Nevyznaný hřích za sebou vleče jen trest, utrpení a smrt. Utíkejme všichni k Pánu Ježíši Kristu! Slovo Pána Ježíše:


1277. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 24. listopadu 2014 v 15:30.

ZEMĚ, ZAMOŘENÁ SVOU BEZBOŽNOSTÍ, BUDE STÉNAT V BOLESTECH

„Má vroucně milovaná dcero,

kolik jen útěchy potřebuji v tomto čase, když tak mnozí ode Mne odpadli. Mé slzy tečou ve velkých proudech, jak Satanova armáda, zamořená jedním z jeho nejodpornějších démonů, Jezábel, svedla mnohé z těch, kdo tvrdí, že Mě reprezentují. Kolik toho jen zapomněli a jak málo si vzpomínají na můj slib, že přijdu znovu.

Čas mého Druhého příchodu se již rychle blíží a Satanova armáda se shromáždila v obrovském počtu, připravená do bitvy s těmi, které nazývám svými vlastními. Tato bezbožná armáda bude vedena mými nepřáteli a není nic, co nezkusí k oklamání světa, aby uvěřil jejich falešnostem. Mluvící v mém jménu, vezme s sebou svaté muže a ženy a stanou se silou, s níž se musí počítat. Přijatá s velkým zápalem laickým světem, změní tvář země a za sebou zanechá spoušť.

Země, zamořená svou bezbožností, bude sténat v bolestech a o tom podá svědectví [její] velké vzedmutí. Každý bezbožný čin znesvěcení, jímž zasáhnou mé Tělo, se projeví změnami klimatu, neúrodou, změnami v atmosféře a záplavami takového rozsahu, že bude jen málo národů na zemi, které nebudou zasaženy svými činy. Můj Otec na ně uvalí velké utrpení.

Za každého, jehož odsoudí v mém jménu, budou také odsouzeni. Za každý čin bolesti, který způsobí Božím dětem, budou také trpět stejnou bolestí. Peklo, které přinesou miliónům lidí, bude mít za následek trest podobný ohňům, hořících každý den ve věčné propasti.

Brány nebes jim budou přibouchnuty před nosem a budou křičet v bolesti, až budou oslepeni mým Světlem v Poslední den. Budou utíkat jako zbabělci, jimiž jsou, a snažit se najít úkryt před mou spravedlností, ale nenajdou žádné místo útěchy. Oslepení, budou utíkat, padat a nebudou mít kam jít. Opuštění, protože ani jeden z nich nebude mít sílu nebo odhodlání Mě prosit o pomoc, neboť se odetli od všeho života, který mohli mít, ale z kterého už nemohou mít užitek.

Slyšte Mě teď, jak slavnostně prohlašuji, že člověk, jenž žije mým Slovem a zůstává Mi věrný, se nemá čeho bát. Člověk, který Mě proklíná a pevně za sebou zavírá dveře od mého království, bude odvržen.

Váš Ježíš“
 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy