Novéna ke svaté Filoméně, kterou zítra (3.9.) začínáme a další doporučeníhodné modlitby ke světici


Již minulý měsíc jsme se společně modlili Novénu ke svaté Filoméně, kterou velmi doporučuji. Jakož i úctu ke svaté Filoménce.

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/04/v-tyto-dny-se-modlime-novenu-ke-svate-filomence-pridate-se/

 

Zítra, 3. září, ji, Novénu, opět začínáme (jako každého 3. dne v měsíci v dobách následujících, dá-li Pán) a pokračujeme po následujících devět dní, do 11. září. Zde je:

Čtvrtou a hlavní formou úcty ke sv. Filoméně je devítidenní novéna, též silně doporučovaná sv. J. M. Vianneyem. Existuje několik různorodých devítidenních novén ke sv. Filoméně (jednu sestavil i J. M. Vianney). Novéna se samozřejmě neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v rodinách, zvláště za děti, a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na mši sv. s přijetím sv. Eucharistie. Doporučuje se ji modlit zvláště ve dnech 2.-10. ledna (přede dnem jejího narození), 17.-25. května (před svátkem nalezení ostatků), 3.-11. srpna (přede dnem její mučednické smrti). Měsíční novény mohou probíhat od 3. do 11. dne každého měsíce.

Modlitba po devět za sebou následujících dní (NOVÉNA KE SVATÉ FILOMÉNĚ) zní:

„Ó svatá Filoméno, veliká a slavná panno a mučednice, divotvůrkyně našeho věku, děkuji vroucně Bohu za zázračné dary, jimiž tě obdařil. A prosím, abys mě učinila účastníkem těch milostí a požehnání, jež jsi zprostředkovala tolika duším. Skrze tvé hrdinství, s nímž jsi raději čelila zuřivosti tyranů a zlobě mocných, než abys opustila Krále nebes, vypros mi čistotu těla a duše, čistotu srdce a tužeb, čistotu myšlenek a citů.

Skrze trpělivost, s níž jsi snášela mnohá utrpení, vypros mi, abych ochotně přijal(a) všechna trápení, jež se zlíbí Bohu mi poslat, a tak jako jsi zázračně unikla bez úhony vodám Tiberu, do nichž jsi byla vržena svými katany, dej, abych unikl(a) vodám trápení bez úhony na duši. Navíc žádám, ó věrná nevěsto Kristova, vypros mi tuto milost, o niž teď naléhavě prosím…

Ó svatá panno a mučednice, pohlédni z nebes s útrpností na svého oddaného služebníka (služebnici), utěš mě v mých trápeních, přispěš mi v nebezpečí a především mi přijď na pomoc v hodině mé smrti. Přijmi za vlastní zájmy svaté Církve Boží, pros za její povznesení a dobrodiní, za rozšíření víry, za Svatého otce, kněžstvo, za vytrvalost spravedlivých, obrácení hříšníků, za úlevu duším v očistci, zvláště našich drahých.

Ó veliká světice, jejíž vítězství oslavujeme zde na zemi, přimlouvej se za mne, abych jednoho dne spatřil(a) korunu slávy, jež ti patří, a v nebi věčně velebil(a) toho, jenž tak štědře odměňuje věčností utrpení snášená pro jeho lásku v tomto krátkém životě. Amen.“

 

Svatá Filoména
Svatá Filoména

 

 

DALŠÍ MODLITBY KE SV. FILOMÉNĚ

 

Šňůrka/pás

Šňůrka sv. Filomény je spontánním projevem zbožnosti ctitelů této světice. Byla to zbožná praxe silně podporovaná (i zavedená) sv. Janem Maria Vianneyem. Nosí se buď jako pásek kolem těla pod oděvem nebo jako náramek kolem zápěstí, nebo může být umístěna pod polštářem, v peněžence. Napomáhá ke zvláštní ochraně sv. Filomény proti nemocem těla i duše a při zachování čistoty těla a ducha. Barvy červená a bílá symbolizují mučednictví a panenství sv. Filomény. Její nošení bylo schváleno Kongregací ritů 15.9.1883. Patří k ní modlitba:

„Ó, svatá Filoméno, panno a učednice, oroduj za nás, abychom díky tvé silné přímluvě mohli získat čistotu mysli a srdce, která vede k dokonalé lásce k Bohu. Amen“

 

Růženec sv. Filomény

Credo, 3x Otče náš ke cti Nejsvětější Trojice

Na medailce: Buď pozdravena, svatá Filoméno, která jsi tak statečně prolévala svou krev pro Ježíše Krista. Chválím Boha za všechny milosti, kterými tě obdařil během tvého života a zvláště při tvé smrti. Klaním se Mu a velebím jej za čest a moc, kterými tě korunoval. Prosím tě, vypros mi svou přímluvou milost u Boha … (uveď úmysl). Amen

Na každé ze třinácti červených perel: Pozdravujeme tě, svatá Filoméno, ke které se po Panně Marii utíkáme jako k naší přímluvkyni u tvého Božského Ženicha. Buď naší orodovnicí nyní i v hodinu smrti naší! Amen. Svatá Filoméno, milovaná dcero Ježíše a Panny Marie, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme. Amen

 

Ranní modlitba ke cti sv. Filomény

Svatá Filoméno, pomoz mi svou mocnou přímluvou zasvětit tento den Bohu a Stvořiteli plněním Jeho svaté vůle, vroucí láskou k Němu a vyhýbáním se všem hříchům a pochybením. Přimlouvej se za mne pro nekonečné zásluhy našeho Spasitele, kterého jsi na zemi tak hluboce milovala, k Jehož oslavě jsi vytrpěla tolik bolestí a s radostí Mu obětovala svůj život. Spojuji vše dobré, co dnes z Boží milosti vykonám, s tvými velkými zásluhami, se zásluhami všech ostatních svatých a s nekonečnými zásluhami Ježíše Krista a obětuji to Bohu k Jeho slávě se všemi dobrými úmysly a předsevzetími, se kterými vykonal Ježíš všechna svá dobrá díla a podstoupil své utrpení a smrt. Amen

 

Večerní modlitba ke cti sv. Filomény

Svatá Filoméno, při svém zpytování svědomí nad dnešním uplynulým dnem nacházím mnohé, co nebylo správné a co si zasluhuje mé pokání. Prosím tě o přímluvu, abych toho dokázala z lásky k Bohu litovat a polepšit se. Ó Bože, nekonečné dobro a nekonečná Lásko! Lituji z lásky k Tobě všeho, co se Ti dnes na mně nelíbilo, a všech hříchů svého celého života. Ó dobrotivý Bože, jak mnoho dobra jsi mi dnes opět prokázal! Jak velké milosti jsi mi opět udělil! Neumím Ti za to dost poděkovat. Prosím Tě o odpuštění a obětuji Ti jako dostiučinění nekonečné zásluhy Tvého Syna Ježíše Krista, všech mešních obětí, zásluhy Matky Vykupitele, zásluhy svaté Filomény a všech svatých. Amen

 

Modlitba za zachování čistoty

Ó slavná svatá Filoméno, která jsi, prodchnutá vroucí láskou k Ježíši Kristu, našemu Spasiteli, v církvi zazářila nádherou dokonalého panenství a hrdinskými ctnostmi, vypros mi, prosím, od svého nebeského Snoubence Boží milost, abych povzbuzena tvým příkladem nikdy neposkvrnila drahocenný poklad čistoty a zachovala velkomyslně čistotu svého stavu, a mohla se tak radovat z Jeho slávy s tebou po celou věčnost. Svatá Filoméno, šťastná panno, ozdobená veškerým kouzlem nevinnosti a purpurem mučednictví, vypros mi milost naučit se vše snášet a obětovat, abych si dokázala zachovat věrnost Bohu až do smrti a obdržela život věčný. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s Otcem a Duchem Svatým žije a kraluje, jeden Bůh v dokonalé Trojici, na věky věků. Amen

 

Modlitba za odvrácení nečistých pokušení

Můj Bože, milovníku čistoty, který jsi na mocnou přímluvu nejblahoslavenější Panny a Matky svého jednorozeného Syna a skrze ochranu svatého archanděla Gabriela chránil svatou pannu a mučednici Filoménu ode všeho pokušení proti čistotě a dal jsi jí vytrvalost, aby v ní vytrvala, a její víru jsi korunoval palmou vítěznou! Na její přímluvu chraň i mne od pokušení proti čistotě tuto noc i v dalších dnech mého života, abych celý svůj život byl/a čistý/á na těle i na duši a abych se s Tebou potom mohl/a radovat z věčné slávy. Amen

 

Modlitba po devět za sebou následujících dní (Novéna ke sv. Filoméně)

Ó svatá Filoméno, veliká a slavná panno a mučednice, divotvůrkyně našeho věku, děkuji vroucně Bohu za zázračné dary, jimiž tě obdařil. A prosím, abys mě učinila účastníkem těch milostí a požehnání, jež jsi zprostředkovala tolika duším. Skrze tvé hrdinství, s nímž jsi raději čelila zuřivosti tyranů a zlobě mocných, než abys opustila Krále nebes, vypros mi čistotu těla a duše, čistotu srdce a tužeb, čistotu myšlenek a citů. Skrze trpělivost, s níž jsi snášela mnohá utrpení, vypros mi, abych ochotně přijal(a) všechna trápení, jež se zlíbí Bohu mi poslat, a tak jako jsi zázračně unikla bez úhony vodám Tiberu, do nichž jsi byla vržena svými katany, dej, abych unikl(a) vodám trápení bez úhony na duši. Navíc žádám, ó věrná nevěsto Kristova, vypros mi tuto milost, o niž teď naléhavě prosím… Ó svatá panno a mučednice, pohlédni z nebes s útrpností na svého oddaného služebníka (služebnici), utěš mě v mých trápeních, přispěš mi v nebezpečí a především mi přijď na pomoc v hodině mé smrti. Přijmi za vlastní zájmy svaté Církve Boží, pros za její povznesení a dobrodiní, za rozšíření víry, za Svatého otce, kněžstvo, za vytrvalost spravedlivých, obrácení hříšníků, za úlevu duším v očistci, zvláště našich drahých. Ó veliká světice, jejíž vítězství oslavujeme zde na zemi, přimlouvej se za mne, abych jednoho dne spatřil(a) korunu slávy, jež ti patří, a v nebi věčně velebil(a) toho, jenž tak štědře odměňuje věčností utrpení snášená pro jeho lásku v tomto krátkém životě. Amen.

 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ MODLITBY

 

Svatá Filoméno, oroduj za nás! Ochraňuj nás před každým hříchem a vypros nám andělskou čistotu!

 

Ó Svatá Filoméno, panno a mučednice, kterou Bůh oslavil tolika zázraky a kterou Zástupce Ježíše Krista na zemi ustanovil patronkou Živého růžence a Dětí Mariiných, ukaž nám jasněji z nebeských výšin, že hlas tak svatý jako je tvůj, nemůže být nevyslyšen a že můžeme právem spoléhat na tvou pomoc. Vypros nám milost, abychom byli věrni Ježíši Kristu až do smrti. Amen. Nebeská Divotvůrkyně, ty máš ve zvyku předcházet každého, kdo tě vzývá, udělováním nadobyčejných až zázračných milostí. Pomoz mé nedůvěře a uděl mi …

 

Věčný Otče, děkuji Ti, že jsi své služebnici Filoméně vložil do srdce takovou vroucí lásku ke svému Synu Ježíši Kristu, že toužila mít za ženicha pouze Jeho, a zemřela dokonce mučednickou smrtí, aby náležela pouze a jedině Jemu, který s Tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen (Mešní formulář 11. Srpna, sv. Filoména)

 

Všemohoucí Věčný Bože, skrze Jehož obdarování svatá Filoména získala palmu panenství a mučednictví, uděl nám na její přímluvu zachování čistoty našeho těla i ducha, aby ani nástrahami světa, ani jiným zlem nebyla zničena. Skrze našeho Pána Ježíše Krista… Amen                                 (Oficium svaté Filomény)

 

Buď pozdravena, vznešená svatá Filoméno, která jsi tak statečně prolévala svou krev za Pána Ježíše Krista. Chválím Pána za všechny milosti, které ti daroval během tvého života a zvláště při tvé smrti. Chválím a velebím Boha za čest a moc, se kterou tě korunoval vítězstvím. Utíkám se k tobě pro přímluvu u Boha, abys mi mohla vyprosit milost Boží … Amen

 

Svatá Filoméno! Tvé srdce bylo plné dobroty a lásky, protože jsi je zcela zasvětila Ježíši, nejvyššímu a nejdokonalejšímu Dobru. Vypros mi, prosím, čisté srdce podle Srdce Ježíšova, Jemuž je zcela zasvěceno a pro něž chce milovat všechny lidi. Svatá Filoméno, ty jsi necítila hněv ani zatrpklost vůči svým mučitelům. Modlila ses za ně, aby i oni uvěřili v Ježíše a byli zbaveni slepoty hříchu. Přimlouvej se také za všechny, které mám v srdci a paměti, i za ty, kteří mi nějakým způsobem ublížili. Amen

 

 

LITANIE KE SV. FILOMÉNĚ (od sv. Jana Maria Vianneye)                                                                                                                                    

Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.   Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se.

Otče, z nebes Bože,                    smiluj se nad námi

Synu, Vykupiteli světa, Bože     smiluj se nad námi

Duchu Svatý, Bože,                     smiluj se nad námi

Svatá Trojice, jeden Bože         smiluj se nad námi

 

Svatá Maria, Královno panen,           oroduj za nás

Svatá Filoméno,

Svatá Filoméno, od narození Duchem Svatým naplněná,

Svatá Filoméno, ozdobená nejbohatšími milostmi

Svatá Filoméno, věrné napodobení Panny Marie,

Svatá Filoméno, vzore panen,

Svatá Filoméno, chráme dokonalé pokory,

Svatá Filoméno, zapálená horlivostí pro slávu Boží,

Svatá Filoméno, oběti lásky Kristovy,

Svatá Filoméno, příklade síly a vytrvalosti,

Svatá Filoméno, nepřemožitelná bojovnice čistoty,

Svatá Filoméno, zrcadlo nejstatečnějších ctností,

Svatá Filoméno, pevná a neohrožená vůči trýznění tváří v tvář,

Svatá Filoméno, bičovaná jako tvůj nebeský Ženich,

Svatá Filoméno, proklaná deštěm šípů,

Svatá Filoméno, spoutaná řetězy a utěšovaná Matkou Boží,

Svatá Filoméno, zázračně uzdravená ve vězení,

Svatá Filoméno, utěšovaná anděly ve svém trápení,

Svatá Filoméno, jež jsi dala přednost týrání a smrti před nádherou trůnu,

Svatá Filoméno, jež jsi způsobila obrácení těch, kteří byli svědky tvého mučení,

Svatá Filoméno, jež jsi vyčerpala zuřivost svých mučitelů,

Svatá Filoméno, ochránkyně nevinných,

Svatá Filoméno, patronko mladých,

Svatá Filoméno, útočiště nešťastných,

Svatá Filoméno, uzdravení nemocných a slabých,

Svatá Filoméno, nové světlo Církve bojující,

Svatá Filoméno, jež stojíš v cestě bezbožnosti,

Svatá Filoméno, jež povzbuzuješ víru a odvahu věřících,

Svatá Filoméno, jejíž jméno je oslaveno v nebi a obávané v pekle,

Svatá Filoméno, proslavená velkými zázraky,

Svatá Filoméno, všemocná u Boha,

Svatá Filoméno, jež kraluješ ve slávě,

 

Beránku Boží, který snímáš hřích světa,                   smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hřích světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hřích světa,                   smiluj se nad námi.

 

Oroduj za nás, svatá Filoméno, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se: Všemohoucí Věčný Bože, pro vznešenou čistotu a ctnosti sv. Filomény, panny a mučednice, která byla ve Tvých očích vždy milá, odpusť nám naše hříchy a uděl nám milostivě všechny potřebné milosti … (zde vyjmenujeme, o které milosti žádáme) skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

 

Nechť Panna a mučednice, svatá Filoménka, vyslyší všechny vaše prosby, podle Boží Vůle.  Amen.

 

Petra Bostlová