MODLITBY (nejen) PRO ZEDNÁŘE II: Jak se dostat ke Kristu?


MODLITBY (nejen) PRO ZEDNÁŘE II: Jak se dostat ke Kristu?

Díl druhý

 

Říkejte se mnou: „Drahý Otče, jsem to já, Tvoje ztracené dítě, tak zmatené a slepé, že bez Tvé pomoci, Tvé lásky, nejsem nic. Zachraň mě skrze lásku Tvého Syna, Ježíše Krista a dej mi klíč k Novému ráji na zemi. Amen.“

 

Právě teď se skloňte před Bohem, klekněte na kolena a mluvte k Ježíši. Slyší vás. Je vedle vás. Povede vás. Nemáte se čeho bát.

 

Miluje vás!

 

Modlete se se mnou: „Ó, můj drahý Ježíši, obejmi mě svými pažemi a dovol mé hlavě, aby si odpočinula na Tvých ramenou, abys mě mohl pozvednout do Svého Království, až nastane čas. Dovol Tvé vzácné krvi, aby proudila na mé srdce, abychom byli spojeni jako jeden. Amen“

 

„Pane Ježíši, jestli mě slyšíš, tak vyslechni mé volání o pomoc.

Prosím, pomoz mi vyrovnat se s těmi, kteří mi způsobují bolest.

Pomoz mi zastavit závist, aby nepřevládla v mém životě a zastav mě v touze po věcech, které nemůžu mít. Místo toho otevři mé srdce Tobě, drahý Ježíši. Pomoz mi pocítit skutečnou lásku – Tvou lásku a opravdový pokoj v mém srdci. Amen.“

 

„Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od zlého.

Je mi opravdu líto mých hříchů a prosím Tě, abys mě nyní vzal a ukázal mi světlo Tvého milosrdenství. Amen.“

 

„Ó můj Pane Ježíši, veď mne do Tvého Království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. Vyslechni mě, Nejsvětější Srdce, a dej, aby mě skrze Tvoji dobrotu proniklo světlo lásky a ochrany. Amen.“

 

„Bože, když skutečně existuješ, odhal mi znamení Tvé lásky. Otevři mé srdce, abych dostal vedení. Jestliže existuješ, nechej mě pocítit tvou lásku tak, abych mohl uvidět pravdu. Modli se teď za mě. Amen.“

 

„Ježíši, cítím se ztracený. Otevři moje srdce, abych přijal Tvou lásku a ukaž mi pravdu, abych mohl být spasen. Amen.“

 

„Prosím, Pane Ježíši, veď mě ke světlu a k dobrotě Tvého velkého milosrdenství a odpusť mi mé hříchy. Amen.“

 

„Pane Ježíši, prosím, zaplav mou duši znamením Tvé lásky tak, abych mohl rozpoznat, že jsi ten, kdo jsi. Nedopusť, aby mne lži oklamaly. Ukaž mi Tvé milosrdenství a otevři mé oči k pravdě a k cestě k Tvému Novému ráji na zemi. Amen.“

 

„Ó Pane Ježíši, pomoz mi, abych vždy rozpoznal pravdu Tvého Svatého Slova a zůstal věrný Tvému učení, bez ohledu na to, jak velice budu nucen Tě odmítat. Amen.“

 

Pán Ježíš nám říká: „Strach není ode Mě. Je vám dán Satanem, aby vás trápil. Nechápete to? Jestliže se obáváte něčeho, co cítíte jako sevření spáru ve vašem životě, tak čím více se bojíte, tím více vás problém hryže.

Pouze tehdy, když se zastavíte a řeknete mi:

´Ježíši, předávám Ti všechny mé obavy v této věci s důvěrou, že teď je tento problém Tvůj, abys jej vyřešil podle Tvé Nejsvětěší Vůle´

může být vaše mysl v pokoji. To je to, co já míním důvěrou, mé děti.“

 

 

Amen, přijď, Pane Ježíši

 

 

„Nebeský Otče, pomoz mi, abych se stal v Tvých očích malým jako dítě.

Prosím, abys mě zahrnul Tvými milostmi, abych tak mohl odpovědět na Tvé volání k záchraně všech Tvých dětí. Amen.“

 

 

SPECIÁLNÍ MODLITBY PRO (nejen) SATANISTY, ZEDNÁŘE A OKULTISTY VŠEHO DRUHU:

 

ZA MOJE VYSVOBOZENÍ Z OKOVŮ SATANA (č. 46)

„Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se jako vězeň, chycený do sítě, ze které nemohu uniknout.

Důvěřuji Ti, Ježíši, že mi příjdeš na pomoc a vysvobodíš mě z okovů Satana a jeho démonů.

Pomoz mi, neboť jsem ztracen. Potřebuji Tvou lásku, aby mi dala sílu v Tebe věřit a důvěřovat Ti tak, abych mohl být zachráněn z tohoto zla a mohlo být mi ukázáno Světlo, abych konečně mohl najít pokoj, lásku a štěstí. Amen.“

 

OCHRAŇUJ MĚ PŘED ZLÝM (č. 78)

Ó, Ježíši, ochraňuj mě před mocí Satana.

Vezmi mě do Tvého Srdce, když se zbavím vší mé oddanosti k němu a k jeho zlým cestám.

Předávám Ti svou vůli a přicházím před Tebe na kolenou s pokorným a kajícným srdcem.

Vkládám svůj život do Tvé svaté náruče.

Ochraňuj mě před Zlým. Osvoboď mě a vezmi mě do Tvého bezpečného přístavu ochrany navěky věků. Amen.“

 

ZA UBOHÉ HŘÍŠNÍKY (č.89)

Drahý Ježíši, pomoz mi, ubohému a zkroušenému hříšníkovi, přijít k Tobě s lítostí v duši.

Očisti mě od hříchů, které zničily můj život.

Dej mi dar nového života bez okovů hříchu a svobodu, kterou mi mé hříchy odpírají.

Obnov mě ve světle Tvého milosrdenství.

Obejmi mě ve Tvém srdci.

Dej mi pocítit Tvou lásku, abych se Ti přiblížil a vzplála tak moje láska k Tobě.

Měj se mnou slitování, Ježíši, a zadržuj mě od hříchu.

Učiň, abych byl hoden vstoupit do Tvého Nového ráje. Amen.“

 

ZA ZTRACENÉ A BEZMOCNÉ HŘÍŠNÍKY (č. 62)

Ó, Ježíši, pomoz mi, neboť jsem hříšník, ztracený a bezmocný a v temnotě. Jsem slabý a chybí mi odvaha, abych Tě hledal. Dej mi sílu, abych Tě nyní zavolal, abych se mohl zbavit temnoty v mé duši.

Přiveď mě do Tvého světla, drahý Ježíši a odpusť mi. Pomoz mi, abych se znovu uzdravil a veď mě ke Tvé lásce, pokoji a věčnému životu.

Plně Ti důvěřuji a prosím Tě, abys mě přijal, když se odevzdávám Tvému Božímu milosrdenství myslí, tělem a duší. Amen.“

 

POMOZ MI UCTÍVAT PRAVÉHO BOHA (č. 36)

„Ježíši, pomoz mi, neboť jsem ztracen a zmatený. Neznám pravdu života po smrti.

Odpusť mi, jestliže jsem Tě zranil uctíváním falešných bohů, kteří nejsou pravým Bohem. Zachraň mě a pomoz mi, abych jasně uviděl pravdu a zachraň mě z temnoty mé duše.

Pomoz mi, abych vešel do světla Tvého milosrdenství. Amen.“

 

JEŽÍŠI, POMOZ MI POZNAT, KDO JSI (č. 50)

„Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi a odpusť mi, že jsem s Tebou dříve nemluvil. Pomoz mi najít pokoj v tomto životě a pomoz mi, aby mi byla ukázána pravda o věčném životě.

Ukonejši mé srdce. Zmírni mé starosti. Naplň mě pokojem. Otevři teď mé srdce, abys mohl naplnit mou duši Tvou láskou. Amen.“

 

O POMOC JEŽÍŠE PROTI NEGATIVNÍM MYŠLENKÁM (č.45)

„Ó, Ježíši, vím toho o Tobě velmi málo, ale prosím Tě, pomoz mi otevřít mé srdce a nechat Tě vejít do mé duše tak, abys mě uzdravil, utěšil a naplnil mě Tvým pokojem.

Pomoz mi pocítit radost, zvítězit nad negativními myšlenkami a nauč mě chápat, jak Ti dělat radost tak, abych mohl vejít do Tvého Nového ráje, kde mohu žít s Tebou život lásky, radosti a nádhery navěky věků. Amen.“

 

MODLITBA ATEISTY (č. 76)

Ježíši, pomoz mi přijmout Boží lásku tak, jak jsi mi ji ukázal.

Otevři mé oči, moji mysl, mé srdce a mou duši, abych mohl být zachráněn.

Pomoz mi uvěřit tím, že naplníš mé srdce Tvou láskou.

Pak mě drž pevně a zachraň mě od muk pochybností. Amen.“

 

K Panně Marii: OCHRAŇUJ MĚ PŘED VLIVEM SATANA (č. 68)

Matko Boží, Matko Spásy, přikryj mě Tvým nejsvětějším pláštěm a ochraňuj mou rodinu od vlivu Satana a jeho padlých andělů.

Pomoz mi vždy důvěřovat Božímu milosrdenství Tvého milovaného Syna Ježíše Krista.

Udržuj mě v mé lásce k Němu a nikdy nedovol, abych zbloudil od Pravdy Jeho učení, bez ohledu na to, kolik pokušení mě potká. Amen.“

 

 O DAR DUCHA SVATÉHO (č. 51)

„Ó, přijď Duchu Svatý, vylij Tvůj dar lásky, moudrosti a poznání na moji pokornou duši.

Naplň mě Světlem Pravdy tak, abych mohl rozlišit Boží Pravdu od lží šířených Satanem a jeho padlými anděly.

Pomoz mi uchopit pochodeň a rozšířit plamen poznání na všechny, s nimiž se setkám skrze Krista, Pána našeho, Amen.“

  

Modlitby Nejsvětější Boží Trojice a Panny Marie z: www.varovani.org

 

 Na přímluvu Panny Marie, andělů Božích a všech svatých, nechť se vás dotkne Duch Svatý a otevře vaše srdce, mysl, oči i uši pro Pravdu Božího Syna. Amen.

 

Vaše Petra Bostlová

 

 

 

 

 

 

 

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s