PÁN JEŽÍŠ K NÁM HOVOŘÍ:


1309. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 6. ledna 2014 v 19:30.

BEZE MNE BY SI SMRT TĚLA A DUŠE VYŽÁDALA CELÉ LIDSTVO

„Má vroucně milovaná dcero,

když se člověk ke Mně obrací zády, pláču velkým žalem, ale jsem trpělivý a odpouštějící. Odmítá-li mé Slovo a už neprokazuje lásku druhým, což by měl dělat, kdyby měl jít v mých šlépějích, působí Mi to velkou bolest. Přesto jsem trpělivý v naději, že se ke Mně vrátí. Když Mi člověk krade duše a vede je do věčné temnoty, pak všechna odplata bude moje a Já na něho uvalím velký trest. Tento trest může být v podobě utrpení, které, má-li štěstí a přijme svůj úděl s pokorou, ho může zachránit.

Mé milosrdenství je bez hranic, ale jsem-li zhanoben činy velké krutosti, páchané vůči Božím dětem, pak byste se měli obávat mého hněvu. Vězte, že potrestám mé nepřátele, ale to bude pro jejich vlastní dobro a pro záchranu všech, s nimiž přicházejí do styku. Je nějaký konec tomu, k čemu se nesníží pyšní, arogantní a nevzdělaní lidé, kteří pohrdají Mnou, mým Slovem a mým plánem spásy? Odpovědí je, že jejich zloba je nevyčerpatelná.

Nikdy dříve nebylo mezi lidmi tak málo lásky, jak je tomu dnes. Ani jediná duše, žijící ve světě, není imunní vůči vlivu ďábla. Ti, kdo se mylně domnívají, že jsou v mé přízni, ale k ostatním se chovají tvrdě, pocítí tíži mé ruky. Má trpělivost se vytrácí, mé srdce je těžké a má touha zachránit ty, co se pokoušejí ničit druhé, se vyčerpává.

Lstivost Zlého přesahuje vaše chápání. Přesvědčí dokonce i ty s nejsilnější vírou, aby Mě urazili smrtelným hříchem, a malověrné, aby ještě více podlehli hloubkám beznaděje. Nikdo není před Satanem v bezpečí, a když se nebudete modlit o mé milosrdenství, nabízet Mi osobní oběti, pak se ničení duší bude stupňovat.

Milióny jsou v tomto čase pro Mne ztraceny, a přesto málo křesťanů chápe nutnost modlitby. Modlitba sama o sobě ničí vliv ďábla a Já vás žádám, abyste trávili více času v modlitbách k oslabení stisku, kterým svírá lidské pokolení.

Bez mého zásahu by mnoho dalších miliónů duší bylo ztraceno. Bez mého milosrdenství by mnoho těch, směřujících do věčné temnoty, nikdy nespatřilo mou tvář. Bez mé přítomnosti v nejsvětější eucharistii by nebyl žádný život – život těla, ani život duše. Beze Mne by si smrt těla a duše vyžádala celé lidstvo, ale díky Mně, smrt už nebude přítomna v novém, přicházejícím světě. Protože jsem svým zmrtvýchvstáním přemohl smrt, vy také ji přemůžete. Smrt nebude existovat v mém novém království na zemi. Tělo a duše bude živé spojení – dar, který nesmí být odmítnut.

Nesmíte nikdy zapomenout na mé zaslíbení – všichni, kdo jsou se Mnou a ve Mně budou mít věčný život.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy