NIKDO NENÍ SILNĚJŠÍ NEŽ HOSPODIN, STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH. Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:


1240. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 11. října 2014 v 20:30.

BOŽÍ PROZŘETELNOST VŽDY ZVÍTĚZÍ 

„Má vroucně milovaná dcero,

ať nikdo nepodceňuje Boží moc ve všem, co může přijít v těchto časech. Boží moc je nekonečná a žádný člověk nemůže přemoci božství, nebo vůli Boha. Ani jeden můj nepřítel se nemůže chlubit, že je větší než Bůh, jenž pouhým jedním dechem může vylít na svět svou spravedlnost. Ačkoliv Bůh je trpělivý, čestný, spravedlivý a plný bezpodmínečné lásky ke všem svým dětem, včetně těch zlých, vykoná odplatu kvůli zkaženosti člověka, způsobenou zlým vlivem ďábla.

Prokleti jsou ti, kteří povstávají proti Bohu navzdory jeho svaté vůli. Budou potrestáni v Božím čase, potom, co dostali všechny příležitosti ke změně svého jednání. Ti, kdo uctívají ďábla a šelmu, budou zasaženi bleskem právě tak, jako byl Lucifer vržen jako blesk do pekelné propasti.

Když moji nepřátelé ubližují ostatním, pokoušejí se je zabít a zmrzačit, aby získali moc nad slabými, budou trpět strašlivým trestem. Dopustí-li se uctívači ďábla jakékoliv genocidy na nevinných, budou hořet v pekle a budou zastaveni, právě když budou věřit, že uspěli.

Boží prozřetelnost vždy zvítězí, neboť žádná moc není mohutnější než On, který stvořil vše z ničeho.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy