PÁN JEŽÍŠ NÁM ŘÍKÁ:


1217. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 11. září 2014 v 14:15.

NEBOJTE SE TĚCHTO UDÁLOSTÍ, NEBOŤ RYCHLE POMINOU

„Má vroucně milovaná dcero,

mnoho ohavných činů proti lidstvu je připraveno, aby se realizovaly na popud tajných sekt, před kterými jsem své následovníky varoval.

Musíte zůstat stále bdělí a mít pochybnosti o všem, co se může zdát neobvyklé. Mějte na paměti, co jsem vám řekl a své oči udržujte stále soustředěné na Mne. Věnujte nejméně jednu hodinu denně modlitbě, aby dopad takových zkoušek mohl být zmenšen, a v některých případech odstraněn. Přijdu brzy, abych učinil konec všemu utrpení.

Moji milovaní následovníci, dbejte mých varování. Neignorujte je. Jste-li připraveni na takové události a vložíte-li veškerou svou důvěru v mé milosrdenství, přinesu vám útěchu a osvobodím vás od úzkosti. Všechno bude v pořádku, ale vězte toto: Během velké bitvy, duše, které jsem povolal, aby Mi pomáhaly, se budou vzpírat. Každá z nich zjistí, že je těžké důvěřovat Mně, této misi, nebo tobě, má milovaná dcero. Král lží, Zlý, se ani na vteřinu nezastaví ve svém hledání, jak tuto moji misi zničit. Budou šířeny všechny druhy hnusných lží, aby odradily duše od naslouchání mému hlasu. Mnozí dovolí svým pochybnostem, aby je zastavily v provádění mých pokynů, ale nic, co mohou udělat, nezabrání zásahu Boha, Věčného Otce, aby zachránil své dětí.

Každý z vás musí jasně pochopit, že jsem to Já, váš Ježíš, který je vedoucí rukou ve všem, co je uděláno pro šíření mého Slova a poskytování darů, které nebe odkazuje světu během těchto těžkých časů. Síla člověka je velká, je li použita k šíření zla a k odporování Božímu Slovu. Ale síla člověka, dává-li mu Bůh dar Ducha Svatého, nemůže být překonána. Nedovolte, aby mé dílo bylo pošpiněno, znesvěceno podlými zvěstmi, nebo odpornými pomluvami, neboť jsem to Já, váš Ježíš, kdo je zrazen, nikoliv duše, které jsem vybral, aby hlásaly mé svaté Slovo.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy