Fatimský růženec Panny Marie k Nejsvětější Boží Trojici


 

Fatimský růženec Panny Marie k Nejsvětější Boží Trojici daný fatimským dětem

 

Začátek:

„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“

 

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

 

 

Na velkých zrnech růžence se modlíme (1krát, celkem 5krát opakujeme): „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Amen“

 

 

Na malých zrnech růžence se modlíme (10krát, celkem 5krát opakujeme): „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě.

Prosím za odpuštění pro Ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. Amen“

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

 

 

Závěr: jako na velkých zrnech