MODLEME SE RŮŽENEC OTCE PIA A K DRAHOCENNÉ KRVI A RANÁM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, prosím


Růženec otce Pia obětovaný Nejsvětější Trojicí

a Nejsvětější P. Marií, Matce Boží a Matce naší.

 

 1. ÚVOD

Obětujeme za celý svět:

„S celým nebem, ve jménu celého lidstva a za celé lidstvo, s dušemi v očistci a za duše v očistci. A kolikrát se modlím, ať tolikrát jsem schopný(á) spoléhat se na Boží milosrdenství každou modlitbou, i když na to nemyslím.

Svatý Archanděli Michaeli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, buď nám ochranou, pokorně prosíme, ať ho zatratí Bůh! A ty kníže vojska nebeského, Božskou mocí zažeň do pekla Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí. AMEN.

Přijď, ó Duchu přesvatý, vylej na nás bohaté paprsky svého světla! Přijď, nebeský Otče, dárce darů přemnohých, osviť naše srdce! Amen.

A nebo: Milovaný Ježíši, Ty jsi plný Ducha svatého, Ty jediný jsi Synem Božím. Vylej na nás Ducha Svatého se svými sedmi dary a dvanácti plody, aby nás opustil zlý duch. Amen.“

 

 1. ZAČÁTEK:

Věřím (Credo) …(text: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“)

Sláva Otci …(text: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“)

Otče náš …(text: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“)

 

3x Zdrávas Maria … (s úvodními tajemstvími) (text: „Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, v kterého věříme! Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, v kterého doufáme! Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, kterého nade všechno milujeme! Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“


Sláva Otci …(text: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“)

 

 1. Na každém zrnku desátku

 1x Otče náš …(text: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé; Přijď království Tvé; Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi; Chléb náš vezdejší dej nám dnes; A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům; A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.“)

 1x Zdrávas Maria … (s tajemstvím) (text: „Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami-a požehnaný plod života Tvého, Ježíš /+ příslušné tajemství na den/. Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

 1x Sláva Otci …(text: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“)

 1x Ó, Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme

 

 1. Po každém desátku:
 2. „Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Nejsvětější a Nejčistší Trojice a Eucharistické Srdce Pána Ježíše, skrze Neposkvrněné Srdce P. Marie, s jejími bolestmi a slzami. Amen.
 3. Milovaný, dobrý otče Pio, pros za nás a modli se s námi! Žehnej nás a celý svět! Amen.
 4. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen.“

 

 1. NA KONEC:

„Věčný Otče, obětujeme sebe i celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na věčnost a tuto modlitbu, tuto oběť za všechny lidi! Amen.“

 

 

Bolestný růženec Otce Pia má nejvíce zásluh. Nyní jsme ho povinni častěji obětovat za celý svět.

 

Příslib

pro ty, kteří se tento růženec denně modlí – daný omilostněné duši 19.4.1970 při hrobu otce PIA.

Nejsvětější Panna z Karmelu:

„Moje děti, přicházím jako Ježíšova a Vaše Matka. Uvažujte nad příslibem lásky, který dám všem, kteří se modlí s opravdovou zbožností tento svatý růženec s 50-ti Otčenáši a 50-ti Zdrávasy, 50 Sláva Otci a 50 Ó Maria, bez poskvrny …

 1. Dám jim plnou pomoc mojí milosti a pomoc vzhledem na moje děti
 2. Dovedu je blíže k Nejsvětější Svátosti, kde je přítomný můj Boží Syn.
 3. Dám jim velkou lítost nad jejich hříchy.
 4. Dám jim lásku, že jim budou odpuštěny všechny hříchy nynějšího života.
 5. Dosáhnu brzké obrácení členů rodiny.
 6. Seznámím je s cvičením pro jejich všechny bratry.
 7. Ti, kteří se denně modlí tento růženec, mohou očekávat dobrou hodinu smrti. Budou ochráněni od zlého a při opuštění tohoto světa přejdou do života v nebi.
 8. Bude jim a celé rodině dána bohatá láska.
 9. Těm, kteří zemřou a půjdou do očistce, říkám, že již příští den je vysvobodím
 10. Všem, kteří se modlí tento růženec, slibuji, že i pro jejich blízké příbuzné dám rychlejší vysvobození z očistcového ohně
 11. Před smrtí je budu předem varovat, aby mohli odejít s přijetím svatých svátostí.
 12. Před smrtí budou mít jevení mého Syna i moje, vaší Matky
 13. Obdaruji pokojem města i národy, kde se ke cti Nejsvětější Trojice i mojí, vaší milující Matky, denně budou modlit tento růženec.
 14. Všem, kteří se modlí tento růženec, celý jejich život přikryji svým pláštěm, pod kterým budou bezpečni.
 15. Všem, kteří se modlí a chtějí se dát pod ochranu mého Srdce, dám lásku, že budou zbaveni nebo uchráněni trestu.
 16. Kdo se tento růženec modlí z lásky, dostane milost, že zemře v sobotu a pro jednoho člena rodiny je jistá záchrana. Žehnám vás.
 17. Příslib (daný jedné německé omilostněné duši):

……Skrze každé slovo při růženci Otce PIA bude jedna duše obrácená (nebo dostane výstrahu při smrti), a jedna duše bude vysvobozena.“

 

Pán Ježíš – 28.4.1970 – skrze tuto omilostněnou duši hovoří:

„Moje děti, můžete si představit radost, jakou pociťuje moje Srdce, když se modlíte tento růženec Otce PIA, neboť on znamená velkou oběť. Když se ho modlíte, děláte to za ty, kteří se nemodlí, za ty, kteří bloudí a urážejí moje Nejsvětější Srdce, z kterého pro všechny plyne slitování. O kolik víc se modlíte, o tolik víc hříšníků se vrátí. Proto přinášejte víc obětí k mojí Božské Tváři! Tím víc osob se se mnou sblíží v Eucharistii, kde se vám daruji pro vaše vykoupení.

Moje děti, tento růženec je pevným znakem stálého spojení s Nejsvětější Trojicí, se mnou a též s vaší Nejsvětější Matkou. Nelíbí se mi slova některých mých dětí, které hovoří, že se chtějí modlit růženec jako dosud (klasický) a přitom nechápou, že v růženci Otce PIA je ten, k Nejsvětější Panně, už vložený. Proto je on dokonalý.Kdo se ho modlí, ať ví, že jde přímo k Nejsvětější Trojici a k Panně Marii, vaší Matce, obklopené sbory andělů.

To znamená, že voláte ke všem nebeským Mocnostem – proto dostáváte větší milosti.“

 

Panna Maria – Růže duchovní – o růženci Otce Pia:

Růženec Otce PIA je tak potřebný, jako ještě nikdy. Rozšiřujte ho a získávejte nové ctitele! Duševní potřeba je tak velká na zemi, že už jen modlitbou možno oddálit tresty. Já jsem stále s Vámi a modlím se. Ty, kteří se modlí růženec Otce PIA , vezmu pod svůj plᚍ. Prostřednictvím tohoto růžence získáte mnoho milostí. Vaše Matka se dívá na vás, a ti, kteří se ho modlí, budou blízko při Božím trůně při Spasitelovi i při mně. Nebojte se! Slibuji Vám svoji ochotu. A vy stupňujte svoje modlitby.“

 

Pán Ježíš – hovoří 15.11.1973 k vizionářce skupiny:

„Především přizvukuji všem modlitebním skupinám ve Španělsku a za hranicemi, modlete se růženec pokání … Chci modlitební skupiny s pravým kajícím smýšlením, i když zůstanou v každé skupině jen dvě osoby. Brzy se i katolické učení ve velké míře zfalšuje a to dokonce udělají biskupové a kardinálové. Ale ti, kteří se pokorně modlí růženec Otce PIA, budou mít ducha poznávání …

Slibujeme všem modlitebním skupinám, které se modlí kající růženec, zvláštní vedení ve dnech temnoty. Hle, kajícím růžencem se prokazuje Nejsvětější Trojici a též Matce Boží, odprošení. Padesátkrát se opakuje „Otče náš, který jsi na nebesích!“ Víte, co to znamená? To, že váš nebeský Otec, který je v nebi, rozvírá svou náruč, otvírá své uši a s láskou vám naslouchá, neboť ho 50-krát vzýváte. Jaký velký je to tedy tento růženec! Ale dnešní lidé nemají čas už na modlení. Na nic podobného nemají čas, ale mají čas na mnohé světské věci. Tu stojím uprostřed vás se slzami v očích a s krvácejícím Srdcem …!

Vzpomínejte si na tento 15. listopad, jako na den, ve kterém váš Spasitel sestoupil na toto Palmar de Troya, plakal a krvácel., aby se kající růženec stal povinným ve všech modlitebních skupinách.“

 

Zjevení – k růženci Otce Pia pod „Bílým křížem“!

Od začátku napadal Satan růženec Otce PIA zuřivými útoky (on ví, proč) a používal všechny prostředky: nadávání, osočování, závist, nedůvěru, atd …, ba i jiných vizionářů. 3.2.1970 řekl Pán jednomu vizionáři skupiny:„Proč tolik nepřátel proti modlení „růžence Otčenášů“, když je to moje vůle, aby se ho lidé modlili!“ 16.3.1970 se ukazuje při této modlitbě Věčný Otec. Dále pokračují zuřivé útoky proti tomuto růženci.

 

 

DRAHOCENNÁ KREV

Matka Boží jako Královna drahocenné Krve hovořila k omilostněné vizionářce Antonii Lambergerové v Klagenfurtě:

„Položte stuhu drahocenné Krve okolo vaší vlasti. Přes drahocennou Krev nemůže Rus proniknout.“

Nebeská Matka si přeje, abychom často, ba každou hodinu, obětovali drahocennou Krev touto modlitbou:

 

„Věčný Otče, skrze bolestiplné, Neposkvrněné Srdce Mariino a s jejími slzami obětujeme Ti drahocennou Krev a rány Ježíše Krista, aby Matka zmařila moc Satana a s archandělem Michaelem a se všemi anděly zahnala zlé duchy a zničila všechno jejich dílo a plány, zvláště nyní, v tuto hodinu, v naší vlasti. AMEN.“

 

Mysli na to při každé práci, že ji děláš s milým Spasitelem a pro Něho., tak ji vykonáš jako náhradu za všechny naše hříchy a získáš si zásluhy pro časnost i věčnost.

„Věčný Otče, obětuji Ti drahocennou Krev Ježíše Krista jako smír za moje hříchy, jako útěchu ubohých duší v očistci a za prosby sv. Církve.“

„Pravím vám: Duše, která mě prosí v Duchu, je silnější než celé vojsko ďáblů. Vždyť já jsem její silou a jdu jí naproti se svými zástupy vojska. Nemodlíte se za své nepřátele, proto jste jim vydáni napospas jejich zlé vůli. Vy sami nesete za to vinu. Vy nenávidíte, bojíte se, osočujete své nepřátele (které nepoznáte), snažíte se před nimi skrývat, ale já vám pravím:

Máte se za ně modlit, abych na ně vylil svou Otcovskou lásku, a já to udělám.

Proste mě podle mé vůle, potom budou vaši nepřátelé proti vám bezmocní. Vždyť jsem vás vykoupil, vždyť jsem vás tím vzal do svých rukou. Pravím vám, kdo se za svoje nepřátele a nactiutrhače, a za ty, kteří vám dělají zle, nemodlí podle mých slov, bude naříkat v hodinách zármutku, protože bude bezmocně vydaný těm mocnostem, které vyšly zničit velkou část lidstva.

Toto ať vám slouží jako další kotva záchrany při přicházející těžké situaci. AMEN.“

(S církevním schválením)