NIC NÁS NEMŮŽE ODDĚLIT OD LÁSKY KRISTOVY! Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:


1212. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 4. září 2014 v 20:45.

NEODPOUTÁVEJTE SE ODE MNE. UDĚLÁTE-LI TO, PŘIJDE VELKÝ NÁŘEK.

„Má vroucně milovaná dcero,

dej vědět, že smrt nemá žádnou moc nad těmi z mých, jejichž víra je posilovala až do jejich posledního dechu. Tyto duše nemají strach z fyzické smrti, protože vědí, že v tomto okamžiku začíná věčný život. Takové duše očekávám s otevřenou náručí a ony běží jako malé děti k světlu mé lásky. Obejmu je a vezmu je do svého království, a budu očekávat úplně každou takovou duši v přítomnosti hierarchie andělů a všech svatých – pak nastane velká radost.

Sjednotím je s jejich rodinami a bude hodně radosti, lásky a vzrušení. Už žádné slzy. Nezůstanou žádné vzpomínky na utrpení, které snášely na zemi. Všechny starosti, žal a zoufalství jsou smeteny a zapomenuty v jediném okamžiku. Smrt otevírá dveře těm, kdo umírají ve stavu milosti, jelikož začíná nový život. Pro každou duši, která je přivítána do mého království, jsou různé úrovně a každá z nich odpovídá jejich zásluze, na základě slávy, kterou přinesly Bohu.

Pro duše, které zemřou ve stavu hříchu, vězte, že Já jsem nejvýše milosrdný, a po jejich očistě budou přivítány v mém království. Modlete se vždy za takové duše, protože se v této etapě nemohou modlit za sebe. Vaše modlitby budou vyslyšeny a Já budu očekávat tyto duše s otevřenou a milující náručí. Je důležité, aby každé Boží dítě pochopilo jednu důležitou věc o životě po smrti. Musíte prosit Mě, vašeho Ježíše, aby vám odpustil vaše selhání, slabosti a vaše neřesti předtím, než zemřete, neboť tehdy je mé milosrdenství největší. Nevěříte-li v Boha, odmítáte věčný život. Po smrti, bez lásky k Bohu, láska nemůže být vaše. Já jsem láska a beze Mne nebudete cítit nic, než bolest. Oddělení od Boha byste se měli obávat. Cítíte-li se zmatení, pokud jde o mou existenci, pak Mě musíte prostě prosit, abych vám dal znamení své lásky, a Já odpovím.

Neodpoutávejte se ode Mne. Uděláte-li to, přijde velký nářek a vy nebudete moci být utěšeni, protože Já vám nebudu schopen pomoci. Mé království vám dá věčný život, ale musíte Mě prosit o mou pomoc modlitbou této modlitby modlitební kampaně (165):

O dar věčného života

„Ježíši, pomoz mi uvěřit ve tvou existenci.

Dej mi znamení, aby mé srdce Ti mohlo odpovědět.

Naplň mou prázdnou duši milostí, kterou potřebuji, abych otevřel svou mysl a srdce tvé lásce.

Měj se mnou slitování a očisti mou duši od všech provinění, která jsem spáchal ve svém životě.

Odpusť mi, že jsem Tě odmítal, ale prosím, naplň mě láskou, kterou potřebuji, abych se stal hoden věčného života.

Pomoz mi Tě poznat, uvidět tvou přítomnost v jiných lidech a naplň mě milostí poznat Boží znamení v každém nádherném daru, který jsi dal lidské rase.

Pomoz mi pochopit tvé cesty a zachraň mě od oddělení a bolesti temnoty, kterou cítím ve své duši. Amen.“

Nedovolte lidské pýše, rozumové analýze nebo názorům, abyste se odchýlili od Pravdy. Jako Boží děti, jste Mi velmi vzácní. Nenechejte Mě vás ztratit. Přijďte. Jsem tady. Jsem skutečný. Nechejte Mě naplnit vaši duši mou přítomností. Jakmile se to stane, zjistíte, že bude těžké si Mě nevšímat.

Miluji vás. Žehnám vám. Očekávám vaši odpověď.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org