DŮLEŽITÉ MODLITBY, PROSÍM, MODLEME SE JE NYNÍ KAŽDÝ DEN


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

zde nám všem předkládám veledůležité modlitby, zvláště pro tyto časy, prosím, modleme se je od nyní každý den, v tomto pořadí: (trvá asi 30 minut celkem)

 

I.

Modleme se na úmysly Boha Otce, aby byl poznán, milován a uctíván se zvláštní zbožností. Jeho přáním je, aby jeden všední den nebo neděle byl zasvěcen k uctívání jeho osoby pod jménem OTEC CELÉHO LIDSTVA. Sdělil to Matce Eugenii v roce 1932 ve svém poselství, které jí diktoval latinsky – řečí pro ni naprosto neznámou.

MODLITBA K BOHU OTCI – SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM

„Otče na nebesích, jak sladké je vědět, že Ty jsi můj Otec a já jsem Tvé dítě!  Zvlášť když se nebe mé duše zatáhne a můj kříž je těžší, cítím, že musím stále opakovat: Otče, věřím v Tvou lásku ke mně!

Ano, věřím, že jsi můj Otec v každém okamžiku mého života a já jsem Tvé dítě! Věřím, že mě miluješ nekonečnou láskou! Věřím, že na mě dohlížíš ve dne v noci a že ani vlásek z mé hlavy nespadne bez Tvého svolení! Věřím, že ve své nekonečné moudrosti víš lépe než já, co je pro mě dobré. Věřím, že ve své nekonečné síle mě ochráníš od zla. Věřím, že ve své nekonečné dobrotě uděláš všechno pro ty, kteří Tě milují, dokonce i v područí těch, kterým slouží. Líbám Tvou ruku, která uzdravuje! Věřím, ale upevňuj mou víru, naději a lásku! Nauč mě vidět vždy Tvou lásku jako mého průvodce v každé chvíli mého života. Otče, Ty víš všechno a znáš mě lépe než já sama sebe. Můžeš udělat všechno a miluješ mě! Otče, protože Ty si přeješ, abychom se vždy obraceli k Tobě, přicházím s důvěrou prosit Tebe, společně s Ježíšem a Pannou Marií … (zde vyslovte své přání). Ve  spojení s jejich Nejsvětějšími Srdci Ti nabízím všechny své modlitby, oběti a odříkání, všechny své činy a větší svědomitost při mých povinnostech. + Dej mi světlo, milost a sílu Ducha svatého! Posilni mě v tomto Duchu, abych Ho nikdy neztratila, nezarmoutila Ho a nedovolila Mu ve mně oslábnout. Můj Otče, žádám Tě o to ve jménu Ježíše, Tvého Syna! A Ty, Ježíši, otevři své srdce a přijmi do něho srdce moje a spolu se Srdcem Mariiným ho nabídni našemu božskému Otci! Získej pro mě milost, kterou potřebuji!

Božský Otče, zavolej všechny lidi, ať celý svět chválí Tvou otcovskou dobrotu a Tvou božskou milost!

Buď mým něžným Otcem a chraň mě, ať jsem kdekoli, jako své zřítelnice. Ať jsem vždy hodna být Tvou dcerou; smiluj se nade mnou!

Božský Otče, sladká naděje našich duší, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!

Božský Otče, nekonečné dobro, rozlévající se na všechny lidi, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!

Božský Otče, blahodárná roso lidstva, kéž Tě všichni lidé znají, milují a ctí! Amen!“

…+ Je-li tato modlitba pronášena jako novéna, přidejte: Slibuji, že budu zvláště v těchto devíti dnech šlechetnější k  té a té osobě …

 

II.

MODLITBA ZA ODPUŠTĚNÍ URÁŽEK BOHA

„Urážky Boha jsou ostrým šípem, který zraňuje mé srdce. Chci ti dát „zlatý šíp“, který odčiní zneuctění a urážky svatého Božího jména.“ A Pán ji naučil následující modlitbu:

Navždy buď chváleno, ctěno, milováno, vzýváno a velebeno nejvyšší, úctyhodné a nevýslovné Jméno Boží v nebi, na zemi a pod zemí, ode všech tvorů, kteří vyšli z ruky Boží, skrze Nejsvětější Srdce
našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti oltářní. Amen.“

 

MODLITBA K NEJSVĚTĚJŠÍ KRVI (SV. KAŠPAR BUFALO)

„Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti dostává od tolika hříšníků, kteří dychtí po tom, aby se ti rouhali. Buď vždy blahořečena, Krvi nekonečné ceny a tisíckrát buď veleben Ježíš, který tě prolil pro naši spásu. Byla to tvoje nekonečná láska k nám, která ji vycedila z tvých žil do poslední kapky. Ó Krvi vykoupení a života, jednoty a pokoje, zdroji milosti a záruko věčného života, učiň, ať tě chválí všechna srdce a všechny jazyky, velebí tě a ustavičně ti vzdávají díky. Amen“

 

MODLITBA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO: 

„Pane Ježíši Kriste, pro tvých pět ran, jimiž tě láska k nám přibila na kříž, přispěj svým sluhům, které jsi vykoupil svou předrahou Krví. Amen.“

 

HYMNUS K OSLAVĚ SVATÝCH RAN A KRVE JEŽÍŠE KRISTA

„Věčný Otče, z celého srdce děkujeme za slova Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, předaná laické sestře Marii Martě. Dle Jeho rady Ti obětujeme všechno, co Tvůj Syn pro nás učinil a vytrpěl, všechny Jeho svaté Rány a všechnu Jeho svatou Krev. Pro tyto nekonečné zásluhy Tvého Syna Ježíše Krista, Vykupitele světa, Tě na kolenou prosíme, abys je přijal k usmíření Boží spravedlnosti a jako splátku našich dluhů a trestů za naše viny, a tak zachránil a spasil svět i nás samotné. Dej, ať skrze uctívání svatých Ran a Krve Spasitele světa Ježíše Krista dojdeme k pravému poznání Tvého Syna a nezabloudíme k falešným naukám. Spoluvykupitelka světa, Matka Boží Panna Maria, řekla sestře Martě, že všechna osvícení Ducha Svatého pocházejí z Ran Ježíšových. Proto Tě, nebeský Otče, na kolenou prosíme, daruj nám skrze svaté Rány svého Syna všechny dary Ducha Svatého a ochranu všech archandělů a celého nebeského vojska; ať pro Rány a Krev Tvého Syna Ježíše Krista a v Jeho Jménu zaženou Lucifera, Satana, Belzebuba a všechny démony zpět do pekla, ať se již nikdy nevracejí nám jakkoliv škodit. Vezmi též pod tuto mocnou ochranu Svatého Otce, svého pravého náměstka, a znič všechna nepřátelská díla a plány ve své Církvi i mimo ni. Na radu Tvého Syna Ti obětujeme svaté Rány i svatou Krev vždy současně se všemi bolestmi Matky Boží, Královny Nebe a Země, Paní všech národů, s Jejími zásluhami na Zemi i na Nebi a Jejím prostřednictvím. Vždyť Tvůj Syn toto spojení a obětování nazval „nebeským darem“, kterým lze zaplatit všechny dluhy. My takto poslušně činíme, neboť víme, že svých dluhů ani nedohlédneme. Tvůj Syn, Spasitel světa, řekl:

„Všechno dobré pochází ode Mne, ale přece toužím, abych byl o to prošen a úpěnlivě žádán.“

Jak rádi a z celého srdce o všechno dobré na kolenou úpěnlivě prosíme a jsme šťastni, že to smíme, neboť tak své děti, Otče, vidíš nejraději. Vždyť za námi stojí nejsladší a nejspanilejší Panna Maria, naše Maminka, a za nás, nehodné děti, se s námi u Tebe neustále přimlouvá. Děkujeme Ti z celého srdce za toto nesmírné bohatství a možnosti, které nám dáváš v každé chvíli a v každé situaci našeho života! Vždyť k vyřešení všeho stačí kleknout si a modlit se tyto modlitby s upřímným srdcem, neboť obsahují všechno, čeho je nám tolik zapotřebí. Proto Tě, nebeský Otče, upřímně prosíme:                                      – Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Ježíšových nohou: přiveď všechny, byť i umírající, k sobě,

aby žádná duše již nikdy neskončila v zatracení. Ať kroky všech spěchají za Tebou, za Tvým Synem
Ježíšem Kristem a za Matičkou Boží, jako pastevci a mudrci od východu spěchali k Betlému.

– Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Ježíšových rukou: dej, ať všichni svým dílem pracují na Tvé vinici a pro své bližní s láskou jako Tvůj Syn. Dle Jeho vůle dej, ať pro zásluhy Jeho levé ruky stojí na věčnosti všichni po Jeho pravici. Obětujeme Ti, podle Jeho rady, všechny naše skutky i odpočinek, modlitby i rozjímání ve spojení s Jeho přesvatými Ranami prostřednictvím Panny Marie.

– Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Ježíše Krista při bičování: všem těm, kteří Tě pronásledují, i formou nelásky k bližnímu, bičují a plivají po Tobě dodnes, ignorují a odmítají Tě, daruj milost obrácení, aby pochopili a uviděli, že jsou vedeni zlým nepřítelem spásy. Daruj všem svým nepřátelům pro tyto zásluhy milost obrácení a pokání vedoucí k věčné spáse a radosti v Nebi.

– Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Nejsvětějšího Srdce Ježíše Krista, Srdce, které je naším Středem: otevři srdce všech lidí, i „oči lidských srdcí“, aby všichni lidé procitli a uviděli Tvou nekonečnou dokonalou Lásku a zahořeli touhou po ní. Prosíme Tě pro tyto zásluhy o odpuštění a milosrdenství pro všechny duše, zvláště pro umírající na celém světě. Spojujeme své útrapy, bolesti a kříže s Jeho útrapami, bolestmi a Křížem na přímluvu Královny Nebe a Země a prosíme za všechny duše v očistci, aby byly v co největším počtu vysvobozeny z muk očistcových a vešly do štěstí Království Božího. Dej nám vejít, Pane, Lásko, do Rány svého boku, do Rány Lásky, z níž šlehají živé plameny Lásky. Daruj nám milost milovat Tě beze vší lidské útěchy. Daruj nám milost nalézat Tě ve svém vlastním srdci a slyšet v něm Tvůj Hlas. To vše na přímluvu a pro zásluhy Matky Boží.

– Pro nekonečné zásluhy svaté Krve a Ran od Trnové koruny: prosíme Tě, Otče nebeský, uzdrav rány našich duší a myslí. Zvláštní úctu, usmiřování a lásku chceme věnovat těmto Ježíšovým svatým Ranám Trnové koruny, které byly po smrtelném zápase v Getsemanech Jeho nejhroznějším utrpením. Chceme vytahovat trny z Ježíšovy svaté Hlavy tím, že Ti, Otče, obětujeme zásluhy Jeho svatých Ran a Krve prostřednictvím Jeho a naší Matky Panny Marie. Na radu Tvého Syna spojujeme všechno své konání se zásluhami Jeho Trnové koruny, neboť ona bude osvětlovat Nebe i všechny svaté. Tvůj Syn slibuje za rozjímání Trnové koruny velkou slávu na věčnosti. Nedopusť, aby duše padly do věčné propasti pekelného ohně jenom proto, že za života pohrdly Ježíšovou Trnovou korunou, Jeho Ranami, Krví a Křížem. Dej nám pochopit, že jakákoliv lidská činnost konaná bez Tebe je marnost, ztráta času, energie i prostředků a že nás nic nemůže trvale uspokojit, než přebývání s Tebou, který obsahuješ plnost všeho štěstí. Pane, dej, ať si vryjeme do svých srdcí Tvá slova o Tvých svatých Ranách:

„Neodvracej oči od této knihy a naučíš se z ní více, než vědí největší učenci. Modlitba k Mým Ranám obsahuje vše. Svět o tomto pokladu nechce nic slyšet. Obsahuje všechno, jen peklo ne. Mé Rány zůstanou na věky a všichni tvorové budou na ně věčně patřit. V rozjímání o Mých Ranách naleznete vše pro sebe i pro jiné. Každičké slovo pronesené ke cti Mých svatých Ran Mi působí nevýslovnou radost; počítám každé… Naučím Tě, jak Mě máš milovat, neboť to neumíš. Věda lásky se nečerpá z knih; uděluje se jen duši, která rozjímá o Ukřižovaném a je s Ním v důvěrném spojení… Jen Mě milujte a ostatní přenechejte Mně. Miluj Mě čistě, jen pro Mne samotného, nehleď ani na trest, ani na odměnu… Často mluvte o utrpení Mého Srdce… S Mými Ranami a Mým Srdcem můžete dosáhnout všeho a získat plody svatosti. Tvoje moc spočívá v Mých Ranách. V jistém smyslu můžeš i více než Já: totiž odzbrojit Moji Spravedlnost. Až se o posledním soudu lidstvo objeví před Mou soudnou stolicí, ukážu všem své nevěsty, jež skrze Mé svaté Rány zachránily svět. Den, ve kterém uzříte tyto veliké věci, přijde zcela jistě.“

Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých Ran!
Věčný Otče, obětuji Ti Rány našeho Pána Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší! Amen.“

 

MODLITBA OD PÁNA JEŽÍŠE ZA TOTÁLNĚ ODMÍTAVĚ TVRDOŠÍJNÉ LEDOVÉ DUŠE 

Pán Ježíš Kristus, Král a Vykupitel světa, dal na vědomí, že i přes všechny oběti útrap, bolestí a křížů duší-obětí a přes nejsilnější všestrannou modlitbu – Hymnus k oslavě Svatých Ran a Krve našeho Pána Ježíše Krista – padají dál duše dobrovolně ze své svobodné vůle a rozhodnutí do zatracení a to Jeho přečisté a přesvaté Srdce drasticky trýzní. „Má milovaná, ty víš, jak jsem smutný až k smrti a ztrýzněný pro ztrátu těchto duší…“ Pán se díval z Nebe do propastí pekla, smutný až k smrti, díval se za nimi, jako se dívá zoufalá matka do hrobu na rakev se svým dítětem. „Co mám ještě dělat, Lásko? Vždyť vidíš, že Ti dávám vše, oběti a modlitby, vždyť víc už nemám a nemohu snad ani dělat.“ Potěš a uzdrav Mé Svaté Srdce od těchto dalších krvavých Ran! Musíš se zvláště za tyto duše ihned a stále modlit, neboť tyto duše při osobním soudu tváří v Tvář Mně, svému Bohu Lásky, řeknou s ledovým pohledem: „Nikdy jsme s Tebou nebyly a také nebudeme. To raději volíme peklo a skáčeme do něj samy ke svým známým.“ Takový výsledek je hrůza a největší tragédie a katastrofa, jaká může vůbec ve stvoření existovat, neboť je na věky!! Proto se za ně stále modli toto:

„Můj Pane a Králi všeho Božího stvoření, prosím Tě pro všechny Tvoje zásluhy na Kříži a pro Tvé nekonečné Milosrdenství, které vytrysklo z Tvého probodeného Svatého Srdce na Kříži pro celé lidstvo. Prosím Tě úpěnlivě z celého srdce na kolenou, abys svým hořícím Srdcem, planoucím nekonečným žárem Tvé Svaté Boží Lásky, PROTNUL všechna ledová lidská srdce, která Tebe i Tvého nebeského Otce přes všechny lidské modlitby a oběti stále tvrdošíjně odmítají, aby všechen led v těchto ledových lidských srdcích byl roztaven ohněm Lásky Tvého probodeného Svatého Srdce, spojeného vždy a všude za všech okolností se Srdcem Tvé Neposkvrněné Matky Bolestné i Vítězné, jež umocňuje žár Tvého Svatého Srdce na nekonečnou nejsilnější míru. Proměň ledový chlad zbývajících zatvrzelých lidských srdcí v očistné a osvobozující vodopády slz lítosti a pokání a obnov jejich lidské teplo. Znovu rozehřej a přiveď k novému životu tato lidská ledem zmrazená srdce, která potom při setkání s Tebou, svým Pánem Lásky a Milosrdenství, neodvrátí se zarputilostí svoji tvář od Tebe, Tvého Srdce a Kříže a nevrhnou se sama dobrovolně do věčného zatracení k Tvému a našemu nepříteli, odpůrci, lháři a vrahu. Pane, prosíme Tě o tyto zvláštní mimořádné milosti Tvé nekonečné Svaté Lásky tímto zvláštním způsobem na Tvoje výslovné osobní přání, protože stejně jako Ty, náš Svatý Pán a Král, si na přímluvu Neposkvrněné Matky a Spoluvykupitelky přejeme, aby se peklu nedostala ŽÁDNÁ Bohem stvořená duše, která má pro Nebe nekonečnou hodnotu a cenu, kterou si sama ani neuvědomuje a neví o ní. Ty, Pane, říkáš, že jedna jediná lidská duše má mnohonásobně vyšší cenu než celý stvořený vesmír a celé stvoření dohromady! Proto nechť se na tuto naléhavou prosbu a přímluvu děje Tvá Svatá vůle proměny a záchrany zbývajících ledových lidských srdcí! Amen.“

Střelná modlitba za tyto duše od Pána a Krále Ježíše Krista:

„Pane Ježíši, Vykupiteli světa, rozpusť mocným žárem Své horoucí Lásky ledový chlad a nezájem lidských srdcí a proměň je v lidská srdce hořící láskou a dobrotou! Amen.“

Pán Ježíš říká: „Ten, kdo Mi chce z lásky pomoci stále vytrhávat peklu skutečně VŠECHNY duše, realizovat Moji URGENTNÍ prosbu, musí se s Hymnem modlit současně i tuto Moji modlitbu! DĚKUJI ze Svého Svatého Srdce KAŽDÉMU, kdo je OCHOTEN takto činit, a odměním jej za života i v Nebi zcela zvláštním postavením a milostmi pro něj, i pro ty, za které prosí. Nikdy nebude litovat. Já sám mu garantuji, že v pekle nikdy neskončí! Budu ho osobně chránit jako svoji čest. Ruka nepřítele ho nezlomí. Má Svatá Matka ho bude osobně provázet do Nebe! Celé Nebe ho přivítá jako zcela zvláštního a privilegovaného člena Nebeského Království! Amen.“

 

III.

Modlitba z Akity

„Nejsvětější Srdce Ježíšovo skutečně přítomné v Nejsvětější Svátosti, zasvěcuji Ti své tělo a duši, aby byly úplně spojené s Tvým Srdcem, obětovaným v každém okamžiku na všech oltářích světa a vzdávajícím chválu Otci a prosícím o příchod Jeho Království. Prosím, přijmi mě jako pokornou oběť. Používej mě podle své vůle ke slávě Otcově a ke spáse duší. Nejsvětější Matko Boží, nikdy nedovol, abych byla oddělena od Tvého Božského Syna. Prosím Tě, braň mě a ochraňuj mě jako své dítě. Amen.“

 

 

A na závěr RŮŽENEC KE SVATÝM PĚTI RANÁM NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 (- modlí se na růženci)

 

Úvod:

Věřím v Boha…

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Sláva Otci…

 

Velká zrna:

– Věčný Otče, obětuji Ti svaté rány našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší.

– Pane Ježíši Kriste, náš božský Spasiteli, buď milosrdný k nám a celému světu.

– Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!

– Sláva Otci…

 

Desátek růžence (- malá zrna, celkem 10krát):

Můj Ježíši, prosím o odpuštění a milosrdenství pro zásluhy tvých svatých ran!

Na konci desátku: Sláva Otci…

 

Velká zrna

– Věčný Otče, obětuji Ti svaté rány našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší.   

 – viz výše

– viz výše

– viz výše

 

Závěr růžence:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!     3x

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, zachraň nás svou drahocennou krví. Amen

 

Modleme se: Věčný Otče, ukaž nám své Milosrdenství pro svatou krev Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť On s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti! 

 

 

 

/Srovnej: https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/06/poselstvi-z-medjugorje-nasemu-narodu-jsme-na-okraji-propasti/