Modlitba růžence Panny Marie, Královny Turzovky. Doporučuji.


 

Doporučuji tuto oslavnou a ochrannou modlitbu růžence Panny Marie, Královny Turzovky, všem. Modlí se na růženci.  (Zveřejňuji v češtině a originále, slovenštině.)

 

V češtině: Růženec Královny Turzovky

Na začátek modlitby: Věřím v Boha…, Otče náš, 3x Zdrávas Maria (invokace: věříme, doufáme, milujeme), Sláva Otci…                                                                      

5x desátek růžence: 1x Modlitba Turzovky, 10x invokace mariánská, 1x invokace chvály                  

Ukončení: Modlitba Turzovky                                                                                                                           

Modlitba Turzovky: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, skláním se před Tebou,  abych si obnovil(a) svůj křestní slib Víry, Naděje a Lásky. Nejsvětější Trojice, Eucharistický Ježíši, vroucně prosím, přeměň celý svět na Boží stánek živé víry a lásky. Nejsvětější Trojice, nechť je pochváleno Tvé Jméno! Srdce Ježíšovo, zachraň nás! Hyneme! Amen.“                                                                                       

Invokace mariánská.: „Královno Turzovky, rozprostři nad námi svůj ochranný plášť!“                               

Invokace chvály: „Chvála Ti a sláva, Nejsvětější Trojice, jediný a vznešený Bože!“

 

Ve slovenštině: RUŽENEC KRÁLOVNEJ TURZOVKY

Verím v Boha, 1x Otčenáš, 3x Zdrávas (…Ježiš, v ktorého veríme, …dúfame, …kterého nadovšetko milujeme), Sláva Otci i Synu i Duchu Svätému jako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

5x desiatok ruženca: 1x modlitba Turzovky, 10x Královná Turzovky, 1x Chvála Ti

Ukončenie: Modlitba Turzovky

Modlitba Turzovky:   „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, skláňam sa před Tebou, aby som si obnovil svoj krstný slub Viery, Nádeje a Lásky. Najsvätejšia Trojica, Eucharistický Ježišu, vrúcne prosím, premeň celý svet na Bohostánok živej viery a lásky. Najsvätejšia Trojica, nech je pochválené Tvoje Meno! Srdce Ježišovo, zachraň nás! Hynieme! Amen.“

Královná Turzovky, rozprestri nad nami svoj ochranný plášť!

Chvála Ti a sláva, Najsvätejšia Trojica, jediný a vznešený Boh!

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

 

 

Pán Ježíš Vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová