení, země doširoka otevřená a obloha s jevy nemyslitelnými pro mysl smrtelníka. Budu milosrdný na své dobré lidi. Nechám dojít k jejich zoufalství ty, kteří jim měli poskytnout pomoc a řeknu jim, raději smrt, než zradu!… Děti, vydržte! Nyní ti dávám své požehnání.“

 1. srpna 1881 Požehnaná Panna k M. Jahenny

„Mé děti, práce v neděli!… Brzy bude vidět jen pár křesťanů chodit na bohoslužby! Zpovědnice budou zet prázdnotou… Mé děti, rouhání buduje peklo na zemi. “ „Jsem smutná z duchovních. Vidím ducha slábnout den ze dne ve zvětšujícím se počtu kněží. Velké množství farářů už není schopných, jako mnoho z našich kněží, umírajících v povýšenosti jejich duchovního úřadu.“

 1. března 1882 Plamen Ducha Svatého k M. Jahenny

Plamen uhasíná

„Hospodin varoval dopředu své lidi po celá léta. Předpovídal jim hroznou a bolestivou událost. Mí věrní lidé očekávají, beze strachu, tuto velkou hrozbu od Boha a od lidí. Všichni ti, kteří už nepatří k Ježíši Kristu, očekávají hodinu velkého odtrhávání, tak aby si smočili ruce v krvi nevinných. “

„… že chrám, který zněl tolika modlitbami, bude přestaven do radnice… Všechny duše, které se zasvětily Hospodinu, kvůli vzdělání křesťanů, uvidí, jak je jim všechno sebráno. Na jídlo a podporu budou ponecháni jen s Boží Prozřetelností, která nikdy nikoho neopustila.“

„Člověk by neměl trpět na dnešní škole, kde vládne satan. Jeho slovo a moc se zvýší, přestože mnohé nepravosti již začaly.“

„V současné době, která se blíží cíli velkého vítězství, duše oddané katolické výuce, nebudou pobývat tam, kde jsou nyní. Prázdnota bude plně uskutečněna u všech, kteří jsou závislí na velké bezvěrecké autoritě.“

„Dokonce i v těch nejvzdálenějších místech pracují agenti Pekla, prozatím na odporných spisech. Mí lidé se s nimi setkají všude na jejich cestě… Všude, Francie, skoro úplně celá bude rozvášněna proti Církvi. Bez jakékoliv úlevy, odporné články budou roztroušeny o víře a Církvi, články, na které by člověk nebyl schopen pomyslet, bez pekla.“

„Ubozí nepřátelé Boha-Spasitele, kteří se scházejí v lóžích a které naplnili, cítí, že přichází ten pravý čas. Povstanou plni naděje, aby házely bahno a skandál na Boží apoštoly a na Církev. Bude to skrze ně, že mládež odloží svého Stvořitele a Vykupitele do zapomnění. Toto období nutí člověka, že se jeden bude třást o ty z křesťanů, jejichž víra bude shledána neochvějnou.“

 1. března 1881

rozhoří se další plamen a říká, „Obsahuje hlas Té, která byla zvolena Královnou tohoto království, Já poslouchám Její slova.“ Říká k M. Jahenny

„Matka Boží pohnuta láskou svého Srdce přijde znovu na zem, zjeví se svým lidem nezaměnitelným způsobem… Znovu sestoupí z Nebe na zem v místech obklopujících hory La Salette. Zjeví se nadnášena na bílém oblaku, ověnčena růžemi, aby řekla:

„Země se stanou pouhou hrobkou, počínaje od Alsaska-Lotrinska, které není zahrnuto, až po okraj Bretaně.“

„Matka Boží zjeví svým lidem další působivost, jako poslední znamení Její lásky, o utrpení křesťanů. V severní části Francie… přijde se znameními smutku, ale odpoví jen tři slova, která zachytí asi desítka duší“

„Nebe nechá přejít po zemi znamení své Spravedlnosti. Cizí země nesklidí žádné potraviny – ohnivý déšť promění v prach jídlo těch národů, kde se společně mísí nekatoličtí křesťané a muslimové “

„Francie také podstoupí Boží soud. Po tři roky budou uhnívat brambory v době setby, obilí neporoste a zastaví se v poloviční výšce. Ovoce zčerná, červ bude okusovat vnitřek, než doroste velikosti prostu“

„… otřesy a zemětřesení se rozmnoží ve dne v noci, po 43 dnů. Moře bude rozbouřeno a nikdy po staletí nebudou takové vlny a vzedmutí hladiny budou mít podobný tvar. Celý svět této epochy zmizí navždy.“

„Takže, Mí lidé, nenechte se ničím vystrašit, kdyby zítra vaše uši slyšely nezvyklé zvuky; kdyby vám večery přišly až k otřesení, nenechte se zmást! Je to peklo, které se dalo do díla. Země musí zaniknout; nikoli celá, ale více než její polovina. Země se promění v poušť. Ale Bůh ji, v klidu a v pokoji, znovu naplní populací.“

 1. března 1882, Plamen Ducha Svatého k M. Jahenny

Pod satanovou nadvládou:

„Dnešní náboženství bude změněno ve svých zkoumáních a zařízeních. Nahradí je odporné zákony a slova tak smrtonosná, že srdce budou zkažena, slušnost vyhasne a dobří lidé vymazáni. Celá populace bude trpět a křesťané budou zredukování na nulu. Nepřátelé ohlásí triumf a bude jim poskytnuto vše. Bude jim dána předost před nejlepšími lidi, tj., před těmi, kteří stojí na straně Boha, Jehož strana je přesto vítězná. Nepřátelé nebudou na nic hledět, ale budou pokračovat ve vytváření, ze dne na den, zkažených zákonů a tato díla, která vedou do pomalu přicházejícího dne… pomalu, kvůli modlitbám, které byly a stále jsou obětovány dobrými křesťany.“

„Den po dni bude zlo postupovat pouze vpřed do takové míry, že jeho vítězství pokryje zemi po celé její šířce. Posilujte svou víru vzpomínkami na Spasitelovo utrpení.“

 

 1. srpna 1882, Požehnaná Matka k M. Jahenny

„Předtím, než příjde trest mého rozkošného Syna, bude první, kdo obdrží její hrozné tresty, velmi krátce předtím, zde bude poměrně velký počet duší, které budou ztrácet svou víru. Tato země bude jako by byla pokryta hromadou provinilých mužů, kteří z hlubiny svých lóží budou pracovat, aby vzdali slávu Satanovi, na vztyčování míst k jeho uctívání ve velké části Francie.“

 1. října 1882 Náš Pán k M. Jahenny

„Nebojte se, musí-li začít tento zápas s těmi, kteří mají své křeslo v místě důstojnosti a cti, které obdrželi ve Večeřadle v předvečer Mé smrti“

„Je to kvůli chybě těch, kteří panují a vládnou nad Mým stádem, že na jihu vypukne násilná krize. Ta bude důvodem pro zlý zákon, tito faráři přesvědčí lidi, že budou ušetřeni, pokud se budou řídit planými zákony, které budou více a více rozšiřovat svou ohavnou nadvládu.

Autority dnešní doby, vládci Francie, podvolujeme se vašim příkazům a zákonům, protože je to jediný způsob, jak zůstat ve vedení našich poddaných a vládnout nad našimi stády… Francie zašlape zbytku své víry. Děti, bude to veřejné prohlášení, když církev vyhlásí zradu své slávy, lásky a víry. Vydají Krista a církev strašné hrůze.“

 1. října 1884 M. Jahenny k p. Gregoire, o Požehnané Panně

Ohledně věrnosti duchovenstva

… slýchala jsem vzdychání Jejího Srdce, řekla mi „Ó! Jak moc jsou Nebesa uražena těmi, kteří obětují Oběť Svatou! Každý den kvůli nim můj Syn obdrží tak mnoho ukřižování. Kdyby duše, které si stále zachovávají víru, o nich věděly, byly by navěky a navždy k neutěšení. Ó, jaké neštěstí pro duše, takového množství kněží! Jednoho z toho mrazí.“

„Za krátký čas zbyde jen pár kněží, kteří budou poslouchat svítící Hlas, který vede všechny lidi na zemi, jako Hlava Nejsvětější Církve… Nepřátelé Církve se domluví na nových zločinech, které by nechaly vykrvácet všechna zbožná srdce.“

 

Následující jsou od doktora Imberta Gourbeyere, sepsal knihu obsahující 18 kapitol, ale zůstala nezveřejněna. Bylo vysledováno 8 kapitol, ale v rozházeném pořadí. Tyto výtahy z extází, posbírané mezi 1873 a 1905 doktorem Gourbeyerem, P. Davidem, P Cailletonem, Daurellem, Baudryem, Coquetem, Barillem… Citujeme z nejzajímavějších odstavců.

„Díky trestům zastavím pomsty svévolníků. Kdybych je dovolil, zbyly by po Mých kostelích pouze stopy kamenů. Krutí barbaři vstoupí do kostelů, pak se dostanou do klášterů… Budou požadovat, abych byl zapřen a Kříž podupán. Zapálí oheň, který vše zničí.

Učedníci, kteří nejsou od mého Evangelia, si vezmou do hlavy velké dílo, aby přetvořili, podle jejich nápadů a pod nadvládou nepřítele, Mši, která bude obsahovat slova odporná Mé mysli.

Mé děti, necelé tři čtvrtiny dobrých křesťanů bude ponecháno na zemi; ani tehdy nebudou rovnoměrně rozmístěni na všech místech. Budou místa, kam Spravedlnost nepronikne… V Bretani, ochrana tisíců křesťanů.“ (13. července, 1882)

„Ó! Má dobrá sestro,“ říká Marie Julie, „budeme mít celostátní náboženství. Jejich agenti budou chodit od domu k domu. Budou nutit podepsat zřeknutí se víry, jinak smrt. Polovina obyvatel Francie bude zničena. Budou k vidění vesnice, kde nezůstane jedna jediná duše. Čtyři francouzská města zmizí.“ (9. září 1904)

 

„Než přijde Království vzkříšení a míru, Satan musí vládnout plně, jako svrchovaný panovník. Bude mít nadvládu nade všemi. Až bude všechno dobyto, až odstraní cokoli, co by mohlo připomenout víru, vymaže všechny svaté chrámy, sesadí Můj obraz a Můj Kříž, jeho vláda nepotrvá dlouho; ale dosáhne naprostého vítězství        ; zvítězí opovrženíhodnými způsoby.„(18. května 1905)

„Všichni, kteří budou na zemi trpět, obdrží skvostnou odměnu. Ti, kteří budou trpět v opuštění a bídě, obdrží v Nebi korunu vzácných perel.

Mí přátelé, kteří se ukryjí pod Křížem, si zachovají své životy, zachovají milost pro pár těch, kteří zůstanou. Odvahu, děti kalvárie! Lidská existence je zdánlivě dlouhá, a přesto hodiny a dny dojdou konce.

Odvahu, horliví apoštolové Oběti Svaté! Vaše duše je a bude soucitná se zvláštními utrpeními na zemi. Přijde doba, která není příliš daleko, kdy se vaše otcovské srdce dozví o velkých obětech, které Hospodin požaduje od duší, které miluje. Vaše zasvěcené ruce přinesou k jejich rtům Viatikum na jejich věčnou cestu.

Ve své dobrotě a lásce dovolil Ježíš vycházet slunci, které stvořil, aby svítilo na celou zemi. Nevzal si jej zpět: Nechal jej vycházet po roky a staletí. Paprsky světla budou ulomeny, jen jeden zůstane, kvůli věrným dětem Pána zástupů. Aby je osvětloval, dal ochranu jejich životům a ušetřil je od úzkostí.“

 

Náboženské pronásledování

 1. ledna 1880

… přes slunce znovu přechází žalostný plamen, naznačující, že Církev bude zbavena nejvyššího vůdce, který nad ní nyní vládne.

Po dlouhou dobu bude Církev v exilu, bude jí bráněno v každé modlitbě, v každé bohoslužbě, v exilu od Boha a Jeho vyvolených… Otisky stop ctnostného papeže se promění v prach a popel, plameny z pekla.

Ve velkém zármutku uvidí Církev zaznít zvon v podmíněném osvobození. Tento zvon bude přeměněn v pekelný nástroj. Z očí Církve vidím kanout slzy utrpení… Bude odevzdána jako oběť všem skandálům, všem znesvěcením. V několika jejích chrámech budou učiněna ďábelská rozhodnutí, jako kdyby byly prostými domy, kde Pán může být pobouřen.

Druhý plamen přecházející slunce se jakoby třásl děsem, který nikdy nemůže bez Boha vydržet.

V něm vidím, že nepřátelé Církve mají plán, nepotkají-li překážky vycházející z Boží moci, plán, který nebyl zažehnán, že odstraní sv. Petra a sv. Pavla ze všech chrámů, kde jsou ctěni. Dalším projektem je odstranění všech krucifixů, všech soch svatých a jejich zahození na bezbožné místo nebo také, aby je rozlámali tím nejvíc nenávistným způsobem. Plánují

vyhlásit zákon pro kněze, svolat je na setkání, aby je donutili tento zákon přijmout. V ten samý den – den všech jejich plánů – vyhlásí, že každá komunita a každý dům modlitby, který se odmítne podřídit, nebude mít chráněno žádné právo. Už žádný zákon pro ně, nic na způsob policie, která by pro ně zajišťovala pořádek. Kdokoliv dostane plnou svobodu vstoupit do těchto domů, svolení, aby dělal, co se mu zlíbí, aby sebral nebo zničil, co se mu bude zamlouvat.

Pánovi služebníci budou silou vyvlečeni před dav, který jim vyhlásí pekelnou válku. Budou muset přísahat, se zvednutou rukou, s vírou a svědomím na zákony božstva nepřátel.

Přes slunce přechází ještě jeden plamen, třetí. V kterém se klaní Našemu Pánu v moci Jeho slávy. V něm vidím zlo na jeho vrcholu.

V den slavnosti ke cti druhého největšího apoštola bude projekt nepřátel Církve příčinou, že právě v ten den vzroste rachot hlasů vycházejících z těch mluvících nástrojů, nástrojů používaných lidmi, a to se stane z moci pekla. Budou to druhy hudby doprovázené tím nejodpornějším zpěvem. Toto zpívání už se v minulosti prosadilo. Protože… slunce nezmiňuje, co jsou to za ostudná slova, která zahrnují.

Svoboda daná zlu bude úplná, a úplné bude pohřbení dobra… To nastane v den, který si nepřátelé osvojili pro mašírování proti Církvi, protože sv. Petr a sv. Pavel jsou uctíváni jako Ochránci Církve.

Uprostřed těchto neslavných slavností, po celém našem království, nezbyde po míru a víře nic než starosti…

Semínko víry nebude zničeno; zůstane; ale květiny dobra zvadnou a zetlí. Zlo ohlásí naprostý triumf, ale dobro znovu povstane v celé šíři.

 

Kříž odpuštění

 1. července 1882, Náš Pán k M. Jahenny

„Dám svým milovaným služebníkům a obětem věrný popis kříže, který budou muset nosit s sebou. Budou žít způsobem podobným misionářům Mého Božího Slova, Otec kříže.

Je Mým přáním, aby se Mí služebníci a služebnice a dokonce malé děti mohli odít křížem. Takový kříž bude menší a ponese ve svém středu něco, co bude vypadat jako malý bílý plamínek. Ten plamínek bude značit, že jsou to synové a dcery světla.“

 

Požadavek naší Paní

 1. února 1881 Naše Paní k M. Jahenny

„Žádám od vás všech, abyste jeden každý den recitovali modlitbu, která bude zadržovat neúprosnou Spravedlnost Mého Syna, jehož Spravedlnost se chystá dopadnout na apoštoly Jeho Církve. Ne na všechny, ale na velké množství. Přivolávají pomstu na zem svou nestřídmostí, jejich rouhavými slovy, pomluvou a opovržením, které chrlí na vše, co Můj Syn vykonal pro spásu svého lidu.

Mé děti, mé děti, vždy, když můžete, recitujte za ně ráno a večer, celé MISERERE [ žalm 51] nebo alespoň jeden Otčenáš a Zdrávas, nebo úkon kajícnosti u paty Kříže.

Účinná novena Tří zdrávasů

Ke cti síly, moudrosti a milujícího slitování Požehnané Panny. Požehnaná Panna Maria slíbila milost konečné vytrvalosti všem, kteří ji budou věrně denně recitovat:

Ó Neposkvrněná Maria, Panno Nejmocnější, naléhavě Tě prosím, skrze nezměrnou moc, kterou jsi obdržela od Věčného Otce, získej mi čistotu srdce, sílu, abych překonal všechny nepřátele mé duše, a tuto zvláštní laskavost, o kterou Tě úpěnlivě prosím v mé současné potřebě (jmenujte ji…)

Matko nejčistší, Neopouštěj mě, nepohrdej mou modlitbou, laskavě mě vyslyš pro Boží slávu, Tvou čest a dobro mé duše. Abych tuto laskavost získal, ctím Tvoji moc recitací: Zdrávas, … a přidávám invokaci „Maria, má sladká Matko, zachovej mě dnes od smrtelného hříchu (nebo tuto noc)“ (- 200 dní odpustků těm, kdo ji recitují ráno a večer) Skrze Tvé Neposkvrněné Početí, Ó Maria, očisti mé tělo, posvěť moji duši. (- 300 dní odpustků)

Ó Panno Maria, má Matko! Skrze nepopsatelnou moudrost, propůjčenou Tobě, vtěleným Slovem Božím, pokorně Tě prosím, získej mi mírnost a pokoru srdce, dokonalé poznání Boží vůle a sílu ji vždy vyplnit. Ó Maria, Trůne Moudrosti, veď mě po cestě křesťanské cnosti a dokonalosti, posvěť mě a uschopni mě, abych konal to, co je k největšímu potěšení Tvého milovaného Syna, a obstarej mi mou prosbu. Abych získal tuto milost, ctím Tvou moudrost recitací: Zdrávas, atd. následovaný dvěma invokacemi.

Ó Matko slitování, Matko kajících hříšníků, stojím před Tebou, hříšný a utrápený, a prosím Tě, Tvou nezměrnou lásku, danou Ti Duchem svatým k nám, ubohým hříšníkům, získej mi opravdovou a dokonalou lítost nad mými hříchy, které nesnáším a které si protivím celým svým srdcem, protože miluji Boha.

Matko Nejslitovnější, pomoz mi v mé současné potřebě. Obrať k nám své slitovné oči. Ó shovívavá, ó milující, ó přesladká Panno Maria! Abych získal tento cenný dar, já ctím Tvé Milující Slitování recitováním: Zdrávas Maria…, následováno dalšími dvěma invokacemi.

 

Zázračná modlitba

Pane Ježíši, přicházím před Tebe takový, jaký jsem, lituji svých hříchů, kaji se ze svých hříchů. Prosím, odpusť mi. Ve Tvém Jménu, odpouštím všem těm to, co mi udělali. Zříkám se Satana, duchů zla a veškerého jejich díla. Nyní ti odevzdávám sebe úplně celého, Pane Ježíši, nyní a navždy, zvu Tě do svého života, Ježíši. Přijímám Tě jako svého Pána, Boha a Spasitele. Uzdrav mě, proměň mě, posiluj mě v těle, duši i na duchu.

Přijď, Pane Ježíši, pokryj mě Tvou vzácnou Krví, a naplň mě Tvým Duchem svatým. Miluji tě, Pane Ježíši. Velebím Tě, Ježíši, děkuji Ti, Ježíši, budu Tě následovat, každý den svého života. Amen.

Požehnaná Panno Maria, pomoz mi, Amen.

 

Fatimská modlitba za duše

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Požehnané jsou svaté rány našeho Pána, Ježíše Krista, protože uzdravily bolesti našich hříchů. Požehnaná je Jeho nejvzácnější Krev, která smývá naše nepravosti. Amen.

Modlitba lásky k Ježíši a Marii

Neposkvrněné Srdce Marie, obětuji toto břemeno pro lásku Tvého Božského Syna a za nápravu Tvého nejzarmoucenějšího Srdce. Kéž obrátí hříšníky a přinese pokoj všem srdcím. Amen.

 

 

Nepřítel naší spásy se nebojí ničeho, nic jej nečiní smutnějším a ničemu se nesnaží tak bránit – jako MODLITBĚ.

 

 

Zázračná medailka

Medailka Neposkvrněného početí – byla navržena samotnou Požehnanou Pannou! Naše Paní zjevila medailku sv. Kateřině Laboure 27. listopadu, 1830. Vypadalo to, že se zformoval oválný rám a v jeho horní části byla v půlkruhu napsána následující slova: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.“ Ti, kteří ji nosí, požehnanou, na krku, a s důvěrou se modlí tuto modlitbu, obdrží velké milosti a budou užívat zvláštní ochrany Matky Boží. Vypadalo to, že nic neodolá síle zázračné medailky, brožurka Mons. Aladela vypráví, jak díky dotyku medailky byly vyléčeny choroby jako šílenství, lepra, kurděje, tuberkulóza, nádory, vodnatelnost, epilepsie, kýla, ochrnutí, tyfus a jiné horečky, rakovina, zlomeniny, krtice, bušení srdce a cholera.

V duchovním světě byla medailka zodpovědná za obrácení zatvrzelých hříšníků, protestantů, židů, odpadlíků od víry, nevěřících, svobodných zednářů, zločinců a osob pochybného charakteru. Byly jí také připisovány zázraky ochrany a zachování v době války, při lodních katastrofách, v nehodách a duelech.

 

Modlitby k Andělu strážnému

Mají se recitovat denně při vstávání a uléhání.

7x Sláva Otci…

Následovaných:

Anděli Boží,‘
strážce můj milý,
jemuž mě láska Boží svěřuje
v každičkou chvíli,
po mém boku vždycky buď,
abys mě osvítil, ochránil, velel a radil. Amen.

Ó svatý anděli Boží, jenž jsi na příkaz Boží mým ochráncem, osvěcuj a chraň mě, řiď a veď mě. Amen.

 

Modlitba sv. Gertrudy Veliké, diktována naším Pánem.

Aby vysvobodil 1000 duší z očistce, pokaždé, když je řečena. Tato modlitba byla rozšířena, aby zahrnovala žijící hříšníky, kterým by zmírnil jejich zadlužení, které jim naběhlo během jejich života.

„Věčný Otče, obětuji Ti nejvzácnější Krev Tvého Božského Syna, Ježíše, v jednotě se všemi Mšemi svatými pronesenými dnes po celém světě, za všechny svaté duše v očistci, za hříšníky všude, za hříšníky ve všeobecné Církvi, za ty v mém vlastním domě a v mé rodině. Amen.“

 

Modlitba ke Královně nebes

Skvostná Královno nebes, Nejvyšší Paní Andělů, která jsi od počátku obdržela úkol a moc rozdrtit Hadovi hlavu, úpěnlivě Tě prosíme, pošli své svaté anděly, aby pod Tvým velením a Tvou mocí mohli pronásledovat zlé duchy, napadat je na všech stranách, odporovat jejich troufalým útokům a tak je dotlačit do propasti běd.

Nejsvětější Matko, pošli své anděly, aby nás bránili a odvrátili od nás toho krutého nepřítele.

Vy všichni svatí andělé a archandělé, pomozte nám a braňte nás. Amen.

Ó dobrá a něžná Matko! Vždy budeš naší láskou a nadějí. Svatí andělé a archandělé, chraňte a braňte nás. Amen

 

Imprimatur původní verze: Patrick Kardinál Hayes, 1936

 

 

 

Rozmnožení svatých olejů a svaté vody

Instrukce naší Paní na rozmnožení oleje sv. Šarbela, svaté vody od pramene sv. Josefa v Nowra nebo tříkrálové vody.

 1. Sežeňte si množství čistého oleje nebo vody.
 2. Zapalte svíci.
 3. Řekněte Apoštolské vyznání víry, Otčenáš, Sláva Otci a 3x Zdrávas.
 4. Přidejte 3 kapky oleje nebo vody do množství, zatímco se modlíte.

Pro pomazání lidé musí odrecitovat výše zmíněné modlitby a pak se navzájem požehnáte olejem na čele. V případě jaderného znečištění 3 kapky oleje musí být přidány během vaření. S vodou – můžete se napít a každá osoba se sama požehná vodou. Tato voda, nebo řádně svěcená voda, musí být přidána do všech potravin při mytí – před vařením či jezením. 3 kapky na očištění jídla před jaderným znečištěním. Všem je doporučováno, aby měli ve svým domovech zásoby svěcené vody a oleje.

Instrukce Naší Paní pro rozmnožení oleje plačícího krucifixu z Geno Marti.

 1. Mějte nádobu s olivovým olejem a udělejte nad ní TŘIKRÁT znamení kříže.
 2. Pomodlete se modlitbu Otčenáš.
 3. Vezměte svůj olej a udělejte s ním 4 kapkami znamení kříže do nového oleje.
 4. Udělejte znamení kříže nad novým olejem a pomodlete se Zdrávas Maria.
 5. Opakujte krok 3) znovu.
 6. Udělejte znamení kříže nad novým olejem a pomodlete se Sláva Otci…
 7. Opakujte krok 3) znovu.
 8. Nezapomeňte požádat Pána o požehnání oleje, můžete se o něj nyní podělit se svými přáteli. Pamatujte, veškeré požehnání z oleje a vody záleží na vaší víře.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

Vysvětivky k textu:

[1] podle vlastních slov Panny Marie k M. Jahenny (9. června 1882) je to zneužívání svátostin

[2] Toto je velmi silná modlitba. Potvrzeno na větrech o rychlosti od 70km/h do 130km/h. (The Pieta book, str. 49)

[3] Život sv. Benedikta, Sv. Řehoř Veliký, str. 64-65

 

 

 

 

A přidávám v textu shora slíbený článek:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

Petra Bostlová