MODLITBA ZA VYSVOBOZENÍ OD PROKLETÍ PŘEDKŮ


MODLITBA ZA VYSVOBOZENÍ OD PROKLETÍ PŘEDKŮ

 

Náš Pán Ježíš Kristus řekl: „Všichni, kdo jsou pod vlivem prokletí a neustále říkají tuto modlitbu, budou osvobozeni z jejich prokletí. Každá rodina, která trpí kletbou hříchů spáchaných jejich předky a učiní 144 denní novénu této modlitby, bude osvobozena. Všichni, kteří poruší smlouvu a mají zemřít, budou zachráněni a také vyvázáni z jejich prokletí, pokud budou neustále říkat tuto modlitbu a činit pokání. Mé děti, jak strašné bude upadnout v Boží hněv! Obraťte se od svých hříchů a žijte. Já vás všechny miluji. Buďte uzdraveni.“

 

Modlitba:

„Věčný Otče, Ty jsi jediný nesmrtelný Bůh, Bůh, který je láska, milosrdný a laskavý. Shlédni na svého jednorozeného Syna, Ježíše Krista a měj slitování. Obětuji Ti bolesti Jeho mučení u sloupu, Jeho rány a krev za všechen tvůj lid, který je pod tíhou prokletí, kvůli hříchům jejich předků a jejich neposlušnosti za porušení smlouvy, kterou s Tebou učinili. Kéž nás osvobodíš, skrze muka svého Syna, uzdravíš nás, skrze jeho rány a zachráníš nás skrze jeho převzácnou krev. Amen. Převzácná krvi Ježíše Krista – osvoboď nás z prokletí. Svaté rány Ježíše Krista – uzdravte naše rány. Svým mučením – zapečeť nás.“ Amen.