MODLITBY a rady (nejen) PRO ZEDNÁŘE I aneb frčíme dál…:-)


 MODLITBY a rady (nejen) PRO ZEDNÁŘE I aneb Jak se ze Z(z)lého vymanit

 …“aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (Ze Zachariášova kantika)

 

Zde vám předávám, moji milí, modlitby, abyste se je každý den modlili (tzn. četli, vědomě obráceni svou myslí a srdcem k Bohu). Pomohou vám zásadně k vymanění se z područí Zlého a usnadní vaše vykročení na cestu duchovního uzdravení. Zde tedy jsou:

 

Modlitba Páně:

Otčenáš, jenž jsi na nebesích

Posvěť se jméno Tvé

Přijď království Tvé

Buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny

jako i my odpouštíme našim viníkům

a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť Tvé jest Království i Moc i Sláva navěky

Amen.

 

Chvála Nejsvětější Trojice (Bůh Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý):

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému

jako byla na počáku i nyní i vždycky

a na věky věků

Amen.

 

Znamení kříže (říká se při křižování se křížkem):

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

Amen.

 

Pozdravení andělské, k Panně Marii:

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině smrti naší Amen.

 

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. Jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po Pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud příjde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný Amen.

 

K Duchu Svatému:

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň Své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, Ty nám sesíláš Svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy: Dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali, skrze Krista, našeho Pána Amen.

 

Prosby o ochranu Panny Marie (Panna Maria na konci věků rozšlápne Hadovi/Satanovi hlavu. Tu moc Jí dal Bůh Otec):

1. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu Svému nás doporuč, k synu Svému nás dopovoď Amen.

 

2. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzvém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám Své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života Svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

 

3. Pamatuj, Láskyplná Panno Maria, že od věků nebylo slýcháno,

abys opustila toho, kdo se utíkal pod Tvou ochranu,

kdo vzýval Tvou moc, kdo prosil o Tvou přímluvu.

V této důvěře se také já k Tobě utíkám, Panno panen a Matko,

k Tobě přicházím, před tebou stojím, já, kající hříšník.

Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš Amen.

 

Maria, Královno andělů, oroduj za nás!

 

Modlitba ke Svatému Archanděli Michaelovi (nejdůležitěšímu anděli v boji proti Zlému/Satanovi a jeho démonům):

Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou!

Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme!

A ty, kníže nebeského vojska, uvrhni Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

Božskou mocí do propasti pekelné Amen.

 

Ke strážnému anděli (má ho každý vedle sebe, ať věří v Boha či Jej nenávidí. Anděl vykonává Vůli Boží.):

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně Amen.

 

 

Pořiďte si tzv. benediktýnský kříž/ek (dostanete ho ke koupi kupř. v Ječné ulici v Praze, nad kostelem Sv. Ignáce nad Karlovým náměstím, v tamějším církevním obchodě, kolem 40 korun a výš), nechte si ho katolickým knězem posvětit a noste jej na krku.

 

 

Nechť vás Panna Maria, naše Matka v Nebesích, láskyplně uchopí do Svého milujícího náručí a vede ke Svému Synu, Ježíši Kristu, našem Pánu, skrze kterého přicházíme k našemu věčnému Otci, Bohu Všemohoucímu, Stvořiteli všeho a všech. Amen.

 

 

Petra Bostlová

 

/pozn. Není pouze pro zednáře (a nejrůzněší jiné okultisty a ateisty), je a platí pro kohokoli, aby našel cestu zpátky k Bohu./

 

 

 

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s