Litanie k Duchu Svatému. Doporučuji nám všem


Moji milí čtenáři a modlitebníci,

velmi doporučuji vám všem tuto Litanii k Duchu Svatému pravidelně se modlit, já tak nějaký den již činím a z vlastní úžasné zkušenosti doporučuji opravdu nám každému.  Pán Ježíš vás všechny žehnej.

Litanie k Duchu Svatému

Svěřeno pro soukromou pobožnost. Nejprve jsou zde přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x za týden vroucně budou modlit tyto litanie:

 1. Vytrhnu tě z ruky protivníka viditelným způsobem
 2. Odstraním překážky, které ti brání v cestě k dokonalosti
 3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím chránil od nástrah hříchu
 4. Vytrváš na cestě k ctnostem
 5. Poznáš své nedostatky
 6. Dostaneš sílu vymanit se z hříšných návyků
 7. Upevním v tobě víru, lásku a naději
 8. Vytrhnu tě z hmotné bídy
 9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a vzájemné lásce
 10. Kdo chce pomoci bližním, musí se modlit tyto litanie alespoň půl roku
 11. Kdo tyto litanie dá druhému, má účast na jeho modlitbách

 

Litanie

„Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému! Jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

 1. Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka (své služebnice)! – Buď veleben! (opakuje se)
 2. Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží! – Buď veleben!
 3. Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle Vůle Nejvyššího! – Buď veleben!
 4. Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně milovat! – Buď veleben!
 5. Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha! – Buď veleben!
 6. Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň Své Lásky! – Buď veleben!
 7. Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Svaté Písmo! – Buď veleben!
 8. Duchu svatý, který nemáš tvar ani jméno, nauč mě správně se modlit! – Buď veleben!
 9. Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti duše! – Buď veleben!
 10. Duchu svatý, hořící ohnisko Lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě! – Buď veleben!
 11. Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti! – Buď veleben!
 12. Duchu svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení! – Buď veleben!
 13. Duchu svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas! – Buď veleben!
 14. Duchu svatý, z pokladnice kterého neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy! – Buď veleben!
 15. Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám! – Buď veleben!
 16. Duchu svatý, přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem! – Buď veleben!
 17. Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas! – Buď veleben!
 18. Duchu svatý, Lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným! – Buď veleben!
 19. Duchu svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém! – Buď veleben!
 20. Duchu svatý, sladký učiteli, nauč mě správně vycházet s lidmi! – Buď veleben!
 21. Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat! – Buď veleben!
 22. Duchu svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby druhých a nezanedbávat dobré skutky! – Buď veleben!
 23. Duchu svatý, otče ubohých, dej mi poznat moje chyby! – Buď veleben!
 24. Duchu svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti! – Buď veleben!
 25. Duchu svatý, před nímž nic není utajené, nauč mě unikat pokušením ďáblovým! – Buď veleben!
 26. Duchu svatý,který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla! – Buď veleben!
 27. Duchu svatý, který znáš i mojí budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany mou rodinu, přátelé, dobrodince a všechny lidi! – Buď veleben!
 28. Duchu svatý, s Tvojí Božskou pomocí nauč mě žít pro čest a slávu Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohl zemřít jako užitečný služebník (služebnice)! Amen! Buď veleben!

 

 

A přidáváme možnou ranní modlitbu:

„Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a všechno, co dnes naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky, skrze ruce Panny Marie a ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší vytrvale, upřímně se modlili. Amen.“

 

 

Pán Ježíš vás žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová