VŠEM MODLITEBNÍKŮM! MEZI PŮLNOCÍ A 3. HODINOU RANNÍ MODLÍME SE KAŽDOU NOC MODLITBU DVOU SRDCÍ LÁSKY!


„Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s tebou Modlitbu (Dvou Srdcí lásky) budou modlit 100krát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc (mezi půlnocí a třetí hodinou ráno), je jedno, kde právě budou. A svět se změní. Změním tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny (ty nesčetné) duše. Svrhnu vliv zla. Svrhnu zlo. Pevně ustanovím vládu své lásky. Má vůle bude plněna na zemi tak, jako je v nebi.“ SLOVA NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, otci Montfortovi, viz níže

Moji drazí čtenáři a modlitebníci, v naší pravidelné každonoční modlitební kampani Ježíš lidstvu dochází k významné úpravě, tak, jak by se našemu Pánu Ježíši líbilo. Kdykoli mezi půlnocí a 3. hodinou ranní se budeme každou noc modlit 2 růžence této Modlitby Dvou Srdcí Lásky za sebou. Prosím vás k tomu i všechny vás ostatní naše milé modlitebníky. Děkuji mnohokrát, Pán Ježíš vás mocně žehnej, Petra Bostlová.

obrDvěSrdceLásky

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

(modlí se na růženci)

 

Na malých zrnkách růžence:Ježíši! Maria!  Miluji Vás.

Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše!

Amen.“ (10x, na růženci)

Poté: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku i nyní i vždycky a navěky věků, amen.“

Na velkém zrnku růžence: „Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,

abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je,

dokud se nestane planoucím ohnĕm Tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě

a posvět’ mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,

vždyt´ Ti zcela náležím.

Amen.

 

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko!

Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,

sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.

Ó Srdce lásky,

darujte život a spásu, slávu a lásku.

Amen.

 

Ó Ježíši! Ó Maria!

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.

Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Ó Srdce lásky! Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.“

Imprimatur:

Olomouc 1.2.2000  generální vikář Mons. Milán Kouba  č. J.135/2000

http://www.twoheartsoflove.com

 

 

VÝZVA K MODLITBĚ A OBĚTI

VŠEM KŘESŤANŮM

ZVLÁŠTĚ TĚM, KTEŘÍ UCTÍVAJÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO A NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE, DVĚ SRDCE LÁSKY.

 

Dopis Otce Montforta, zakladatele a kněze Společenství Dvou Srdcí Lásky členům v Evropě a na celém světě.

Květen 2001

 

„Moji milovaní bratři a sestry!

Pokoj a láska našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, Otce a Ducha svatého buď s vámi. Dovolte mi začít tím, že vám budu vyprávět tento pravdivý příběh:

Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán Ježíš Kristus přitahovat blíž k sobě a začal mě vyučovat nejhlubším tajemstvím svého Srdce lásky.

Prosil mě:

„Přicházej ke mně každý den.  Nikdy nedovol ďáblovi, aby tě ode mě vzdálil, a nezůstávej dále ode mě ani z vlastní vůle. Všechny duše kolem sebe, které jsou ti dány, uč, aby mě milovaly. Přiveď mnoho duší, aby mě milovaly. Svět mi stále vzdoruje. Je sice mnoho těch, kdo mě těší, ale hříchy světa přesto nad jejich prací značně převažují. (Když to říkal, plakal.) Podívej se, jak mi lidstvo vzdoruje. Dokonce ti, kterým důvěřuji, i ti, u kterých hledám útěchu, mě posílají pryč, bijí mě a plivají na mou tvář. Volí si trest mého hněvu, brzy pocítí sílu mé paže, nebude-li zadostiučiněno. Nejsem milován. Mnozí mým Jménem opovrhují, jen velmi malý počet přichází ke mně…!

Popros tyto lidi, kteří mě dosud nenávidí, kteří mě nemilují, kteří se mi stále ještě vyhýbají, kteří pohrdají mým Jménem, aby přišli zpět. Řekni jim, že je miluji. Ty sám mě nemůžeš utěšit.“

Ježíš říká: „Ty sám mě nemůžeš utěšit!“ A ukázal mi, co tím mínil:

Ukázal mi sám sebe na kříži s nesčetnými ranami na celém těle a ty krvácely. Všude vytékala krev a stékala na zem. Pokusil jsem se zachytit všechnu krev ústy a pít ji, ale vytékalo příliš mnoho krve z příliš mnoha ran. Mnoho krve teklo na podlahu. Pak jsem se pokoušel zastavit tekoucí krev rukama tak, že jsem přitiskl na některé rány prsty, ale krvácejících ran bylo příliš mnoho. Byl jsem bezradný. Podařilo se mi určité množství krve zachytit ústy, ale větší část tekla na špinavou zem. Když jsem se pak dál beznadějně namáhal zastavit tok krve a zadržet ji svými ústy, řekl mi:

„Ty sám mě nemůžeš utěšit. Přiveď ke mně své přátele. Přiveď s sebou velmi mnoho lidí, aby mě navštívili a aby byl můj dům — má Církev plná. Budu velmi šťastný a odpustím vám (celému světu) vaše hříchy.“

Bratři a sestry!
Náš Pán Ježíš Kristus krvácí neustále v mnoha svatostáncích tohoto světa.

Na mnoha místech této země pláče naše blahoslavená Matka Maria často krvavé slzy.

Když visel na kříži, volal náš Pán: „Žízním…!“ Žízní po duších, žízní po lásce. Žízní po tvé duši, po mé duši, po mé lásce, po tvé lásce.

Jindy mi Pán Ježíš Kristus vyjevil, že řešení problému duší, Církve a světa je sjednocení se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci lásky (Ježíše a Marie).

Zjevoval mi to takto: Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi řekl:

„Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude zachráněn.“ Zeptal jsem se Ho, jak mohu učinit, aby Srdce získalo zpět svou krev a barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to přišel sám.“ Chodil jsem a ptal jsem se starších, zkušených a vzdělaných lidí, i duchovních, ale nikdo mi nedokázal dát správnou odpověď.

Při dalším zjevení jsem Mu říkal, že jsem přemýšlel a ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani nikdo jiný. Řekl: „Dám ti sám odpověď. Zjevím ti tajemství.“

Pak mi ukázal znovu své Srdce a Neposkvrněné Srdce své Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce bylo poseto hlubokými ranami, rány byly hluboké, ale ne široké a Neposkvrněné Srdce také hodně krvácelo. Pak mi řekl:

„Jediné řešení je sjednotit se se zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.“

Ptal jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a svatí. Pak mě Pán naučil Modlitbu Dvou Srdcí lásky a řekl, že skrze tuto modlitbu budeme očištěni a sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a svět může být zachráněn.

Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážně, způsobem, který vzbuzuje radost ale současně i mrazí:

„Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s tebou Modlitbu (Dvou Srdcí lásky) budou modlit 100krát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc (mezi půlnocí a třetí hodinou ráno), je jedno kde právě budou. A svět se změní. Změním tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny (ty nesčetné) duše. Svrhnu vliv zla. Svrhnu zlo. Pevně ustanovím vládu své lásky. Má vůle bude plněna na zemi tak, jako je v nebi.“

Drazí bratři a sestry, Bůh vás volá k tomu, abyste z lásky přinesli tuto oběť, byli obětí Lásky trpíce pro spásu duší, pro obnovu Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády Jeho Lásky, pro triumf Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina.

Prosím odpovězte na toto Boží volání. Prosím přidejte se k nám s touto modlitbou a přineste tuto oběť – vigílii oběti a modliteb – abyste zůstali v Jeho společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte si, co Pán řekl svým nejbližším apoštolům, Petrovi, Jakubovi a Janovi: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ A šel opodál a padl na tvář a modlil se slovy: „Otče, je-li to možné, odejmi ode mě tento kalich, ale ne má vůle, ale tvá ať se stane.“ A šel za učedníky a nalezl je, jak spí a řekl Petrovi: „Nemohl jsi se mnou jednu hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé.“ (Mt, 26,38-41)

Poté, co náš Pán řekl, že bychom měli najít nejméně100 lidí, kteří se budou tuto modlitbu modlit (modlitbu Srdcí Lásky) stokrát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc, s námi, je jedno, kde se nacházejí (mezi 12 a třetí hodinou v noci), napadl mě ihned příběh Abraháma, který měl šanci Sodomu a Gomoru zachránit, ovšem pod podmínkou, že najde určitý počet lidí – 50, 45, 40, 30, 20,dokonce jen 10: (prosím všimněte si: nebylo to selhání Abraháma, že nemohl  najít 10 spravedlivých. Prostě tam nebylo dost spravedlivých.) To vedlo ke zničení měst ohněm. Je to velmi známý příběh z knihy Genesis.

V této době – v naší době – nám Bůh dává zvláštní milost, velmi vzácnou šanci. Dává tobě i mně příležitost pomoci zachránit duše – naše vlastní, i duše ostatních, obnovit Církev, obnovit tvář země a pomoci zřídit vládu Jeho Lásky.

Kéž bychom vy a já a několik dalších věrně přinášeli tuto oběť bdění a modlitby Dvou Srdcí Lásky a takto se sjednotili se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky, Ježíše a Marie.

Nemějte strach, tato modlitba je zvláštním zjevením samotného Ježíše Krista, našeho Pána svému milovanému lidu – Církvi. Tato modlitba už má církevní schválení od mnoha biskupů po celém světě, v mnoha překladech do nejrůznějších světových jazyků.

Dnes Pán výslovně prosí, aby se nalezlo nejméně sto lidí, kteří se budou oddaně tuto modlitbu modlit každou noc (je jedno, kde se nacházejí) obzvláště mezi půlnocí a třetí hodinou ráno. To je čas pro vigilní mši a modlitbu Dvou Srdcí lásky.

Na kolenou vás z celého srdce prosím, abyste zároveň s námi přinesli tuto oběť vigilní modlitby Lásky za duše, za Církev, za svět, pro vládu Boží Lásky, pro Boží království.

Jste-li ochotni připojit se každou noc k této modlitební oběti, pošlete nám prosím, vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Položíme vaše jméno na oltář, na němž slavíme mši svatou. Budeme za vás sloužit mši svatou a modlit se za vás, aby vám Bůh dal milost a sílu pro duši, mysl a tělo, abyste byli schopni váš bohulibý slib splnit.

Chceme zůstat v kontaktu s vámi a se všemi, kdo se pravidelně modlí. Jsme rodina Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie v srdci Církve. Prosím získejte mnoho dalších, kteří by se připojili k této tak důležité modlitební oběti.

Ať Bůh vám a všem vašim blízkým žehná a bohatě vás odmění.

Váš v Srdcích Lásky Ježíše a Marie

Montfort OKANWIKPO (kněz)“

                                        

Více na: http://www.dvesrdcelasky.cz

 

POZN. KDO Z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ NEMŮŽETE SE MODLITBU DVOU SRDCÍ LÁSKY MODLIT V NOCI, MODLETE SE JI, PROSÍM VELICE, KDYKOLI PŘES DEN, ZVLÁŠTĚ PAK PO 6., 12., 16. A 18. HODINĚ. TAKÉ JAKO DÍKŮVZDÁNÍ PO SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ A PO MŠI SVATÉ. DĚKUJI MOC.

 

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/21/pan-jezis-kristus-dekuje-vam-vsem-kteri-jste-se-pridali-k-modlitbe-dvou-srdci-lasky/

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/20/modlitba-dvou-srdci-lasky-meni-svet-a-kazdeho-z-nas/