ZASVĚŤTE SEBE A SVÉ (nejen) BLÍZKÉ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY, ABY VŠICHNI SPASENI BYLI!


 

Moji milí čtenáři, před nedávnem zveřejnila jsem již tyto texty k bohoslužbě Dvou Srdcí Lásky:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/17/vsem-modlitebnikum-mezi-pulnoci-a-3-hodinou-ranni-modlime-se-kazdou-noc-modlitbu-dvou-srdci-lasky/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/21/pan-jezis-kristus-dekuje-vam-vsem-kteri-jste-se-pridali-k-modlitbe-dvou-srdci-lasky/

 

A svědectví: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/20/modlitba-dvou-srdci-lasky-meni-svet-a-kazdeho-z-nas/

 

 

A nyní s radostí pokračuji! POZOR! ČTĚTE DÁL!  DOZVÍTE SE, JAK SE ZASVĚTIT DVĚMA SRDCÍM LÁSKY, I JAK ZASVĚTIT (nejen) VAŠE BLÍZKÉ! ABY VŠICHNI MOHLI BÝT SPASENI!

 

 

Nejdříve však krásné Slovo našeho Pána Ježíše:

 

obrDvěSrdceLásky

 

ZASLÍBENÍ

Příslib Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou:

 

„Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto pobožnost od eucharistické oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládnou naše Srdce Lásky.

Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), obdrží ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí.

Ti, kteří se tuto pobožnost pravidelně, ustavičně a vytrvale modlí a žijí ji, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdo z nich nebude zatracen.

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak s úplnou odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce Lásky…) a políbí obraz Dvou Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce zahrnována a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.

Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, ten bude mít v nebi místo o to vyšší, čím více toho učinil. Bude ho doprovázet velký úspěch.

Tato pobožnost se rozšíří jako blesk, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ani nevědí, že ji žijí. Až jim to někdo řekne, přijmou to s radostí. Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slavného vítězství.

Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním, aby se v této místnosti někdo dopustil těžkého hříchu.

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až bude ve světě kralovat mé Srdce, protože zloba a hřích mi v tom brání. Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu. Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat ještě nějaký čas. A mé Srdce zvítězí!

Mé dítě, již nepřeji si tě už vidět jak pochybuješ, neboť to zdržuje vítězství, které nechci už nechci více oddalovat.

Chci od tebe pouze jediné: Abys mi odevzdal své „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tvou úplnou odevzdanost a pojmu tě do sebe; se mnou splyneš a nebudeš ničím.  Vlož své „já“ do mých rukou a Já s tebou naložím, jak se mi zlíbí.

Já jsem tvá Láska, Ježíš Kristus, tvůj Spasitel, který k tobě mluví.

Přeji si, aby vládlo království mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navěky spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v lásce. Nepřeji si, aby kdokoliv tato dvě Srdce někdy rozdělil. Každého, kdo  se pokusí rozdělit naše Dvě Srdce vyloučím ze svého stáda.

Všichni laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a duchovenstvo se mají shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí lásky.

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí kolem Srdcí lásky oslnivě jasné paprsky z připravených lidí (obětí Lásce), pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby se dal na útěk a ukryl se ve svém domě.

Mé dítě, svěřuji ti své Srdce. Vezmi z něj Krev a vylej ji na celý svět. Ó! Mé Srdce zvítězí.

Skrze tuto úctu k mé nekonečné Lásce v Srdcích Lásky bych chtěl přivést k jednotě celou svoji Církev. Přeji si urychlit jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami světa.

Chci sjednotit rodiny, srdce mužů se srdci jejich žen, srdce žen se srdci jejich mužů, srdce dětí se srdci jejich rodičů, vzájemně srdce příbuzných a přátel.

Toto je apoštolát; misie přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. Je to má vůle rozšířit vládu mé nekonečné Lásky a milosrdenství do každého domova, všude a do každého času, do celého světě a na celé stvoření. Ó, má Láska bude kralovat na zemi jako na nebi! Mé Srdce bude vládnout! Má Láska bude vládnout!“ Amen.

 

 

Přečtěte si dále, prosím: http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/26-vyklad-modlitby-2sl-dle-otce-montforta

 

 

Další informace o této modlitbě a o společenství

Tato modlitba (Dvou Srdcí Lásky, www.dvesrdcelasky.cz) je zjevením nekonečné Boží Lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.

Pán Ježíš řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii… Přeložte ji do nejrůznějších jazyků, rozšiřujte ji do různých kultur, rozlijte ji jako déšť a nechte ji zářit jako slunce na celém světě.“

 

Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží Lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.

Více na: www.dvesrdcelasky.cz

 

 

A NYNÍ OSOBNÍ ZASVĚCENÍ!

 

Vyslovte, prosím, tuto modlitbu a závazek:

Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky

„Zasvěcuji se Boží Lásce, Srdcím Lásky, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Slibuji, že se budu pravidelně modlit modlitbu Srdcí Lásky (nejméně jednou denně) a konat skutky lásky.“

 

Lze se také zapsat: http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/19-zasveceni-a-zapis-clenstvi-do-kat-spol-dsl

(a lze zapsat i své – nejen – blízké, za které se budeme jednou denně modlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky, viz dále)

 

 

A NYNÍ ZASVĚŤTE SVÉ (nejen) BLÍZKÉ, PROSÍM!

 

ZÁSTUPNÉ ZASVĚCENÍ  DVĚMA SRDCÍM LÁSKY – JEŽÍŠOVU A MARIINU

prostřednictvím modlitby Dvou Srdcí Lásky

 

Vyslovte nahlas tuto modlitbu a závazek, prosím:

„Zasvěcuji tyto lidi…, rodiny… a skupiny lidí… Dvěma Srdcím Lásky Ježíšovu a Mariinu a slibuji, že se za ně budu alespoň jednou denně modlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky.“

 

Pán Ježíš přislíbil, že všechny takto zasvěcené osoby, za které se budeme vytrvale modlit, budou spaseny!

 

Více informací v dopise sester z Essenu:

http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/dopisy/3-dopis-sester-z-essenu

 

 

A POSPÍŠÍTE-LI SI, JEŠTĚ STIHNETE TOP AKTUÁLNÍ EXERCICIE DVOU SRDCÍ LÁSKY, PŘÍMO S OTCEM MONTFORTEM V KOCLÍŘOVĚ U SVITAV, 31.10.-4.11.2014, info na úvodní straně stránek: http://www.dvesrdcelasky.cz

A my se s koclířovskými a dalšími spojujeme modlitebními kampaněmi! https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-27-10-2-11-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vztyceni-marians/

Tento víkend startujeme modlitební kampaně Ježíš lidstvu hned dopoledne, můžete se tak modlitebně přidat kdykoli, Pán Ježíš vás všechny žehnej.