BOJUJME MODLITEBNĚ ZA ZNOVUVZTYČENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE, VÝRAZNĚ TÍM POMŮŽEME NAŠEMU NÁRODU!


Když jsem se před pár týdny poprvé dozvěděla tuto informaci ze zákulisí, sama jsem byla překvapena – jak až „jednoduché“…

Nyní se s vámi o ni podělím, nejen to: Přiložme „ruku“ k dílu, v našem případě: modlitby, prosím.

 

Jde o to: Jak víte, i v našich modlitebních kampaních Ježíš lidstvu, od té doby, co trvají (což už pomalu budou dva roky…), modlíme se za obrácení našeho národa k Pánu Bohu. Nejen my, samozřejmě. Tak i naši předci, farnosti, modlitební shromáždění a jednotlivci ve svých modlitbách prosíme Pána Boha o obrácení našeho národa k Němu.

 

A nyní zveřejňuji tuto informaci: Jestliže bude znovuvztyčen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, máme vyhráno! Satan i Antikrist budou nuceni z naší země pelášit pryč, až se jim bude prášit pod nohama! Je ta převratná informace!

 

Totiž: pod Staroměstským náměstím nachází se původně starobylý zednosatanistický templ, který je pro Satanův ďábelský plán důležitější, než si můžeme jen myslet…Jde o to, tento templ, který žel kutali naši předci už v předrudolfinské době a počítali s tím, že právě zde dojde k vyvolání Satana pro Armageddon (což Hospodin nedovolil, SLÁVA JEMU! Znamenalo by to srovnání Prahy se zemí…) vytyčuje pro Satana střed Evropy (srovnej tzv. Pražský poledník) a kdo vládne středu…

 

Dovedete si pak představit, když právě na tomto duchovním středu v roce 1648 byla vztyčena Panna Maria Vítězná!

„Sloup byl vysoký téměř 14 metrů a nesl dvoumetrovou pozlacenou sochu Panny Marie stojící na přemoženém drakovi. (!) V poledne stín sloupu ukazoval tzv. Pražský poledník, který sloužil k určení přesného slunečního času.[1] V nárožích soklu stály figury andělů přemáhajících ďábly znázorňující válku (lev), mor (bazilišek), hlad (drak) a herezi (had). Podstavec sloužil jako svatyňka pro ochranný obraz Panny Marie Rynecké, který při obléhání Prahy visel na domě čp. 20 na Staroměstském náměstí. Vzorem pražského sloupu (stejně jako například vídeňského z roku 1648) byl mariánský sloup postavený roku 1638 v Mnichově kurfiřtem Maxmiliánem I. jako díkůvzdání za zachování města během švédské okupace za třicetileté války.[2] Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_%28Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%29

HAD – DRAK – SATAN TAK NEMĚL V NAŠÍ ZEMI ŠANCI!!!

 

A proto Mariánský sloup „musel“ pryč…:-(

 

Stejně jako pražský primátor Bohuslav Svoboda z pražské radnice, který se zasazoval o znovuvztyčení Mariánského sloupu a stanovil, že v roce 2012 bude sloup stát na svém místě!

 

Je rok 2014 – a Mariánský sloup na svém místě nestojí.

(A Bohuslav Svoboda na pražské radnici také ne. Ten byl z radnice svržen v tom momentě, kdy měly být, pod jeho vedením, učiněny poslední kroky ke vztyčení Sloupu.)

 

 

PROTO SE MODLEME MODLEME MODLEME

 

TOTO JE TA PODMÍNKA DUCHOVNÍHO UZDRAVENÍ NAŠEHO NÁRODA! ZNOVUVZTYČENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ!

 

MODLEME SE SMÍRNOU MODLITBU KAŽDÝ DEN!

(Tímto Smírnou modlitbu dávám také jako pevnou součást naší každovečerně-noční modlitební kampaně Ježíš lidstvu)

Smírná modlitba k Panně Marii

  1. 12. 2008

Modlete se denně tuto modlitbu za obnovení Mariánského sloupu.

SMÍRNÁ MODLITBA

„Dovoláváme se Tvojí lásky, Matko, lásky ochotné svým dětem vždycky odpustit. Den se nachyluje, snad už času nakrátko, sami ze své bídy nemůžeme se vyprostit.

Tvá dobrota zve nás, Královno míru, když celá naše země bouří zmítána, zapomeň urážky, přijmi prosbu smíru, vždyť Ty, Matko, jediná jsi naše záchrana!

Obraz Tvůj, kdys bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře vlasti naší požehnání své!

Přijmi korunu a chop se žezla svého, právem lásky patřila vždy Tobě česká zem! Pro dobrotu Tvého Srdce mateřského, ať je národ náš už navždy Tvým národem!“

Na usmíření potupné urážky Matky Boží stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 3.11.1918

Zdroj: http://www.marianskysloup.cz/

 

 

Tak nechť naše země začne zase vzkvétat, navzdory bouřím a vlnobitím světa!

 

 

Petra Bostlová

 

 

 

 

Reklamy