Bez Ježíše není pokoje. Slovo Pána Ježíše Krista k nám:


1130. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. května 2014 v 16:05.

JSEM PŘÍTOMEN V TOM, KDO MILUJE VŠECHNY,
BEZ OHLEDU NA JEJICH RASU, VÍRU, SEXUALITU
NEBO BARVU KŮŽE

„Má vroucně milovaná dcero,

prosím všechny, kdo Mě milují, aby zasvětili mému srdci duše všech, kteří odmítají mé milosrdenství. Prosím vás, abyste Mi přinesli nevěřící, kteří nepřijmou moji existenci a ty, kteří, i kdybych stál před nimi osobně, by Mě i přesto odmítli. Tyto zatvrzelé duše si libují v jiných podobách duchovního hledání, protože Mě odmítají přijmout. Jestliže by se smířili s Pravdou, nalezly by velký vnitřní pokoj, který by jim nikdy nemohla poskytnout žádná jiná forma duchovního brouzdání. Ti, kdo nevěří ve Mne nebo toho, kdo Mě poslal, nikdy své duše nenaplní pokojem.

Jenom Já, Ježíš Kristus, vám mohu přinést opravdový pokoj do vašich srdcí, protože jsem byl poslán tím, kdo vás stvořil, abych vás k Němu přivedl. Skrze Mne najdete mého Otce. A až se Otec sjednotí se svými dětmi, které stvořil, zavládne pokoj. Bez Božího pokoje nemůže být nikdy harmonie na zemi. Tam, kde není pokoj, budete vědět, že je to způsobeno nedostatkem pokorné služby Bohu.

Ti, kdo jsou znalí mého nejsvětějšího Slova, nesmí nikdy zapomenout, ať už je jejich vědění o Mně jakékoliv, že nesmí být nikdy použito proti Mně. Tím chci říct, že Mi musíte vždy důvěřovat pro to, kdo jsem. Přijměte Mě s pokorným srdcem. Nedovolte nikdy aroganci, aby zastínila vaši věrnost ke Mně. Ten, kdo má jemné a něžné srdce, Mě miluje. Jsem přítomen v tom, kdo miluje všechny – bez ohledu na jejich rasu, víru, sexualitu nebo barvu kůže. Jsem ve všech, kdo žijí své životy, jak jsem je učil. Jsem také přítomen v těch, kdo Mě neznají, ale napodobují mé vlastnosti.

Když jsem chodil po zemi, nechlubil jsem se nikdy svým věděním – jen jsem předával Pravdu. Nikdy jsem neočerňoval, pronásledoval nebo napomínal ty, kdo Mě nechtěli následovat. Nikdy jsem o nikom nemluvil špatně. Přijal jsem všechny Boží děti i každou nedbalost, kterou Mi projevili. Nikdy jsem neřekl, že bych obětoval svůj život pro několik málo vybraných. Ne, dal jsem sám sebe za každého a zvláště za zatvrzelé hříšníky. Nikdy jsem nedával přednost jednomu člověku před druhým. Nikdy jsem nezahrnoval chválou jednoho a pomlouval druhého, protože to by nebylo možné.

Snažil jsem se šířit Pravdu v naději, že mé Slovo bude slyšeno. Přinášel jsem pokoj do mnoha utrápených duší, které měly pokoru Mi naslouchat. Byl jsem pevný, ale spravedlivý ke všem, kdo Mě mučili kvůli své nenávisti a svým zlým jazykům. Vyháněl jsem démony z duší, které se proti Mně stavěly, a dával velké dary těm, které velmi trpěly. Nevšímal jsem si posměšků tehdejších svatých mužů, kteří milovali jen sami sebe. Bůh nebyl nikdy na prvním místě v jejich životech, tak zaměstnaní byli staráním se o své vlastní potřeby. Ale duše, které jsem vyhledával nejvíce, byly ty, které nevěřily v Boha. Navazovaly se Mnou rozhovor a nechápaly, proč byly ke Mně přitahovány. Přišly ke Mně ze své vlastní svobodné vůle, ale mnohé byly ke Mně přivedeny dušemi, které věděly, kdo jsem a kdo Mě poslal. Proto jsem na ně vylil mimořádné milosti a byly okamžitě obráceny.

Dnes, protože s vámi mluvím před Velkým dnem, toužím, abyste Mi přinesli duše nevěřících. Musíte to učinit modlitbou a tím, že se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (150):

Za záchranu duší nevěřících

„Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zachránil duše těch, kdo bez vlastní viny Tě odmítají uznat.

Nabízím Ti své utrpení, abych Ti přinesl duše těch, kdo Tě odmítají a za milosrdenství, které vyliješ na celý svět.

Buď milosrdný k jejich duším. Vezmi je do svého nebeského útočiště a odpusť jim jejich hříchy. Amen.“

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy