A FINÁLE ZAČALO…SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA:


1236. Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 8. října 2014 v 21:10.

NYNÍ VÁM DÁM POSLEDNÍ MODLITBU MODLITEBNÍ KAMPANĚ

„Má vroucně milovaná dcero,

mé srdce je tak zlomené v tomto čase. Zrádci probodli můj bok a země je nyní zaplavována přívalem mého žalu, jenž je tak silný, že nemohu být utěšen.

Zeptám se vás – kdo mezi mými posvěcenými služebníky bude dost silný, aby se zastal Pravdy?

Dám vám poslední modlitbu modlitební kampaně (170). Je pro kněze. Prosím, aby moji posvěcení služebníci se ji modlili každý den:

Za udržení svatého Slova Božího

„Ó, drahý Pane, můj milovaný Ježíši Kriste,

podrž mě.

Ochraňuj mě.

Udržuj mě ve světle tvé tváře, jak se mé pronásledování bude zvyšovat, když můj jediný hřích je prosazovat Pravdu, svaté Slovo Boží.

Pomoz mi najít odvahu, abych Ti mohl sloužit za všech okolností.

Dej mi svou odvahu a sílu, když bojuji, abych bránil tvé učení proti vášnivému odporu.

Nikdy mě, Ježíši, neopouštěj v čase mé nouze a dej mi vše, co potřebuji, abych Ti mohl stále sloužit,

skrze poskytování svatých svátostí a tvého vzácného Těla a Krve svatou obětí mše.

Požehnej mě, Ježíši.

Kráčej se mnou.

Spočiň ve mně.

Zůstaň se mnou. Amen.“

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy