Boží Ruka zasahuje

Vánoční Poselství našeho Pána Ježíše Krista:


  1. 1297 Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 22. prosince 2014 v 20:45.

    ACH, JAKOU BY MI UDĚLALO RADOST, KDYBY SE KE MNĚ OBRÁTILI VE VÁNOČNÍ DEN

„Má vroucně milovaná dcero,

toto je poselství pro svět, pro vánoční den. Když už všichni oslavujete moje narození, dovolte Mi vstoupit vám do srdce v tento výjimečný den – neboť tento den je mým dnem.

Pozvěte Mě do svého domova jako vítaného hosta a představte Mě těm z vaší rodiny, přátelům a sousedům, kteří už možná na Mne zapomněli. Vánoce jsou sice k mojí oslavě, ale Já jsem přitom ignorován uprostřed všeobecného veselí. Nechte si zmínkou o Mně potěšit srdce, přinést radost a naději do budoucnosti – té budoucnosti, kterou jsem vám zajistil ode dne svého zrození.

Těm, kteří Mě už nemají v úctě, připomeňte lásku, kterou k nim mám a jak toužím být opět součástí jejich života. Ach, jakou radost by Mi udělalo, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční den. Zahalil bych je do bezpečí svého božského útočiště a nenechal bych je už od sebe odloučit.

Moji milovaní následovníci, vy jste má rodina a Já jsem vaše rodina. Svým milosrdenstvím vás vezmu do náruče svého milovaného Otce, jenž vás vášnivě miluje laskavým rodičovským srdcem. Ach, jak jen On vás miluje a kolik radosti pociťuje, uznáváte-li Mne a voláte ke Mně o pomoc.

Jste pro Mne vším a má láska k vám je všezahrnující, vám nepochopitelná. Proto budu s horoucím soucitem a neúprosným odhodláním bojovat za každého z vás, abych vás zachránil před zlobou mých nepřátel. Střežím vaše duše s velkou žárlivostí a vybojuji dobrý boj, abych vás přivedl bezpečně do svého království. Bez ohledu na odpor proti Mně, kolik ponížení budou muset snášet křesťané pro mé jméno, přestože vám můj protivník nachystá mnoho svádění – Já zvítězím v této bitvě o duše. To je skutečnost, neboť nic nemůže stát mezi Bohem a jeho dětmi, protože On to nedovolí. Člověk, který to zkusí, bude sražen. Nenávist bude zničena a lži budou odhaleny pro svou povrchnost, z níž byly vytvořeny. Pravda obstojí ve zkoušce času.

Brzy přijdu sjednotit děti Boha – jeho drahou rodinu. Pozdvihněte svá srdce, nenechejte si mými nepřáteli oslabit svého ducha a naděje nechť je vaše jediná myšlenka. Mějte naprostou důvěru v mé velké milosrdenství a buďte připraveni uvítat Mě, svého Spasitele a Vykupitele zpět do svého života. Radujte se, neboť mé sliby s sebou přinesou důvod k největší radosti. Tyto Vánoce budou radostné, neboť můj čas je blízko.

Váš milovaný Ježíš“

 

 

  1. 1298 Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 23. prosince 2014 v 16:55.

    DEN, KDY PŘIJDU VE SVÉM BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ, BUDE DNEM OSVÍCENÍ

„Má vroucně milovaná dcero,

v tomto výjimečném čase volám ke všem svým milovaným následovníkům, aby přišli ke Mně a dovolili Mi je pokrýt mou vzácnou Krví. Vzdal jsem se svého života na zemi na důkaz svého velkého milosrdenství a pohnu horami, oceány a otřesu zemí až přijdu, ještě jednou, abych vás vzal všechny ke Mně.

Miluji vás a přináším vám velké požehnání a útěchu, když vás připravuji na můj čas. Dovolte vašim srdcím Mě přivítat. Dovolte mé lásce k vám proniknout srdce všech Božích dětí, včetně těch, které vás pronásledují v mém svatém jménu. Tyto Vánoce vám přinesu pokoj a ujišťuji vás, že můj čas je velmi blízko. Přijdu brzy, abych vám ukázal své milosrdenství. Vám, kteří Mnou v této misi pohrdáte, probodnu vaše ztvrdlá srdce darem Ducha Svatého. Brzy všechny pochybnosti, které jste snad cítili, i vaše břímě, vám budou odňaty. Do té doby budete snášet bolest oddělení ode Mne, kterou vám způsobil král lží, který se raduje, že jste Mě odmítli.

Neodporujte Mi, moji milovaní, neboť vás miluji s neustávající touhou. Přicházím k vám s trpkou sladkostí a prosím ty, kdo říkají, že Mě milují, aby se ke Mně obrátili. Pláču slzami zármutku, protože Mě nedokážete přijmout skrze tento Boží zásah, když je vám tak ochotně dáván. Měli byste se snažit hlásat Pravdu, ale místo toho jste Mě krutě odmítli, a to způsobem, který není vhodný pro mé božství.

Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení. Okamžitě poznáte, že jsem vás vzal do času úplné opuštěnosti, kdy nic, co jste učinili, nemůže být přede Mnou skryto. Pro každý čin slabosti z vaší strany pocítíte bolest mého utrpení, která se stane i vaší bolestí. Výčitky svědomí budou jen tak silné, jako víra, kterou ve Mne máte. Tak mnozí z vás si uvědomí, co potřebují učinit, aby si zajistili mé přijetí. Avšak někteří osvícení svědomí odmítnou kvůli vzdálenosti, kterou jste mezi nás položili.

Vám, pyšným a arogantním, kteří během Varování skryjí přede Mnou svou tvář, musím říct následující: Nebojte se, neboť jste moji. Protože jste dítě Boha, stvořené k jeho obrazu, prokážu vám velké milosrdenství. Nemějte strach z Toho, kdo vás miluje – bojte se jen toho, kdo vámi pohrdá, neboť on, Zlý, je váš největší nepřítel. Odmítněte Mne a budete zotročeni mým největším protivníkem, ale když ho odmítnete, má moc vás obklopí, ochrání vás a bezpečně přivede do mého království. Dávám vám tuto informaci, abyste věděli, že když řeknu, že se to stane, tak se to stane. A až ten den přijde, musíte mít na paměti má slova. Nemějte ze Mne strach, neboť čeho se máte bát? Pro vás jsem se vzdal svého života, proč tedy byste chtěli zanechat svůj život ďáblu, který usiluje o zničení vaší smrtelné duše?

Je jen jediná cesta, kterou se můžete dát, a ta vede ke Mně, k vašemu milujícímu Spasiteli a Vykupiteli. Já jsem vaše záchranná síť. Nevyhýbejte se své spáse. Myslete vždy na můj soucit, moji lásku a mé velké milosrdenství. Mé Boží milosrdenství je zde proto, abyste si je vzali.

Váš milovaný Ježíš“

 

 

  1. 1299 Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 25. prosince 2014 v 15:10

HUMANISMUS JE URÁŽKOU BOHA

 

„Má vroucně milovaná dcero,

neznepokojujte se duchem zla, který kazí svět. Nechejte všechno na Mně. Neboť pokud Mě budete milovat, chovat v úctě a milovat druhé podle mé svaté vůle, ochráním vás před bolestí všeho, co je proti Mně.

Nejhorší bolest, kterou budete muset snášet, bude ta, že uvidíte takzvané činy dobročinnosti a humanitárních zájmů v globálním měřítku, které budou maskovat skutečné záměry mého nepřítele. Ve svém srdci budete vědět, že podvodník je u díla. Až laický svět a ti, kdo tvrdí, že Mě zastupují, budou mluvit o politice, humanitárních činech, ale selžou v zdůrazňování důležitosti ochrany lidského života za každou cenu, pak vězte, to není to, co si přeji. Jestli ti, kteří říkají, že Mě reprezentují, nemluví se stejným zanícením o zlu potratů, jako to dělají u ostatních činů proti lidskosti, pak si buďte vědomi, že něco není v pořádku.

Můj Otec potrestá všechny, kdo vraždí jeho děti, včetně dětí, které jsou ještě živeny v lůně a čekají, až budou zrozeny. Pachatelé takových zločinů podstoupí strašný trest, pokud nebudou litovat svých hříchů proti Němu. Ti, kdo jsou ode Mne a reprezentují mou církev na zemi, nedokázali hlásat Pravdu. Vražda, včetně potratu, je jedním z největších hříchů proti Bohu. Vyžaduje to mimořádný čin kajícnosti, aby takový hřích mohl být odpuštěn. Proč tedy má církev nebojuje s nasazením proti tomuto hříchu – jednomu z nejohavnějších činů vzdoru vůči mému Otci? Proč odvádějí vaši pozornost od uznání nejvážnějšího z hříchů, zatímco kážou o důležitosti humanitárních činů?

Humanismus je urážkou Boha, protože se soustřeďuje na lidské ptřeby a ne na nutnost kát se z hříchu před Stvořitelem všeho, co je. Pokud budete ignorovat smrtelné hříchy, jasně definované v zákonech, stanovených Bohem, které vedou k věčnému zatracení, pak žádná míra soucítění s občanskými právy lidského rodu tyto hříchy neodčiní.

Věříte-li ve Mne a sloužíte-li Mi, pak musíte mluvit jen Pravdu. Pravdou je, že hřích je váš největší nepřítel – ne ti, kdo vás pronásledují. Smrtelný hřích, nebudete-li cítit lítost, vás přivede do pekla. Jste-li ve smrtelném hříchu a trávíte-li čas podporou velkých činů dobročinnosti a humanitárních skutků a nekajete se, pak bude vaše duše ztracena.

Nezapomínejte Pravdu. Nebuďte uvedeni v omyl proslovy, jednáním nebo skutky dobročinnosti, když nejdůležitějším úkolem je přemáhat smrtelný hřích. Moji posvěcení služebníci, kteří vám odmítají připomínat následky smrtelného hříchu, nechápou své poslání v mé službě. Nemůžete zamést hřích pod koberec, z dohledu, jakoby neexistoval. Žádný soucit k lidem, kteří jsou pronásledováni kvůli Mně, nenahradí skutečnost, že hříšníci se nesmíří se Mnou, Ježíšem Kristem, aby dosáhli odpuštění hříchu.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

Reklamy

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.

Podpoříte naši vydavatelskou činnost?

Vážení čtenáři, doba pokročila a tak i naše Mariánské společenství musí reagovat na nastalou situaci. V rámci toho, jak jste si jistě v poslední době všimli, je rozšíření naší publikační činnosti.  Tak hodláme i nadále pokračovat a kvalitu a profesionalitu našich článků, které Vás informují o událostech, o kterých se většinou jinde nedozvíte, či ne z tohoto zorného úhlu pohledu, stále zvyšovat. Tomu odpovídá i čas, který je třeba do přípravy a vydávání článků investovat. Prosíme, podpořte i tuto naši činnost příspěvkem podle Vašeho uvážení a možností, nabízí se také příležitost ve Vaší bance zadat stálý platební příkaz na libovolnou sumu příspěvku, a tak se již více nestarat a přitom nám umožníte v publikační činnosti pokračovat a nadále se zlepšovat. Děkujeme Vám! Zachovejte nám i nadále přízeň, vždyť přece: PRAVDU NELZE UMLČET! Vaše Petra Bostlová. Čísla účtů:

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

IBAN: CZ6520100000002200438778
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Blogy 2013-2018

Reklamy
%d bloggers like this: